عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/2/18

‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 14 مربوط به استراحت هفتگي در مؤسسات صنعتي مشتمل بر يك ‌مقدمه و 15 ماده كه ضميمه اين قانون است ملحق شود.