عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌مقاوله‌نامه شماره 105 در خصوص لغو كار اجباري

‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار در چهلمين دوره اجلاسيه خود منعقده در تاريخ 5 ژوئن 1957 در ژنو بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي‌كار ـ پس از مطالعه در اطراف مسئله كار اجباري كه چهارمين فقره دستور جلسه را تشكيل مي‌دهد و با عطف توجه به مفاد مقاوله‌نامه كار اجباري1930 و همچنين با توجه به اين كه مقاوله‌نامه راجع به بردگي مصوبه 1926 پيش‌بيني نموده كه به منظور جلوگيري از اين كه كار اجباري شرايطي مشابه‌بردگي به وجود نياورد تدابير لازم و مفيد اتخاذ گردد. و نظر به اين كه مقاوله‌نامه تكميلي 1956 در خصوص لغو بردگي ـ داد و ستد برده و سازمانها و‌اعمال مشابه با بردگي ناظر به‌الغاي كامل اسارت ناشي از قرض و قيادت مي‌باشد و با در نظر گرفتن مفاد مقاوله‌نامه 1949 راجع به حمايت مزدها كه به‌موجب آن پرداخت مزدها بايد به طور منظم صورت گرفته و در اين مورد اعمال هر رويه‌اي كه كارگر از امكان واقعي ترك كار خود محروم سازد ممنوع‌گردد و با اتخاذ تصميم به پذيرش پيشنهادات واصله ديگر در زمينه منع بعضي اشكال كار اجباري كه متضمن نقض حقوق بشر مندرجه در منشور ملل‌متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گردد و تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور بايستي به صورت يك مقاوله‌نامه بين‌المللي درآيد. در تاريخ 21 ژوئن1947 مقاوله‌نامه زير را تحت عنوان مقاوله‌نامه لغو كار اجباري 1957 مورد پذيرش قرار گيرد:

‌ماده 1 ـ هر يك از كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار كه به اين مقاوله‌نامه ملحق [...ادامه]

‌ماده 2 ـ كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌شوند بايستي اقدامات [...ادامه]

‌ماده 3 ـ ‌الحاق به اين مقاوله‌نامه به مدير كل دفتر بين‌المللي كار اطلاع داده و توسط [...ادامه]

‌ماده 4 ـ 1 ـ تنها كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار كه‌الحاق آنان توسط مدير كل [...ادامه]

‌ماده 5 ـ 1 ـ هر يك از دول عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌شوند [...ادامه]

‌ماده 6 ـ 1 ـ مدير كل دفتر بين‌المللي كار بايستي موارد‌الحاق و انصراف كليه اعضاي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ مدير كل دفتر بين‌المللي كار بايد طبق ماده 102 منشور ملل متحد اطلاعات [...ادامه]

‌ماده 8 ـ هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار در هر زمان كه ضروري بداند گزارشي در [...ادامه]

‌ماده 9 ـ 1 ـ چنان چه كنفرانس مقاوله‌نامه جديدي را متضمن تجديد نظر در كليه [...ادامه]

‌ماده 10 ـ متن انگليسي و فرانسه اين مقاوله‌نامه متساوياً معتبر مي‌باشد. ‌شرح فوق متن [...ادامه]

‌‌‌‌‌‌‌[امضاء] متن مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر ده ماده ضميمه قانون اجازه‌الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه [...ادامه]