عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:10335
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1359/5/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1359/3/17

‌لايحه قانوني اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه