عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1317/8/16

‌ماده 12 ـ

فرماندار قوانين و مقررات عمومي را در هر شهرستان به اطلاع اهالي خواهد رسانيد. وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتي نيز يك نسخه از‌دستورها و بخشنامه‌هايي را كه در موضوعات كلي و اساسي به دواير تابعه خود در شهرستان صادر مي‌نمايند براي استاندار خواهند فرستاد كه توسط مشاراليه به فرماندار ابلاغ شود.