جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1353 > قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص( داراي مرتبط)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
8809 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1354/1/19  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
81632 شماره دستور اجرا
1354/1/10  تاريخ دستور اجرا
[وزارت دادگستري]
دستگاه مجري
12 تعداد مواد
1353/12/18 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1353/12/5 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌ماده 1 ـ هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به‌هر منظور سوء ديگر به عنف [...ادامه]  
‌ماده 2 ـ هرگاه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيب‌هاي وارده فوت [...ادامه]  
‌ماده 3 ـ هرگاه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده يا هتك ناموس او شده [...ادامه]  
‌ماده 4 ـ هرگاه سن مجني‌عليه پانزده سال تمام يا بيشتر باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيبهاي وارده فوت [...ادامه]  
‌ماده 5 ـ هرگاه به مجني‌عليه صدمه جسمي‌ديگر يا حيثيتي وارد شود در صورتي كه سن او كمتر از پانزده سال تمام [...ادامه]  
‌ماده 6 ـ در مورد ناپديد شدن مجني‌عليه حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجني‌عليه در اثر جرم ارتكابي فوت نموده [...ادامه]  
‌ماده 7 ـ هر كس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگري انجام دهد به‌همان مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود و [...ادامه]  
‌ماده 8 ـ در صورتي كه مرتكب قبل از دستگيري مجني‌عليه را به كسان او و يا به ضابطين دادگستري تحويل نمايد [...ادامه]  
‌ماده 9 ـ در صورتي كه مرتكب جرايم مندرج در اين قانون بيش از پانزده سال و كمتر از هيجده سال تمام [...ادامه]  
‌ماده 10ـ وزارت دادگستري مجاز است محكومين به اعدام يا حبس در كانون اصلاح و تربيت را كه سن آنان در [...ادامه]  
‌ماده 11 ـ در صورتي كه براي اعمال مذكور در ماده يك اين قانون به موجب قوانين ديگري مجازات مقرر شده باشد [...ادامه]  
‌ماده 12 ـ مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي‌لغو مي‌شود.  
[امضاء] ‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.12.5، در جلسه روز يكشنبه‌هيجدهم اسفند [...ادامه]