عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره70920هـ/ب- 1389/10/21

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 100576/ت45099هـ مورخ 1389/5/27، موضوع « تمديد مصوّبه عوارض صادرات دام زنده»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهد بود.
« از آنجا كه تصويب‌نامه شماره 177461/ت44752هـ مورخ 1388/9/8 هيأت محترم وزيران، به موجب رأي قطعي اين هيأت، متضمّن نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 3990/هـ/ب مورخ 1389/3/10 مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد و در راستاي تبصره (4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي، يك هفته پس از اعلام‌نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصوّبه مورد ايراد ملغي‌الاثر خواهد بود، عليهذا، متن مصوّبه اخير از حيث تمديد مدّت مندرج در تصويب‌نامه ملغي‌الاثر شده، فاقد اعتبار و مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني