عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1359/2/21

-

«1359/2/21»
‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.21 بنا به پيشنهاد شماره 765.53.578 مورخ 59.1.24 وزارت كشور و به استناد تبصره2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان ماه 1316 تصويب نمودندـ
‌بخش فلاورجان از توابع شهرستان لنجان استان اصفهان به شهرستان تبديل گردد.


روابــــط صریـــــــــح