عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:19624
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1391/4/29

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
 بازگشت به رونوشت نه (9) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به‌مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مق-رّر قانوني و اعلام نتيج-ه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انق-ضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

« 1- نظر به اينكه طب-ق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كه مفاد آن در ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوّب 1389 - نيز تنفيذ شده است، تصويب مصوّبات داراي بار مالي مستلزم پيش‌بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه كلّ كشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط بوده و از طرف ديگر براساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوّب 1366 - «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد»، عليهذا، مصوّبات دولت به شرح زير از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين آن به يكي از روش‌هاي مقرّر در قانون، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد. 2- به موجب ماده (23) قانون مديريّت خدمات كشوري « ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زايرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.» مگر اينكه براساس تبصره (1) همين ماده «دستگاههايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخي از امور فوق مي‌باشند، با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.» عليهذا، اطلاق عبارت ناظر به احداث و اداره تأسيسات مذكور از حيث عدم استفاده در حوزة ارايه خدمات قانوني، مغاير با قانون است.»

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجانيرديفموضوع مصوّبهشماره و تاريخ
مصوّبهبندهاي داراي
مغايرتجهت مغايرتشماره پرونده
در هيأت1وظايف وزارت اموراقتصادي و دارايي در استان گيلان277546/46172


1389/12/4بندهاي (1 ) تا (5)، (7)،
(10) و (12)بار مالي و عدم تأمين اعتبار157592وظايف وزارت آموزش و پرورش در استان گيلان277541/46172


1389/12/4بندهاي (1) تا (7) و (9)بار مالي و عدم تأمين اعتبار15789بند (3)اطلاق عبارت ممنوعيت احداث تأسيسات مندرج در ماده (23) قانون مديريت خدمات
كشوري و عدم تصريح به بهره‌برداري از آن صرفاً جهت دانش‌آموزان و فرهنگيان3وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در استان گيلان277586/46172


1389/12/4بندهاي (3) تا (5)بار مالي و عدم تأمين اعتبار157914وظايف معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور در استان گيلان277573/46172


1389/12/4بندهاي (1) و (2)بار مالي و عدم تأمين اعتبار


نسبت به سالهاي 1390 و 1391157925وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گيلان277536/46172


1389/12/4تمامي بندهابار مالي و عدم تأمين اعتبار158046وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان ايلام69956/44762


1389/3/29بند (1)بار مالي و عدم تأمين اعتبار166197وظايف استانداري گلستان در استان گلستان175933/45437


1390/8/8بندهاي (1 )
تا (6
)بار مالي و عدم تأمين اعتبار167308وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در استان مازندران214160/45867


1389/9/27بندهاي (2) و (5)بار مالي و عدم تأمين اعتبار167439وظايف وزارت اموراقتصادي و دارايي در استان مازندران214166/45867


1389/9/27بندهاي (1) تا (3)بار مالي و عدم تأمين اعتبار16744

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در
روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.

روابــــط صریـــــــــح