عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:4189
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1338/4/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كار]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/2/21

‌قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 102 مربوط به رفاه اجتماعي كارگران