عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16933
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1382/1/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1381/12/25
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1382/1/10

‌قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه