عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:10092
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1358/7/24
  • تعداد مواد:26
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي و عمران روستائي]
مصوبه‌‌ نخست وزير در تاریخ 1358/6/25

"‌قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران"


‌با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهره‌گيري انسان از اين مواهب‌الهي بر اساس كار‌مفيد و در جهت رفع نياز و خودكفايي جامعه و به منظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري از‌معطل ماندن بي‌مورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمين‌داري و ترتيب واگذاري و احياء و بهره‌برداري از اراضي تصويب و به مرحله‌اجراء گذاشته مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح