جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر

 
دستورالعمل شماره 2 ساماندهي نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد مقدمه در اجراي [...ادامه]  
[امضاء]رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمودهاشمي شاهرودي   
(ضميمه يك) ـ فهرست نهادهاي شبه قضائي صلاحيت رسيدگي نهادهاي خاص 1ـ اتحاديه‌هاي صنفي و كميسيونهاي مربوط به قانون نظام صنفي مصوب 1382. [...ادامه]  
(ضميمه دو) ـ موارد صلاحيت واحد اجراء ثبت 1ـ صدور اجرائيه راجع‌به مطالبه مهريه‌هاي موضوع سند ازدواج. 2ـ صدور اجرائيه جهت چكهاي بلامحل مربوط به بانكهايي [...ادامه]  
(ضميمه سه)  
(ضميمه چهار)برگ دادخواست به دادگاه نخستين   
فرم‌كنترل موارد نقص‌در پرونده دادگاه نخستين قبل از سال/بعد از سال به‌محاكم تجديدنظرشماره پرونده تجديدنظر.............. تاريخ ثبت پرونده............ شعبه رسيدگي‌كننده ...............   
«خلاصه وضعيت پرونده حقوقي»  
دادخواست تجديدنظر  
«شكوائيه»  
«خلاصه وضعيت پرونده دادسرا»  
«خلاصه وضعيت پرونده جزائي»  
روابط صر یــح