جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر

    اصلاح فرمهاي موجود و همچنين تهيه فرمهاي جديد كه در واقع در راستاي اجرايي‌تر شدن مقررات قانون آيين دادرسي، انجام يافته است، تأثير به سزايي در سهولت طرح دعوي قانوني توسط خواهان و پيگيري موضوع و كنترل مرحله به مرحله دعاوي خواهد داشت، به نحوي كه با اعمال اين موارد نواقص موجود در پرونده به مرحله بعد منتقل نشده و در همان مرحله اصلاح مي‌گردد و از اين طريق كاهش جدي در فرآيند دادرسي حاصل خواهد شد. لذا لازمست رؤساي واحدهاي قضايي منبعد با بهره‌برداري از فرمهاي اصلاح شده و فرمهاي جديد، نسبت به اجراي دقيق اين دستورالعمل در حوزه قضايي مربوط به خود نظارت داشته باشند:
 
(ب ـ 1) ـ فرم دادخواست به دادگاه نخستين اين فرم پيش از اين نيز وجود داشته، لكن با برگزاري جلسات متعدد و بهره‌برداري از ديدگاههاي صاحبنظران، خاصه مديران كل [...ادامه]  
(ب ـ2) ـ فرم رسيد دادخواست: با عنايت به اينكه روال جاري در دفاتر دادگاهها به اين نحو است كه مديران دفاتر شعب در قبال وصول دادخواست، [...ادامه]  
(ب ـ3) ـ فرم‌هاي كنترل صحت شرايط دادخواست به دادگاه « نخستين » و «تجديد نظر» (چك ليست) با عنايت به مفاد مواد 49 تا 60 قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، به ويژه ماده54، اين قانون، اعمال [...ادامه]  
(ب ـ4) ـ فرم خلاصه وضعيت پرونده حقوقي بسياري از دعاوي حقوقي، در جلسه اول منجر به تصميم نهايي نگرديده و به لحاظ ضرورت رسيدگي جامع‌تر، منتهي به جلسات [...ادامه]  
(ب ـ 5) ـ فرم دادخواست تجديد نظر اين فرم نيز از فرمهاي اصلاح شده است كه با اصلاح برخي عبارات و كلمات، نسبت به پيش بيني جدول لازم [...ادامه]  
(ب ـ6) ـ فرم دادخواست فرجام خواهي فرم مذكور نيز كه پيوست مي‌باشد، جهت فرجام‌خواهي از شعب ديوانعالي كشور، تهيه گرديده و ضمن اصلاحات لازم در ابعاد و [...ادامه]  
(ب ـ 7) ـ فرم شكواييه ماده 69 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تصريحاً نكاتي را كه مي‌بايستي در شكواييه افراد به [...ادامه]  
(ب ـ 8)ـ فرم خلاصه وضعيت پرونده دادسرا پس از وصول شكايت فرد و مستندات ضميمه آن، مقام قضايي مستقر در دادسرا، نسبت به بررسي و تحقيق و جمع‌آوري [...ادامه]  
(ب ـ 9) ـفرم خلاصه پرونده كيفري دادگاه اين فرم نيز چنانكه در موارد پيشين ذكر شد، به منظور سهولت و سرعت اطلاع قضات بر ماوقع پرونده ها [...ادامه]  
روابط صر یــح