عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1384/1/1

طرح جامع رفع اطاله دادرسي

دستورالعمل شماره 2 ساماندهي نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي [...ادامه]

[امضاء]رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمودهاشمي شاهرودي

(ضميمه يك) ـ فهرست نهادهاي شبه قضائي صلاحيت رسيدگي نهادهاي خاص 1ـ اتحاديه‌هاي صنفي و كميسيونهاي مربوط به قانون [...ادامه]

(ضميمه دو) ـ موارد صلاحيت واحد اجراء ثبت 1ـ صدور اجرائيه راجع‌به مطالبه مهريه‌هاي موضوع سند ازدواج. 2ـ صدور اجرائيه جهت [...ادامه]

(ضميمه سه) رديف نام اتحاديه 1 آهن‌آلات 2 ابزار فروشان 3 اشياء قديمي و صنايع دستي  4 اغذيه فروشان و مواد غذائي 5 بارفروشان 6 بنكداران چاي تهران 7 بنكداران مواد غذائي 8 بوفه داران [...ادامه]

(ضميمه چهار) برگ دادخواست به دادگاه نخستين مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر سن شغل محل اقامت                                   خيابان ـ‌كوچه ـ پلاك ـ كدپستي                                                                         [...ادامه]

فرم‌كنترل موارد نقص‌در پرونده دادگاه نخستين قبل از سال/بعد از سال به‌محاكم تجديدنظر شماره پرونده تجديدنظر.............. تاريخ ثبت پرونده............ شعبه رسيدگي‌كننده ............... رديف موارد نقص   1 عدم ثبت دادخواست و لايحه تجديد نظرخواهي [...ادامه]

«خلاصه وضعيت پرونده حقوقي» كلاسه پرونده: ........................       نام و نام خانوادگي خواهان: ....................شغل.....................دين...................تابعيت.................تاريخ تولد.............. نشاني:......................................................................................................................... وكيل:  دارد□        ندارد□   نام و نام خانوادگي خوانده: [...ادامه]

دادخواست تجديدنظر مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل محل اقامت                          خيابان ـ كوچه ـ پلاك شماره ـ كدپستي                                                                                          تجديدنظرخواه           تجديدنظر خوانده           وكيل يا نماينده [...ادامه]

«شكوائيه» مشخصات شاكي: نام ......................... نام خانوادگي......................... نام پدر..................... تاريخ تولد.................... نشاني دقيق :.................................................................................................................................................... مشخصات مشتكي عنه: نام .............................. [...ادامه]

«خلاصه وضعيت پرونده دادسرا» كلاسه پرونده:..........................     نام و نام خانوادگي شاكي: ....................شغل......................دين....................تابعيت.................تاريخ تولد............... نشاني:.........................................................................................................................وكيل:  دارد□        ندارد□   نام و نام خانوادگي متشكي عنه: ..................شغل...................دين.................تابعيت................تاريخ [...ادامه]

«خلاصه وضعيت پرونده جزائي» كلاسه پرونده:..........................     نام و نام خانوادگي خواهان: ....................شغل.....................دين...................تابعيت.................تاريخ تولد.............. نشاني:.........................................................................................................................وكيل:  دارد□        ندارد□   نام و نام خانوادگي خوانده: ....................شغل.....................دين...................تابعيت.................تاريخ تولد............... نشاني:.........................................................................................................................وكيل:  [...ادامه]