عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1359/3/1

‌ماده واحده ـ

ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب 1351 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 3 به آن افزوده‌مي‌گرددـ
‌ماده 1 مكرر ـ در صورت امتناع مالك يا استفاده‌كننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك از طرف مدير يا هيأت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر‌مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي‌شود.
‌هر گاه مالك يا استفاده‌كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديران مي‌توانند به تشخيص خود و با توجه‌به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ ـ تهويه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غيره به او خودداري كنند و در صورتي كه مالك و يا‌استفاده‌كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق‌اظهارنامه ابلاغ شده اجراييه صادر خواهد كرد. عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا‌هيأت‌مديران موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام‌نمايند.
‌تبصره 1 ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك يا استفاده‌كننده از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه‌ابلاغ شده به مالك يا استفاده‌كننده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجراييه گردد.
‌تبصره 2 ـ نظر مدير يا هيأت‌مديران ظرف ده‌روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه خارج‌از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي‌دهد اين رأي قطعي است. در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به‌قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور‌متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور رأي خواهد داد.
‌تبصره 3 ـ در صورتي كه مالك يا استفاده‌كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه‌هاي مشرك گردد علاوه بر ساير پرداختي‌ها مكلف به‌پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جريمه مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه