جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
17124 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1382/9/19  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
[وزارت دادگستري]
دستگاه مجري
35 تعداد مواد
1562/01/444                                        
شماره نامه ارسال مصوبه
1382/6/27 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1382 تاريخ تصويب
رئيس قوه قضائيه مرجع تصويب
   

نامه های پیوست نامه ها
شماره 14306/82/1 4/9/1382
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که در اجراي تبصره ماده مرقوم در 35 ماده و 13 تبصره توسط وزير محترم دادگستري تهيه و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس نهاد قوه قضائيه ـ محمود شيرج
شماره 3535/02/111 5/7/1382
جناب آقاي شيرج
رياست محترم نهاد قوه قضائيه
عطف به شماره 4877/82/1 مورخ 3/4/1382، در خصوص آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، اعدام، رجم و شلاق و با توجه به نظرات مشاور محترم جناب آقاي مهريار به پيوست اصلاحيه آيين نامه به پيوست ايفاد تا بهر ترتيب لازم به تصويب رياست محترم قوه قضائيه برسد.
وزير دادگستري ـ محمداسماعيل شوشتري
 
فصل اول ـ نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود.   
فصل دوم ـ نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است.   
فصل سوم ـ نحوه اجراي حكم شلاق   
[امضاء] رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود شاهرودي