عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 7/506 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1376/2/4

نظريّه 506/7 ـ 1376/2/4 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه