عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15911
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1378/8/18
  • تعداد مواد:308
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون امور قضائي و حقوقي در تاریخ 1378/6/28
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1378/6/31

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور كيفري)


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه