جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1304 > قانون مجازات عمومي( داراي اصلاح و الحاق, الحاقيه, متمم, مرتبط, ناسخ, نظريه کميسيون مشورتي)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
279 تعداد مواد
1ـ قسمت دوم قانون مجازات عمومي مصوب 7 بهمن ماه 1304 شمسي از باب سوم شروع مي‌شود.
‌از ماده 281 الي 289 در تاريخ 27 تير ماه 1310 (‌دوره هشتم) به عنوان (‌مواد متمم قانون مجازات عمومي) به تصويب كميسيون قوانين عدليه (‌به موجب اختياراتي كه داشته است) رسيده :
يادداشت:
1304/10/23 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه مرجع تصويب
اين تاريخ مربوط به تصويب قسمت اول اين قانون ( از ماده 1 تا ماده 169) مي باشد. توضيحات تصويب
1304/11/7 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه مرجع تصويب
اين تاريخ مربوط به تصويب قسمت دوم اين قانون ( از ماده 170 تا ماده 280) مي باشد. توضيحات تصويب
   

    ‌« مصوب 23 دي ماه 1304 ـ 7 بهمن ماه 1304 (‌كميسيون عدليه)»
 
‌باب اول ـ كليات   
‌باب دوم ـ در جنحه و جناياتي كه مضر به مصالح عمومي است   
[امضاء] عليهذا «‌ قسمت اول قانون مجازات عمومي» كه مشتمل بر 169 ماده است و به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملّي [...ادامه]  
باب سوم ـ در جنحه و جنايات نسبت به افراد   
‌باب چهارم ـ در امور خلاف و مجازات آنها   
باب پنجم ـ مقررات مختلفه   
[امضاء] عليهذا « قسمت دوم قانون مجازات عمومي » (‌از ماده170 الي ماده 280) كه به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملّي [...ادامه]  
روابط صر یــح
داراي ناسخ ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1377 > ‌قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي > ‌ماده واحده ـ > 4 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1306 > ‌‌قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصين مالي از سويس و آلمان > ‌ماده 9 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1311 > مجازات متخلفين از مقررات نظامنامه اساسي آبله‌كوبي مجاني > ماده 2 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1312 > ‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق > ‌باب سوم ـ مقررات مختلفه > ‌ماده 48 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1331 > لايحه قانوني مطبوعات > فصل سوم ـ جرائم مطبوعاتي > ماده 18ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1335 > آئين نامه هاي مربوط به قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر > آيين‌نامه اقدامات اجرايي براي وصول ماليات موضوع ماده 28 قانون > فصل دوم: بازداشت اموال منقول > ‌ماده 12ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1335 > آيين‌نامه كيفر متخلفين از مقررات قانون آمار و سرشماري به اجازه ماده 13 قانون آمار و سرشماري > ‌ماده 5 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1336 > ‌قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران > ‌ماده 13 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1345 > ‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 > ‌قسمت دوم ـ مواد الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1334 > 33 ـ > ‌ماده 107 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1351 > ‌آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي ‌مصوب 20/1/1351 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي > ‌قسمت هشتم ـ مقررات گوناگون > ‌فصل سوم ـ مقررات گمركي مربوط به فروشگاه‌هاي آزاد در فرودگاه‌ها > ‌بخش يكم ـ ترتيب ورود كالا به انبار فروشگاه و حفاظت آن > ‌ماده 367 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1364 > در مورد جرم فحاشي، شاكي مي تواند به بازپرس يا جانشين او شكايت نمايد و صلاحيت دادگاه كيفري 2 در رسيدگي به اين موضوع به معناي نفي صلاحيت دادسرا نمي باشد.
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1334 > ‌لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت > ‌ماده 3 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1334 > ‌قانون شهرداري > ‌فصل هشتم ـ در مقررات جزايي > ‌ماده 86 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1334 > ‌لايحه قانوني مطبوعات > ‌فصل سوم ـ جرائم > ‌ماده 11 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1334 > ‌لايحه قانوني مطبوعات > ‌فصل سوم ـ جرائم > ‌ماده 14 ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1334 > آئين‌نامه اجرائي و طرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوبه آبان ماه 1334 > فصل پنجم ـ منع استعمال و غيره > ماده 9 ـ > تبصره 1 ‌ـ
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > کار اجباري در زندان > نظريه اداره حقوقي
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1310 > قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي > ماده واحده ـ > ‌ماده 249 مكرر ـ
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1355 > قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و‌الحاق چهار ماده به قانون مجازات‌عمومي > ‌ماده واحده > ح ـ
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1355 > قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و‌الحاق چهار ماده به قانون مجازات‌عمومي > ‌ماده واحده > ي ـ
داراي الحاقيه ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1355 > قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و‌الحاق چهار ماده به قانون مجازات‌عمومي > ‌ماده واحده > ك ـ
داراي متمم ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1310 > قانون مواد متمم قانون مجازات عمومي
داراي اصلاح و الحاق ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1355 > قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و‌الحاق چهار ماده به قانون مجازات‌عمومي
داراي نظريه کميسيون مشورتي ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1342 > نظر کميسيون حقوق جزاي عمومي مورخ 9/11/1342 > نظر کميسيون حقوق جزاي عمومي