عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران( داراي اصلاح و الحاق, اصلاحيه, الحاقيه, متمم, مرتبط) > ویرایش
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:10170
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1358/11/1
  • تعداد مواد:175
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1358/8/24
مصوبه‌‌ همه پرسي در تاریخ 1358/9/12

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا
معهم‌الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه