عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:17496
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1383/12/27
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1383/12/12
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1383/12/27

قانون اصلاح ماده (187) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ماده (169) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و ماده (195) قانون‎ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و الحاق ماده (163)قانون سپاه‎پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان ماده (152) مكرر به قانون ارتش‎جمهوري اسلامي ايران


روابط زیرمجموعه