جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
17774 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1384/12/10  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
23 تعداد مواد
15985/84/1
شماره نامه ارسال مصوبه
1384/1/26 تاريخ نامه مرجع ارسال مصوبه
شماره مصوبه
1384/11/15 تاريخ تصويب
رئيس قوه قضائيه مرجع تصويب
   

    در راستاي اجرايي نمودن بند هشتم از سياستهاي كلي قضـائي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري درخصوص « اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌قضـائيـه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها» و همچنين با عنايت به قسمت پنجم از بند ب اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر « حفظ سلامت كادر قضايي و اداري از طريق بهبود وضع معيشتي آنان و تقويت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ و كار چاق كني» و در جهت رفع بسترهاي فساد و پيشگيري از وقوع جرم در فضاهاي داخلي مجموعه نظام قضايي كشور، ذيلاً دستورالعمل « ساماندهي نظارت بر ترددّ مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه» ابلاغ مي‌گردد. لذا مقتضي است معاونتهاي محترم قوه قضائيه، رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل، رؤساي محترم ديوانعالي و ديوان عدالت اداري، دادستان محترم كل، دادستان انتظامي قضات و خاصه، رؤساي كل محترم دادگستري استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد درخصوص اجرا يا نظارت بر اجراي مفاد اين دستورالعمل اعمال نمايند:
نامه های پیوست نامه ها
شماره:15985/84/1 -----26/11/1384
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
احتراماً
به پيوست دو نسخه دستورالعمل 1ـ ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه 2ـ ساماندهي نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد كه در تاريخ 15/11/1384 به تأييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه
 
(1) به‌منظور امكان اعمال نظارت بر افرادي‌كه در واحد قضايي مربوطه ترددمي‌نمايند، مقتضي است تمامي دفاتر كل به [...ادامه]  
(2) به موجب ماده 49 قانون آيين دادرسي مدني، « مدير دفتر دادگاه، پس از وصول دادخواست بايد [...ادامه]  
(3) از هرگونه جابجايي بي مورد مديران دفاتر پرهيز گرديده و در قبال آن با برنامه زمانبندي‌شده، نسبت به [...ادامه]  
(4) خارج كردن پرونده‌ها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتي توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، [...ادامه]  
(5) به‌طوركلي ملاقا‌ت‌هاي شخصي قضات و كاركنان محاكم دادگستري در ساعات اداري با هماهنگي قبلي نگهباني و اخذ [...ادامه]  
(6) رؤساي كل دادگستريها و رؤساي واحدهاي قضايي موظفند در بازديدهاي بدون اطلاع قبلي از مجموعة تحت مديريت [...ادامه]  
(7) به موجب نظامنامه تخلفات انتظامي قضات و ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه « ترك [...ادامه]  
(8) نظارت و ساماندهي امور نگهباني در تمامي واحدهاي قضايي برعهده حفاظت و اطلاعات مي‌باشد. مسئولين واحدهاي حفاظت [...ادامه]  
(9) مسئولين واحدهاي حفاظت و اطلاعات موظفند، حسب مورد با ايجاد راهكارهاي مقتضي، اعم از: استقرار دفتر، صندوق پستي، [...ادامه]  
(10) در جهت جلوگيري از آمد و شد افراد مرتبط با پرونده‌ها به ديوانعالي كشـور (به ويژه پرونده‌هاي [...ادامه]  
(11) مقتضي است در ورودي تمامي ساختمانهاي قوه‌قضائيه خاصه ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، با رعايت اولويت و [...ادامه]  
(12) ضروري است در ورودي واحدهاي قضايي و محلهاي تردد مراجعين، سيستم دوربين مداربسته برقرار و نمايشگرهاي مربوطه [...ادامه]  
(13) ضروري است از ورود دستگاههاي مربوط به ضبط تصوير ( اعم از: تلفنهاي همراه) و صوت ( [...ادامه]  
(14) مقتضي است قضات و كارمندان محترم، حتي‌الامكان در ساعات اداري از مكالمه با تلفن همراه خودداري نموده [...ادامه]  
(15) به مديران و قضات و كارمندان قوه قضائيه تأكيد مي‌شود از پذيرش اشخاصي كه خود را منتسب [...ادامه]  
(16) اجراي دقيق دستورالعمل‌هاي حفاظتي تدوين شده از سوي مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه‌قضاييه به شرح ذيل [...ادامه]  
(17) با عنايت به ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري و بند 11 از ماده 8 قانون رسيدگي به [...ادامه]  
(18) ضروري است كليه كاركنان دستگاه قضايي از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها درخصوص پرونده‌هاي قضايي و يا اظهارنظري‌كه شائبه [...ادامه]  
(19) با توجه به آثار سو‌ء و غيرقابل جبران تخلفات احتمالي كاركنان، هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به [...ادامه]  
(20) به موجب بند 15 از ماده 8 قانون تخلفات اداري و مواد 2و3و4 نظامنامه تقصيرات انتظامي قضات، [...ادامه]  
(21) ضروري است با ممانعت از حضور عريضه نويسان در اطراف واحدهاي قضايي و ساماندهي و كنترل آنها، [...ادامه]  
(22) مقتضي است روابط عمومي دادگستري‌هاي كل استانها و سازمانهاي وابسته با برقراري تعامل مستمر با رؤساي واحدهاي قضايي [...ادامه]  
(23) معاونت آموزش قوه قضائيه موظف است با هماهنگي مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضـائيه و اداره [...ادامه]  
[امضاء] اين دستـورالعمـل مشتمـل بـر 23 مـاده و يك تبصـره در تـاريـخ 15/11/1384 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد. [...ادامه]  
طرح جامع رفع اطاله دادرسي   
روابط صر یــح