عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده2-

متن زير به عنوان ماده (29) به قانون مذكور الحاق گرديد:
ماده29- تأسيس و فعاليت بورسها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.