عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15764
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1378/1/24
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1377/12/26

تصويبنامه راجع به تبديل روستاي شريبان به شهر

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1377/12/26 بنابه پيشنهاد شماره 1.4.42.15654 مورخ 1377/1/25 وزارت كشور و در اجراي ماده (4) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و تبصره (5) الحاقي به ماده فوق ـ مصوب سال 1371 ـ و به استناد ماده (13) قانون مذكور تصويب نمود:
‌روستاي شربيان از توابع بخش مهربان شهرستان سراب در استان آذربايجان شرقي به شهر تبديل و به عنوان شهر شربيان شناخته شود.
‌محدوده اين شهر براساس تبصره يك ماده چهار قانون فوق تعيين خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح