جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر

    در راستاي سياست « رفع اطاله دادرسي » و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسيها، ضروري است شاغلين محترم اداري محاكم ضمن توجه دقيق به شرح وظايف سازماني خود، نكات ذيل‌الذكر را نيز دقيقاً مد نظر قرار داده و با بهره‌برداري از فرمهاي استاندارد شده براي كليه مراحل دادرسي، امكان تحقق سياستهاي جاري دستگاه قضايي را فراهم نمايند:
 
الف ـ ضرورت توجه دقيق شاغلين اداري محاكم به انجام وظايف خود نظر به تصريح ماده 14 قانون اصول تشكيلات عدليه كه « مديران دفاتر »، « اجزاي تحرير و ضبط و ثبت [...ادامه]  
ب‌ ـ استفاده از فرمهاي جديد و اصلاح فرمهاي سابق (استاندارد شده) در جريان دادرسي اصلاح فرمهاي موجود و همچنين تهيه فرمهاي جديد كه در واقع در راستاي اجرايي‌تر شدن مقررات قانون آيين دادرسي، انجام يافته [...ادامه]  
روابط صر یــح