عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8809
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1354/1/19
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1353/12/18
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1353/12/5

قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص

‌ماده 1 ـ هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به‌هر [...ادامه]

‌ماده 2 ـ هرگاه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن يا [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هرگاه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده [...ادامه]

‌ماده 4 ـ هرگاه سن مجني‌عليه پانزده سال تمام يا بيشتر باشد و به سبب ربودن يا [...ادامه]

‌ماده 5 ـ هرگاه به مجني‌عليه صدمه جسمي‌ديگر يا حيثيتي وارد شود در صورتي كه سن او [...ادامه]

‌ماده 6 ـ در مورد ناپديد شدن مجني‌عليه حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجني‌عليه در [...ادامه]

‌ماده 7 ـ هر كس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگري انجام دهد به‌همان مجازات [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در صورتي كه مرتكب قبل از دستگيري مجني‌عليه را به كسان او و يا [...ادامه]

‌ماده 9 ـ در صورتي كه مرتكب جرايم مندرج در اين قانون بيش از پانزده سال و [...ادامه]

‌ماده 10ـ وزارت دادگستري مجاز است محكومين به اعدام يا حبس در كانون اصلاح و تربيت [...ادامه]

‌ماده 11 ـ در صورتي كه براي اعمال مذكور در ماده يك اين قانون به موجب قوانين [...ادامه]

‌ماده 12 ـ مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي‌لغو مي‌شود.

[امضاء] ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.12.5، [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه