عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

اساسنامه بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

ماده 1 ـ تعاريف: در اين اساسنامه بنياد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «بنياد» و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «سپاه» ناميده [...ادامه]

ماده 2 ـ بنياد مؤسسه اي غير انتفاعي، داراي شخصيت حقوقي مستقل و وابسته به سپاه انقلاب اسلامي مي [...ادامه]

ماده 3 ـ مركز اصلي بنياد در تهران بوده و در نقاط مختلف كشور در صورت لزوم به پيشنهاد [...ادامه]

ماده 4 ـ سرمايه اوليه بنياد در تاريخ تأسيس ده ميليون ريال مي باشد كه از طرف مقام معظم [...ادامه]

ماده 5 ـ مدت مؤسسه نامحدود است (از تاريخ تأسيس 1/6/1365، مصادف با عيد سعيد غديرخم 18 ذي الحجه [...ادامه]

ماده 6 ـ اهداف بنياد عبارت است از: الف ـ تأمين نيازمنديهاي پرسنل كادر ثابت در ابعاد [...ادامه]

ماده 7 ـ كليه درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي بنياد (پس از كسر هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري) صرف [...ادامه]

ماده 8 ـ اركان بنياد عبارتند از: الف ـ هيأت امناء. ب ـ هيأت مديره. [...ادامه]

ماده 9 ـ هيأت امناء مركب از مسئولين زير خواهد بود: الف ـ فرمانده كل سپاه كه [...ادامه]

ماده 10 ـ وظايف هيأت امناء. الف ـ تقديم موارد ذيل به محضر مقام معظم فرماندهي كل قوا جهت تصويب و تأييد [...ادامه]

ماده 11 ـ جلسات هيأت امناء حداقل هر شش ماه يكبار بنا به دعوت قبلي رئيس هيأت امناء تشكيل [...ادامه]

ماده 12 ـ اعضاي هيأت مديره پنج نفر مي باشد كه رئيس هيأت مديره توسط هيأت امناء و بقيه [...ادامه]

ماده 13 ـ وظايف هيأت مديره بشرح ذيل مي باشد. الف ـ تهيه و تدوين آئين نامه هاي [...ادامه]

ماده 14 ـ مديرعامل. مديرعامل بالاترين مقام اجرائي بنياد است و نمايندگي بنياد را در مقابل مؤسسات، ادارات، اشخاص و [...ادامه]

ماده 15 ـ مديرعامل بنياد از ميان اعضاء هيأت مديره و يا خارج از آن با پيشنهاد هيأت مديره [...ادامه]

ماده 16 ـ وظايف و اختيارات مديرعامل. الف ـ انجام هر گونه تشريفات قانوني و ضروري بنياد و [...ادامه]

ماده 17 ـ معاون مالي بنياد با مشورت هيأت مديره و با حكم رئيس هيأت مديره و مديرعامل نصب [...ادامه]

ماده 18 ـ بنياد داراي دو نفر بازرس اصلي مي باشد كه توسط هيأت امناء نصب و عزل مي [...ادامه]

ماده 19 ـ بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارائي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود [...ادامه]

ماده 20 ـ بازرسان مكلفند هر گونه تخلف بنياد از قوانين و مقررات، اساسنامه بنياد و مصوبات هيأت امناء [...ادامه]

ماده 21 ـ منابع درآمدهاي بنياد عبارتند از: الف ـ درآمد هاي ناشي از فعاليتهاي توليدي، عمراني [...ادامه]

ماده 22 ـ سال مالي بنياد از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال مي [...ادامه]

ماده 23 ـ كلية سرمايه و دارائيهاي بنياد متعلق به مقام معظم ولايت فقيه بوده و در صورت انحلال [...ادامه]

ماده 24 ـ نحوة استفاده بنياد از پرسنل ارتش و تعيين قوانين و مقرات اداري مربوط به پرسنل بنياد [...ادامه]

ماده 25 ـ هيچيك از اعضاء هيأت امناء مديره و هيچيك از بازرسان نمي توانند در معاملات بنياد، عامل [...ادامه]

ماده 26 ـ هيأت امناء بنياد مي بايست اقدامات لازم را به عمل آورد تا ظرف شش ماه بنياد [...ادامه]

[امضاء] اين اساسنامه در 26 ماده و 20 تبصره بعنوان اساسنامه بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي [...ادامه]