عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18036
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1385/11/5
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه فوق شامل 56 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1385/7/26
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1385/9/25

قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائي در موضوعات مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان


روابــــط صریـــــــــح