عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:17774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1384/12/10
  • تعداد مواد:23
مصوبه‌‌ رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1384/11/15

دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه

در راستاي اجرايي نمودن بند هشتم از سياستهاي كلي قضـائي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري درخصوص « اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌قضـائيـه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها» و همچنين با عنايت به قسمت پنجم از بند ب اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر « حفظ سلامت كادر قضايي و اداري از طريق بهبود وضع معيشتي آنان و تقويت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ و كار چاق كني» و در جهت رفع بسترهاي فساد و پيشگيري از وقوع جرم در فضاهاي داخلي مجموعه نظام قضايي كشور، ذيلاً دستورالعمل « ساماندهي نظارت بر ترددّ مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه» ابلاغ مي‌گردد. لذا مقتضي است معاونتهاي محترم قوه قضائيه، رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل، رؤساي محترم ديوانعالي و ديوان عدالت اداري، دادستان محترم كل، دادستان انتظامي قضات و خاصه، رؤساي كل محترم دادگستري استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد درخصوص اجرا يا نظارت بر اجراي مفاد اين دستورالعمل اعمال نمايند:

(1) به‌منظور امكان اعمال نظارت بر افرادي‌كه در واحد قضايي مربوطه ترددمي‌نمايند، مقتضي [...ادامه]

(2) به موجب ماده 49 قانون آيين دادرسي مدني، « مدير دفتر دادگاه، [...ادامه]

(3) از هرگونه جابجايي بي مورد مديران دفاتر پرهيز گرديده و در قبال آن [...ادامه]

(4) خارج كردن پرونده‌ها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتي توسط قضات ممنوع [...ادامه]

(5) به‌طوركلي ملاقا‌ت‌هاي شخصي قضات و كاركنان محاكم دادگستري در ساعات اداري با [...ادامه]

(6) رؤساي كل دادگستريها و رؤساي واحدهاي قضايي موظفند در بازديدهاي بدون اطلاع [...ادامه]

(7) به موجب نظامنامه تخلفات انتظامي قضات و ماده 8 قانون رسيدگي به [...ادامه]

(8) نظارت و ساماندهي امور نگهباني در تمامي واحدهاي قضايي برعهده حفاظت و [...ادامه]

(9) مسئولين واحدهاي حفاظت و اطلاعات موظفند، حسب مورد با ايجاد راهكارهاي مقتضي، اعم [...ادامه]

(10) در جهت جلوگيري از آمد و شد افراد مرتبط با پرونده‌ها به [...ادامه]

(11) مقتضي است در ورودي تمامي ساختمانهاي قوه‌قضائيه خاصه ديوانعالي كشور و ديوان عدالت [...ادامه]

(12) ضروري است در ورودي واحدهاي قضايي و محلهاي تردد مراجعين، سيستم دوربين [...ادامه]

(13) ضروري است از ورود دستگاههاي مربوط به ضبط تصوير ( اعم از: [...ادامه]

(14) مقتضي است قضات و كارمندان محترم، حتي‌الامكان در ساعات اداري از مكالمه [...ادامه]

(15) به مديران و قضات و كارمندان قوه قضائيه تأكيد مي‌شود از پذيرش [...ادامه]

(16) اجراي دقيق دستورالعمل‌هاي حفاظتي تدوين شده از سوي مركز حفاظت و اطلاعات [...ادامه]

(17) با عنايت به ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري و بند 11 از [...ادامه]

(18) ضروري است كليه كاركنان دستگاه قضايي از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها درخصوص پرونده‌هاي [...ادامه]

(19) با توجه به آثار سو‌ء و غيرقابل جبران تخلفات احتمالي كاركنان، هيأتهاي [...ادامه]

(20) به موجب بند 15 از ماده 8 قانون تخلفات اداري و مواد [...ادامه]

(21) ضروري است با ممانعت از حضور عريضه نويسان در اطراف واحدهاي قضايي [...ادامه]

(22) مقتضي است روابط عمومي دادگستري‌هاي كل استانها و سازمانهاي وابسته با برقراري تعامل [...ادامه]

(23) معاونت آموزش قوه قضائيه موظف است با هماهنگي مركز حفاظت و اطلاعات [...ادامه]

[امضاء] اين دستـورالعمـل مشتمـل بـر 23 مـاده و يك تبصـره در تـاريـخ 15/11/1384 به [...ادامه]

طرح جامع رفع اطاله دادرسي