جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > ‌قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب( داراي آيين نامه , اصلاحيه, الحاقيه, مرتبط, نظريه اداره کل حقوقي) > ‌ماده 21 ـ ( داراي اصلاحيه, جايگزين, راي وحدت رويه, مرتبط, ناسخ)

  مرجع تجديد نظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع‌تجديد نظر آن ديوان عالي كشور خواهد بود.
  1 ـ اعدام و رجم.
  2 ـ قطع عضو و قصاص نفس و اطراف.
  3 ـ مصادره و ضبط اموال.
  4 ـ مجازات حبس بيش از ده سال.
  5 ـ حكمي كه خواسته آن از بيست ميليون ريال متجاوز باشد.
  6 ـ احكام راجع به اصل نكاح و طلاق.
  7 ـ احكام راجع به نسب و وقف و حبس و توليت.
 
روابط صر یــح
داراي اصلاحيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1381 > ‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب > ‌ماده واحده ـ > 11 ـ ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌شود :
داراي ناسخ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > ‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) > ‌كتاب اول - در امور مدني > باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد > فصل سوم - مستثنيات دِ‌ين > ساير مقررات: > ‌ماده 529 -
داراي راي وحدت رويه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1374 > قابليت تجديد نظر آراء صادره از دادگاه هاي عمومي دائر به محكوميت يا برائت از ناحيه شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او منع صريح قانوني ندارد. > رأي وحدت رويه هيأت عمومي
داراي راي وحدت رويه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > در دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم هرگاه خواسته بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديد نظر آن ديوانعالي كشور خواهدبود. > رأي وحدت رويه هيأت عمومي
داراي راي وحدت رويه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > آراء دادگاه هاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو انكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوان عالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوطه مي باشد. > رأي وحدت رويه هيأت عمومي
داراي راي وحدت رويه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > در مورد اعلام وقوع قتل عمدي چنانچه دادگاه بدوي قتل را غير عمد تشخيص دهد و بر اين اساس صدور حكم محكوميت شود مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشو رخواهد بود. > رأي وحدت رويه هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > آراء صادره از دادگاه هاي حقوقي 2 قابل تجديد نظر در دادگاه هاي تجديد نظر مركز استان نمي باشد. > رأي وحدت رويه هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > در دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم هرگاه خواسته بيش از مبلغ بيست ميليون ريال باشد مرجع تجديد نظر آن ديوانعالي كشور خواهدبود.
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > دعاوي كه خواسته آن غيرمالي است قابل تجديد نظر مي باشد. > رأي وحدت رويه هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1375 > آراء دادگاه هاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصدار يافته ولو انكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوان عالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوطه مي باشد.
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > حق درخواست تجديد نظر از احكام كيفري دادگاه هاي عمومي براي شاكي خصوصي علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا محكوميت هر دو مي باشد.
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > حق درخواست تجديد نظر از احكام كيفري دادگاه هاي عمومي براي شاكي خصوصي علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا محكوميت هر دو مي باشد. > رأي وحدت رويه هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1376 > در مورد اعلام وقوع قتل عمدي چنانچه دادگاه بدوي قتل را غير عمد تشخيص دهد و بر اين اساس صدور حكم محكوميت شود مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشو رخواهد بود.
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1377 > بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزائي و به حكم قانون بايستي ضبط گردد تسري ندارد. > رأي وحدت رويه هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1377 > مرجع تجديد نظر جرائم انتسابي زناي محصنه و محصن ولو حكم محكوميت كمتر از ده سال يا برائت باشد، در هر صورت ديوان عالي كشور است. > رأي وحدت رويه هيأت عمومي
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 76 با ماده 4 قانون مدني مباينتي ندارد.
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1378 > ‌رأي وحدت رويه شماره 630 ديوان عالي كشور در خصوص‌مرجع تجديد نظر جرائم انتسابي، زناي محصنه و محصن738 > ‌رأي شماره 630-1377.11.6 > ‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1377 > اصراري نبودن موضوع
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1373 > برائت متهم به قتل عمد و مرجع تجديدنظر خواهي از آن > نظريه اداره حقوقي
داراي جايگزين ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > ‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) > ‌كتاب اول - در امور مدني > باب چهارم - تجديدنظر > فصل دوم - آراي قابل تجديدنظر > ‌ماده 334 -
داراي جايگزين ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > ‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) > ‌كتاب اول - در امور مدني > باب پنجم - فرجام‌خواهي > فصل اول - فرجام‌خواهي در امور مدني > مبحث اول - فرجام‌خواهي و آراي قابل فرجام > ‌ماده 367 -
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1318 > ‌قانون آيين دادرسي مدني > ‌باب پنجم ـ در طرق فوق‌العاده شكايت از احكام > ‌فصل اول ـ در فرجام > ‌مبحث اول ـ احكام و قرارهاي قابل فرجام > ‌ماده 521 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1367 > قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها > ‌ماده 3 ـ  
جايگزين براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1372 > ‌قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها > ‌ماده 3 ـ  
 
 
ComponentArt TreeView :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.