بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:17124
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1382/9/19
  • تعداد مواد:35
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1382

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري


روابــــط صریـــــــــح