عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7963
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/3/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
  • یادداشت:مقاوله نامه ضميمه فوق شامل 14 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1350/11/26
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/2/18

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و‌كارگران مرد در قبال كار هم ارزشروابــــط صریـــــــــح