عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18963
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1389/1/23
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[نهاد رياست جمهوري][دبيرخانه مناطق آزاد]
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1388/12/15
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1388/5/7

قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه