عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:17714
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1384/9/24
  • تعداد مواد:60
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1384/9/1
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1384/9/2

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه