عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18843
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1388/8/16
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1388/7/21

مصوبه « اصلاح موادي از اساسنامه فرهنگستان‌هاي جمهوري اسلامي ايران» (مصوب جلسه 650 مورخ 1388/7/21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 650 مورخ 1388/7/21، بنا به پيشنهاد مورخ 1388/7/15 كميسيون مشورتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه « اصلاح موادي از اساسنامه فرهنگستان‌هاي جمهوري اسلامي ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود:
« 1ـ ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر، ماده 18 اساسنامه فرهنگستان علوم، ماده 17 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي و ماده 6 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
افراد پيشنهادي براي عضويت در فرهنگستان به معرفي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا خود فرهنگستان مربوطه و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس ضوابط و معيارهاي علمي مصوب انتخاب مي‌شوند.
2ـ ماده 10 اساسنامه فرهنگستان‌هاي علوم، علوم پزشكي و زبان و ادب فارسي و ماده 8 اساسنامه فرهنگستان هنر به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
رئيس فرهنگستان از ميان اعضاي فرهنگستان، به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با حكم ايشان براي يك دوره چهارساله انتخاب مي‌شوند. تغيير رؤساي مزبور به علل مختلف از جمله فوت، كناره‌گيري، عزل و استعفاء قبل از پايان دوره نيز مطابق همين شيوه خواهدبود.
تبصره ـ انتخاب مجدد رئيس فرهنگستان بلامانع مي‌باشد.»
رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه