عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:11711
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1363/2/24
  • تعداد مواد:22
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1364/1/25
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1364/2/5

‌قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور


روابــــط صریـــــــــح