عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16480
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1380/7/4
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[سازمان تامين اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1380/6/14

آيين نامه نرخ و مأخذه بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380/6/14 بنا به پيشنهاد شماره 28608/52 مورخ 1379/3/17 سازمان تأمين اجتماعي و به استناد تبصره الحاقي به لايحه قانوني اصلاح ماده (5) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1378 ـ آيين نامه نرخ و مأخذه حق بيمه حوادث ناشي از كار اتباع كشورهاي ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بين المللي كار را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح