جدول استهلاك‌موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.12.2

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.3.20 بنا به پيشنهاد شماره 30.4.4238.11115 مورخ 1368.4.19 وزارت امور اقتصادي و دارايي جدول استهلاك‌موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.12.2 مجلس شوراي اسلامي را به شرح پيوست تصويب نمودند.

‌‌[امضاء]

ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير

جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 3/12/1366
شرح دارائيهاي قابل استهلاک
نرخ استهلاک
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
گروه 1 ـ صنايع مشترک و تجهيزات خدمت و پشتيباني ـ
1 ـ موتورهاي مولد نيروونيروگاهها
10%
2 ـ توربين هاي آب، بخار، گاز و مولدبخار (تربوژنراتورها)
10%
3 ـ کوره هاي بخار، ديگهاي بخار و اجراء و تجهيزات مربوطه
15 سال
4 ـ برج هاي خنک کنندهو تصفيه آب و پمپ و مخازن سوختو غيره
15سال
5 ـ موتورهاي مولد وژنراتورها تا 375 دور در دقيقه
12%
6 ـ موتورهاي مولدو ژنراتورها از 375 دور تا 750 دور دردقيقه
12%
7 ـ موتورهاي مولد و ژنراتورها از 750 دور در دقيقه به بالا
20%
8 ـ ترانسفور ماتورهاو تابلوهاي برق و ملحقات آن وکليدو کابل وهزينه مستقيم کابل کشيو پايه ها 12%
9 ـ آسانسور هاو پله هاي برقي، نوار نقاله ها (مکانيکي، برقي پنو ماتيکي) وپل متحرک و ملحقات آن 15%
10 ـ ماشيها ووسائلي که با باطري و هواي فشرده (پنو ماتيک) و
با موتور کار مي کنند.
15%
11 ـ کمپرسورهاي ثابت، متحرک و ماشينهاي مولد هوا
15%
12 ـ کليه تجهيزات کارگاههاي کمکي و سرويس دهنده و پشتيباني
10%
13 ـ کليه ماشين‎آلات کارگاههاي فلز کاري، تراشکاري و يدکي سازي(غيرسري سازي)، کمکي و پشتيباني
شرح دارائيهاي قابل استهلاک
نرخ استهلاک
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
14 ـ کليه ماشين‎آلات کارگاههاي ريخته گري و پرداخت و يدکي سازي (غير سري سازي)، کمکي و پشتيباني
15 ـ ماشينهاي ويژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگير
16 ـ تجهيزاتي مخابراتي، تلکس و تلفنو بي سيم و غيره
17 ـ تجهيزات وسائل آزمايش و کنترل کيفي و کمي و آزمايشگاهي
18 ـ تجهيزات آتش نشاني و سيستم اطفاء حريق
19 ـ سيستم آبرساني و فاضلاب کارخانهو تجهيزات
20 ـ تأسيسات حرارت مرکزي و ايجاد سرما (برودتي) و تلمبه خانه هاي چاههاي عميقو نيمه عميق با وسائل و مخازن مربوطه و چاه ها
گروه 2 ـ صنايع فلزي ـ
1 ـ انواع ماشينهاي پرس، پرس بريک و سري سازيويژه توليد انبوهو سري وامثالهم
2 ـ انواع ماشينهاي برش و قيچي (مکانيکي، هيدروليکي و برقي) و سري سازي ويژه توليد انبوه وسري
3 ـ انواع ماشينهاي ساخت ابزاروسري سازيويژه توليد انبوهو سري
4 ـ انواع ماشينهاي تراش اتوماتيک آن سي و سي.ان.سي وفرز اتوماتيک و سري سازي ويژه توليد انبوهو سري به اضافه ساير ماشينهاي ان.سي براده برداري
5 ـ انواع ماشينهاي تراش و فرز و صفحه تراش ودنده تراش و دريل معمولي و کل ماشينهاي براده برداري براي کارهاي سري
6 ـ انواع ماشينهاي فلز کاري از هر قبيل و آهنگري و قطعه سازيو قالب سازي
7 ـ وسائل وتجهيزات جوشکاري (جوش برق، کاربيت، جوش نقطه، ارگونو غيره) و لحيم کاري
8 ـ کوره هاي دستي غير اتوماتيک ثابت ودوارنفتي وبرقي و ذغالي براي مصارف محدود وگازي
9 ـ ماشينآلات قوطي سازي، بشکه سازي، چاپ فلزات ودربطريسازي
10 ـ ماشينهاي چاقوسازي، تيغه سازي، تيغه تيزکني، تيغ سازي، مته سازي، سوهان سازي، گداز فلزات، موج دادن فلزات، تيغ صورت تراشي (توليد انبوه)12%
10%
12%
12%
12%
4سال
10 سال
5 سال
8 ساعت
8 ساعت
8 ساعت
10 ساعت
10 ساعت
10 ساعت
4 ساعت
5 ساعت
10 ساعت شرح دارائيهاي قابل استهلاک
نرخ استهلاک
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
11 ـ ماشينهاي لوله سازي، پروفيل سازي، سيموتورسيمي وساير مصنوعت فلزي (توليد انبوه)
12 ـ ماشينهاي توليد و تهيه يراق آلات، چفت ودستگيرهومغزي وفنرهاي نگهدارنده و قفل درب و پنجره وازاين قبيل (توليدانبوه)
13 ـ ماشينهاي ويژه ساخت طلاآلاتو فلزات قيمتي و پرداخت آنها بطور سري سازي
14 ـ ماشينآلات ويژه آبکاري و گالوانيزه کردن فلزات مانند آب کرم، آب نيکل ولعاب و غيره
15 ـ ماشينآلات تهيه ون توليدميخ و پرچ و پيچ و مهره اتوماتيک و معمولي براي توليد انبوه
16 ـ ماشينآلات نوردکاري و ساخت ورقهاي فلزي و غلطک ها براي توليد انبوه
17 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد پودر والکترود جوشکاري (توليد انبوه)
18 ـ ماشين‎آلات ساخت وتوليد ميز و صندلي فلزي و درب و پنجره (سري سازي)
19 ـ ماشينآلات ساخت تابلو هاي برق و ترانسهاي برق (سري سازي)
20 ـ ماشينآلات ريخته گري و قالب گيري (سري سازي)
21 ـ ماشينآلات جيک و فيکسچر وقيدوبست واز اين قبيل
22 ـ ماشينآلات توليد صندوق نسوز
23 ـ سايرماشينآلاتو تجهيزات گروه صنايع فلزي از قبيل پايه هاي فلزي انتقال نيرو، سففهاي سوله، اسکلت فلزي و آنهائيکه ذکر نشده کلا
گروه 3 ـ صنايع حمل ونقل ـ
1 ـ صنايع توليد اتومبيل و خودرو
2 ـ صنايع توليد کاميونو خودروهاي سنگين
3 ـ صنايع توليد انواع موتور سيکلت
4 ـ صنايع توليد انواع دوچرخه و سه چرخه 12%
12%
10 سال
10 سال
10 سال
12 سال
12 سال
10 سال
10 سال
10 سال
8 سال
10 سال
10 سال
10 سال
10 سال
10سال
10 سالشرح دارائيهاي قابل استهلاک
نرخ استهلاک
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
5 ـ صنايع توليد قايق و کشتيهاي بدون موتور
6 ـ صنايع توليد کشتيهاي موتوردار تا 500 تن
7 ـ صنايع توليد کشتيهاي موتور داراز 500 تن به بالا
8 ـ صنايع توليد کشتيهاي بزرگ و نفتت کش
9 ـ صنايع توليد هواپيما و هلي کوپتر
10 ـ صنايع توليد لو کوموتيو وقطارهاي هوائي، زميني وزير زميني وواگن
گروه 4 ـ وسائط نقليه ـ
1 ـ اتومبيل و خودرو تا 4 سلندر وبنزيني
2 ـ اتومبيل و خودرواز 4 سيلندر به بالاو بنزيني
3 ـ اتومبيل وخودرو ديزلي وتا 4 سيلندر
4 ـ اتومبيل و خودرو ديزلي از 4 سيلندر به بالا
5 ـ وانت و بارکش و تاکسي وکرايه تا 4 سيلندر و بنزيني
6 ـ وانت و بارکش و کرايه از 4 سيلند به بالا و بنزيني
7 ـ کاميون و اميونت تا 4 سيلندر ديزليو تا 5 تن ظرفيت
8 ـ کاميون و انواع بارکش ديزلي از 4 سيلندر به بالاو تا 10 تن ظرفيت
9 ـ کاميون و بارکش و تريلر تا ظرفيت 20 تن
10 ـ کاميون وبارکش و تريلر تا ظرفيت 35 تن
11 ـ کاميون وبارکش و تريلر از 35 به بالا (دامپ تراکهاهم جزء همين رده مي باشد)
12 ـ لوکوموتيو وقطارهاي هوائي، زميني و زير زميني
13 ـ انواع هواپيماها مسافر وباري و سمپاشي، نقشه برداري و امثال آن
14 ـ انواع هلي کوپتر
15 ـ انواع موتورسيکلت
16 ـ انواع دوچرخه و سه چرخه
17 ـ شناورهاي بدون موتور (پارپ)
18 ـ قايقهاي موتوري بنزيني تا 25 اسب
19 ـ قايقهاي موتوري بنزيني تا 65 اسب
25%
25%
25%
25%
30%
30%
25%
30%
35%
35%
35%
20%
25%
25%
35%
35%
20%
30%
30%
10 سال
10 سال
10 سال
15 سال
15 سال
15سال شرح دارائيهاي قابل استهلاک
نرخ استهلاک
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
20 ـ قايقهاي موتور ي بنزيني تا 80 اسب
21 ـ قايقهاي موتوري بنزيني از 80 به بالا
22 ـ قايق و کرجي ديزلي تا 50 اسب
23 ـ قايق و کرجي ديزلي تا 100 اسب
24 ـ قايق و کرجي ديزلياز 100 به بالا
25 ـ کشتيهاي موتور دار تا ظرفيت 500 تن
26 ـ کشتيهاي موتور دار از ظرفيت 500 به بالا
27 ـ کشتيهاي سرد خانه دار
28 ـ کشتيهاي نفت کش
گروه 5 ماشين‎آلات ساختماني و راهسازي ـ
1 ـ کليه ماشين‎آلات ساختماني، مکانيکي، هيدروليکي، الکتريکي چرخ لاستيکي و يازنجيري همچنين جراثقالها و ماشينهاي حفاري به اضافه کارخانه هاي تهيه بتن و سنگ شکنها و ماشينهاي پايه کوبي، ذمپر، الواتور، ميکسر، ويبراتور و غيره
2 ـ کليه اشين آلات راهسازي (انواع بلدزرها، گريدرها، غلطکها، فنيشر، ماشينهاي تهيه اسفالت، فيلترها و شمع کوب و کمپا کتورها و غيره)
3 ـ ماشين‎آلات مربوط به فرودگاه مانند ماشينهاي علامت گذار، برف روب و خشک کن و يدک کش و پله هاي متحرک و کمپرسورها و جکهاي هيدروليکي و غيره
4 ـ ماشين‎آلات مربوط به بندر سازي (ماشينهاي بتون ريزي زير آب، لوازم غواصي، اسکله هاي موقت و غيره)
5 ـ ماشين‎آلات مر بوط به سد سازي (ماشين حفر کانال و...)
6 ـ کليه ماشين‎آلات شهر سازي و ابنيه سازي (اعم از ماشين بلوک زني، لوله گذار، ماشينهاي جذب کننده، ماشين‎آلات جوش زني لوله ها وساير ماشينهاي مشابه که ذکر نشده)
گروه 6 ـ لوازمو تجهيزات وابزار کار ـ
1 ـ کليه ابزارو لوازم کار از قبيل آچار، چکش، بيل و کلنگ،
30%
25%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
شرح دارائيهاي قابل استهلاک
نرخ استهلاک
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
مته برقي، فورگون، دستکش و ماسک، سطل و ساير وسائل از اين قبيل (تمام بحساب هزينه بهره بر داري و مصرفي بهزينه گرفته مي شود)
گروه 7 ـ ماشين‎آلات معدن ـ
1 ـ دستگاههاي شستشو و پر عيار کردن سنگ معدن
2 ـ ريل، واگن، لکوموتيو و لوله هاي آهن
3 ـ وسايئل حفاري و استخراج معدن مانند سونداژ، بيلهاي مکا نيکي و تراکتور، بارکن، انواع کمپرسورها، دريل ها، انوع اسکاواتور سنگ شکن، آسياب و مخازن فلزي و تجهيزات مربوطه
4 ـ وسائل جلو گيري از ريزش سقف معادن از قبيل تيرهاي بتوني، تيرهاي آهن سيستم جکهاي هيدروليک که در معادن ذغال سنگ بکار مي رود
10%
5 سال
5سال
5 سال

2 سالتبصره 1 ـ

هزينه هاس اکتشاف و تهيه و همچنين هزينه هاي ضروري راهسازي طبق اسناد مثبته به شرح زير قابل استهلاک مي باشد ـ
الف ـ هزينه هاي اکتشافي و تدارکات مقدماتي تا تاريخ شروع به بهره برداري معدن براي هر سال از تاريخ شروع بهره برداري به نسبت مقدار استخراج هر سال با مقدار سهميه معينه از طرف وزارت معادن و فلزات براي همان سال ظرف مدت هشت سال استهلاک پذير است به شرط آنکه ميزان استهلاک ساليانه کمتر از يک هشتم کل هزينه هاي مزبور نباشد.
ب ـ هزينه هاي مربوط به راهسازي و ايجاد تونلها و چاههاي اصلي به منظور بهره برداري از تاريخ بهره برداري به نسبت ذخيره معدن تقسيم و به ميزانيکه به هر تن تعلق مي گيرد قابل استهلاک ميباشد (تشخيص ميزان ذخيره معدن با اداره کل معادن است).
ج ـ هرگاه بهره بردار ضمن عمليات بهره برداري به ماده معدني جديدي برخورد نموده و در نتيجه ميزان ذخيره نوعاً و يا کلاً از مقدار پيش بيني شده ابتدائي تجاوز نمود (استهلاک ميزان مستهلک نشده از هزينه هاي مذکور در بند ب به نسبت مجموع ذخائر موجود محاسبه خواهد گرديد (تعيين مقدار ذخيره جديد با اداره کل معادن مي باشد).
د ـ چنانچه حق امتياز بهره برداري معدن واگذار شود و يا از طرف صاحب امتياز به شخص ديگر به شرکت گذارده شود و يا صاحب امتياز آن را به عنوان سهم الشر که خود به شرکت ديگري انتقال دهد مبلغ پرداختي به واگذارنده و يا مبلغي که بعنوان سرمايه صاحب امتياز از اين بابت در شرکت گذارده شده قابل استهلاک محسوب و به ميزان ذخيره معدن تقسيم و مستهلک مي گردد.
معادني که در حال بهره برداري واگذار شود واگذارنده مکلف است گواهي لازم دائر به مقدار ذخيره موجود در معدن از اداره کل معادن دريافت و به خريدار تسليم نمايد که مأخذ محاسبه استهلاک قرار داده شود.
ه ـ ـ ماشين آلات و لوازم و اثاثيه و ابزار و غيره که از طرف بهره بردار معدن انتقال داده شود استهلاک آنها از طرف بهره بردار جديد به ميزان بهاي باقيمانده مستهلک نشده و براساس مقررات اين ماده قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره 2 ـ

در مورد ماشين آلات و تجهيزات شركتهائي كه براي استخراج معدن تشكيل شده يا ميشوند (به استثناي ابزار وادوات كار قابل استهلاك در سال استفاده و اتومبيل اعم از باري و سواري و اتوبوس و موتورسيكلت و دوچرخه و همچنين هزينه هاي قابل استهلاك مانند هزينه هاي اكتشاف و تهيه و ساير هزينه هاي ضروري براي اكتشاف و تدارك مقدماتي موضوع تبصره يك گروه 7 صنايع اين جدول كه اكتشاف و تدارك مقداماتي موضوع ميزان استهلاك تابع مقررات جدول مزبور خواهد بود، به ترتيب زير عمل مي شود ـ
الف ـ ماشين آلات و تجهيزاتي كه براي تغليظ و ذوب و تصفيه مواد معدني مورد استفاده قرار مي گيرند به جاي نرخهاي مقرر در جدول استهلاك كلاً در مدت 10 سال از تاريخ بهره برداري مستهلك خواهند شد.
ب ـ ماشين آلات و تجهيزاتي كه براي اكتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار مي گيرند و همچنين كاميونهاي مخصوص حمل مواد معدني كه منحصراً براي حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار مي گيرند و معمولاً در جاده هاي عمومي مورد استفاده قرار نمي گيرند به جاي نرخهاي مقرر در جدول استهلاك كلاًَ در مدت 5 سال از تاريخ بهره برداري مستهلك خواهند شد مفاد بندهاي الف و ب اين تبصره شامل ماشين آلات و تجهيزات مزبور كه پس از اولين سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجديد يا اضافه مي شود نخواهد بود و در مورد ماشين آلات تجديد يا اضافه شده پس از تاريخ مذكور صرفاً براساس اين جدول عمل خواهد شد.شرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
گروه 8 ـ ساختمانهاي كار گاهي و منازل سازماني كار خانجات ـ
1 ـ كليه سالنهاي كار گاهها و كارخانجات توليد ونصب ماشين‎آلات
2 ـ سالن كار گاهاي كمكي، انبارها، دفتر كارگاه
3 ـ منازل سازماني و مسكوني كار كنان در محل كارخانجات و تأسيسات ساختمانهاي مسكوني
4 ـ منازل و ساختمانهاي مسكوني در محل معادن و كارگاههاي مر بوطه
5 ـ ساير ساختمانه
گروه 9 ـ صنايع نساجي و پوشاك ـ
1 ـ ماشين‎آلات توليدي و مقدماتي ريسنگيو بافندگي
2 ـ ماشين‎آلات توليدي ريسندگي
3 ـ ماشين‎آلات توليدي بافندگي
4 ـ ماشين‎آلات پرداخت
5 ـ ماشين‎آلات سفيدكردن منسوجات
6 ـ ماشين‎آلات زنگرزي و چاپ و تكميل
7 ـ ماشين‎آلات بسته بندي
8 ـ ماشين‎آلات پيله كشي
9 ـ ماشين‎آلات توليد جوراب و پوشاك زير (از الياف طبيعي و مصنوعي)
10 ـ ماشين‎آلات برودريدوزي و دوخت
11 ـ ماشينآلات تهيه طناب و نخ (الياف طبيعي و مصنوعي) و قيطان بافي، توربافي
12 ـ ماشين‎آلات توليد لباس و كرست و چتر و كلاه
13 ـ ماشين‎آلات تهيه محصولات نمدي
گروه 10 ـ صنايع پلايتيك ـ
1 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات پلاستيك سازي و بسته بندي، مشمع، ورق پلاستيك و ساير مصنوعات پلاستيكي
2 ـ ماشين‎آلات ساخت نوار كاست و صفحه گرامافون و مشابه
3 ـ ماشين‎آلات توليد لوله و اتصالات پراستيكي و پي، وي، سي ومشابه
10%
8%
8%
8%
7%
8سال
8 سال
8 سل
8 سال
8سال
8سال
8سال
8سال
8 سال
8 سال
8سال
8سال
8سال
10سال
10سال
10سال شرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
4 ـ ماشين‎آلات توليد كيسه و لفاف و نخ نايلوني و پلاستيكي
5 ـ ماشين‎آلات لوله مشمع قراندود و غيره
6 ـ انواع غلطك براي ساخت پلاستيك
7 ـ هزينه قالبها از تاريخ شروع در حساب هزينه بهره برداريپذيرفته مي شود
گروه 11 ـ صنايع داروئي و بهداشتي و پزشكي ـ
1 ـ ماشين‎آلات توليدي دارو سازي و بسته بندي آن
2 ـ ماشين آلات صابون سازي و بسته بندي
3 ـ ماشين‎آلات توليدو ساخت خمير دندان و خمير داندانسازي و مسواكو برس ومشابه
4 ـ ماشين‎آلات توليد باندهاي طبي و پنبه هيدروفيل و وسائل ضد عفوني
5 ـ ماشين‎آلات توليدوسايل آرايشي، عطر وادوكلنو گلاب و دودورانت و ساير محصورات آرايشي زنانه مانند سشوار و غيره
6 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليدگلسيرين
7 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد پودرهاي ظرفشوئي، رختشوئي و پاك كننده
8 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات تهيه سموم دفع آفات خانگي و كشاورزيو غيره
9 ـ وسائل اطاق عمل و جراحي وابزارو تجهيزات بيمارستاني (وسايل دندانپزشكي و پيرا پزشكي و آزمايشگاهي و راديو لوژي و راديوتراپي فيزيو تراپي و بيهوشي و امثالهم)
10 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليدوسائل اطاق عمل و جراحي وابزار و تجهيزات بيمارستاني (وسايل دندانپزشكي و پيرا پزشكي و آزمايشگاهيو راديو لوژي و راديوتراپي و بيهوشي و امثالهم)
گروه 12 صنايع روغن نباتي و تصفيه روغن ـ
1 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد روغن نباتي كلا
2 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات روغن كشي شامل (سيلوها، پاككننده ها، لينتر گيري، خوردكن، جداكننده، آسيابها، پرس و صافيها)
100%
10%
10 سال
10سال
5 سال
10 سال
8 سال
8 سال

8 سال
10 سال
8 سال
8 سال
8سال
10 سال
10 ساعت
10 سال شرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
3 ـ ماشين‎آلات تصفيه روغن شامل (سانتر يفوژ، بيرنگ كننده ها، توليد هيدروژن، صافيها، بيبو كننده ها، بسته بندي، انداره گيري و مخازن
گروه 13 ـ صنايع چاپ وتكثيرو گراور ـ
1 ـ ماشينهاي چاپ وچاپخانه شامل دستگاههاي (مركب سازي، برش ريال چاپ افست، چاپ معمولي، چاپ پلاستيك و شيشه و صحافي) و ماشينهاي حروف سازي و تهيه كليشه و گراور
2 ـ ماشينهاي پلي كپي، فتوكپي، تكثير، اوزاليد، زيراكس و مشابه
3 ـ حروف چاپخانه و كليشه و گراور در سال استفاده در حساب هزينه بهره برداري پذيرفته مي شود
گروه 14 ـ صنايع شكر و قند ـ
1 ـ ماشينآلات توليدي شكر و قند از چغندر قند ونيشكر
2 ـ ماشين‎آلات تصفيه شكر و تهيه قندو حبه و كله، آپارتها ومخازن شربت
گروه 15 ـ صنايع مصالح ساختماني ـ
1 ـ ماشين‎آلات توليد كاشي و سراميك و لعاب كاشي وتوليد رنگ و غيره
2 ـ ماشين‎آلات توليد آجر معمولي، آجر نسوز آجر اتوماتيك، آجر سراميكي، آجر فشاري، آجر مااشيني، آجر سفال و مشابه
3 ـ ماشين‎آلات توليد سفال و پو كه و غيره
4 ـ ماشينآلات توليد شن و ماسه و دانه بندي و تهيه بتون وتهيه اسفالت و غيره
5 ـ ماشين‎آلات توليد سنگبري و سنگ كوب و صيقل زني، موزائيك سازي، سنگفرش، بلوك وجدول زني
6 ـ ماشين‎آلات توليد گچ وآهنك و كچهاي پيش ساخته
7 ـ ماشين‎آلات توليد تهيه لولهو ورق سيماني، نسوز و پنبه نسوز واتصالات مر بوطه
8 ـ ماشين‎آلات توليد خانه هاي پيش ساخته، سيپور كس، تيرچه بلوك، سقف و بلوكو اسلاب و غيره
10%
100%
10 سال
5 سال
15 سال
15 سال
10 سال

10 سال
10 سال
10سال
10سال
10سال
10سال

10سال
شرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
9 ـ ماشين‎آلات توليد لوازم بهداشتي ساختمان، آب و فاضلاب ساختمان و تجهيزات مر بوطه به اضافه قالبها
گروه 16 ـ صنايع شيشه ـ
1 ـ ماشين‎آلات توليد شيشه هاي بطري، شيشه نشكن، شيشه ساختماني و تراش شيشه و شيشه مشجر
2 ـ ماشين‎آلات توليد چيني و بلور و آئينهو غيره
3 ـ كوره ذوب موادو بوته
4 ـ ماشين‎آلات تهيه ساير مصنوعات شيشه از قبيل حباب چراغ و آمپولهاو پشم شيشه و غيره
5 ـ قالبهاي مر بوط به تهيه روفو غلطكهاو اجر نسوز مورد مصرف كوره از تاريخ شروع استفاده در حساب هزينه بهره برداري منظور مي گردد.
گروه 17 ـ صنايع سيمان ـ
1 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد و تهيه سيمان معمولي، رنگين و مخصوص ووسائل بسته بندي (سنگ شكنهاي آسيابها، كوره ها و فيلترهاو مخلوط كنهاو غيره)
2 ـ كليه قالبهاي مربوط به صنايع ساختماني و سيمان از تاريخ شروع استفاده در حساب هزينه بهره برداري منظور خواهد شد
گروه 18 ـ صنايع غذائي و خوراكي و نوشابه سازي ـ
1 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد شير و لبنيات پاستور ريزه
2 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد بستني
3 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد آدامس، شكالت، آب نبات، تافي و نظائر آن
4 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد نان، بيسكويت، انواع شيريني و قند ريزي، آب نبات سازي و غيره
5 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد كارخانجات كنسروو كمپود و آبميوه
6 ـ مشاشين آلات تهيه و توليد كالباس و سوسيس و نظاير آن
7 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد آرد و بيك ينگ پاودرومشابه
8 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد خشكبار
100%
100%
10 سال
10 سال
8 سال
8 سال
8 سال
10 سال
10 سال
10 سال
10 سال
8 سال
8 سال
10 سال
8 سال
8سال
شرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
9 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد ماكاروني و رشته و نظائر آن
10 ـ ماشين‎آلات تهيه وتوليد كارخانه برنج كوبي
11 ـ ماشين‎آلات تهيه وتوليد نشاسته و گلوكز و غيره
12 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد چاي و بسته بندي چاي
13 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد خمير مايه نان و ساير صنايع تخميري
14 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد ساخت شير خشك، غذاي كودك و مواد پرو تئيني
15 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد الكل صنعتي و تجارتي
16 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد نوشابه هاي غير الكلي مانند پپسي و كوكا وآب معدني و مشابه
17 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد سركه
18 ـ سنگ آسياب در سال استفاده در حساب هزينه پذير فته مي شود
گروه 19 ـ صنايع شيميائي ـ
1 ـ ماشين‎آلات تهيه مواد اسيدي
2 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد مواد بازي و تهيه سودگستيك، كربنات و بي كربنات دو سود وغيره
3 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد مواد شيميائي حلال ورزين ها و مشابه
4 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد كودهاي شيميائي مانند اوره، سوپر فسفات، پطاس، آمونياك و غيره
5 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد گازهاي اكسيژن،هيدروژن، هليوم و جهيزات حمل و نقل و تخليه و پر كردن آنها و مخازن و كپسول ها
6 ـ ماشين‎آلات تهيه وتوليد روغنهاي معدني و روغنهاي موتور و روغنهاي مخصوص و تصفيه خانه هاي مربوط
7 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد الياف و تخهاي مصنوعي مانند پلي اكريل و...
8 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد موار رگي، روغن جلا، و روغنهاي صنعتي لاك الكل و جلا وغيره
9 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليدواكس، ورني، بتونه و شمع
100%
8 سال
10 سال
8 سال
8سال
8 سال
8 سال
10 سال
10 سال
8 سال
6 سال
6 سال
6سال
6سال
8 سال
15 سال
10 سال
10 سال
8 سال
شرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
10 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد مواد اوليه پلاستيك
11 ـ ماشين‎آلات تهيه وتوليد مواد شيميائي زمانابع معدني و غيره
12 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد مواد شيميائي از منابع آليوغيره
گروه 20 ـ صنايع نفت و پتروشيمي ـ
1 ـ ماشين‎آلات توليدوپالايش نفت و مشتقات آن
2 ـ ماشين‎آلات اكتشاف و حفرچاههاي نفت زميني
3 ـ ماشين‎آلات اكتشاف و حفر دريائي و فلات قاره
4 ـ كليه ماشين‎آلات ايستگاههاو پمب خانه هاي تقويتي فشار
5 ـ كليه ماشين‎آلات و تجهيزات مواد پترو شيمي
6 ـ كليه ماشين‎آلات و تجهيزات توليد انواع قير امولسيونه
گروه 21 صنايع سلولزيو چويي ـ
1 ـ كليه ماشين‎آلاتتهيه و توليد كارتون و جعبه مقوائي
2 ـ كليه ماشين‎آلات تهيه و توليد دستمال كاغذي، تيشو، كاغذ هاي پارافيني و مشابه
3 ـ كليه ماشين آبات تهيه و توليد ليوان كاغذي و مقوائي و كاغذهاي پارافيني و مشابه
4 ـ كليه ماشين‎آلات تهيه و توليد پاكت و كاغذ بري
5 ـ كليه ماشين‎آلات تهيه وتوليد كاغذ سمباده و ساير كاغذ هاي صنعتي
6 ـ كليه ما شين آلات تهيه و توليد چوب وچوب بري و خرده چوب و مشابه
7 ـ كليه اشين آلات تهيه و توليد نجاري از قبيل اره، فرز، رنده و امثالآن
8 ـ كليه اشين آلات تهيه وتوليدتخته چندلا، فيبر، نئوپان، اشباع چوب و روكش وغيره
9 ـ كليه ماشين‎آلات تهيه و توليد قالب كفش و مدل سازي
10 ـ كليه ماشين‎آلات تهيه وتوليد قالب كفش و مدل سازي
11 ـ كليه ماشين‎آلات تهيه و توليد مبل و صندلي و نيمكت و قفسه وغيره
8 سال
10 سال
8 سال
10 سال
10سال
10 سال
10 سال
10سال
10 سال
12 سال
12 سال
12سال
12 سال
8 سال
10سال
10سال
10 سال
10 سال
10سال
10سالشرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
12 ـ كله ماشين‎آلات تهيه وتوليد فرميكا
13 ـ كليه ماشين‎آلات تهيه وتوليد صنايع كبريت سازي و مواد محترقه آتش بازي
14 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد وسائل و ماشين‎آلاتي ك دراين صنعت بكار ميرود
گروه 22 صنايع كاغذ و خمير كاغذ ـ
1 ـ ماشين‎آلات توليد خمي كاغذ بر وشهاي شيميائي، مكانيكي و سايرروشهاي توليد
2 ـ ماشين‎آلات تهيهو توليد لامهاي الكتريكي والكترونيكي، شمعي پراغهاي راهنمائي وعلائم خبري
3 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد لامپهاي نءون وگازي وفلورسنت و مشابه
4 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد كابلو سيم و روكش جهت برق قشار قوي و ضعيت از فوراد ومس وآليژ هاي ديگر براي مصارف مختلت
5 ـ ماشيني الات تهيه وتوليد كليدوپرويز و سرپيچ و غيره
6 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد انواع مقره
7 ـ ماشين‎آلات تهيه توليد لوله برگمن
8 ـ ماشين‎آلات تهه و و توليد لوازم اندازه گيري برق والكترونيك وانواع ترانس وساير لوازم برقي و الكترونيك
9 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد باطري خشك و باطري تر و ذغالهاي صنعتي
10 سال
10 سال
10 سال
10 سال
8سال
8سال
8سال
8سال
8سال
8سال
8سال
8سالشرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
گروه 24 ـ صنايع لوازم خانگي ـ
1 ـ ماشين‎آلات توليد اجاق گاز و بخاري از هر نوع، تجهيزات حرارت مركزي، مشغل، شوفاژوغيره
2 ـ ماشين‎آلات توليد آبگرمكن و انواع آن، توليد رادياتور شوفاژ
3 ـ ماشين‎آلات توليد تهويه مطبوع، كولر، فنكول و كولر گازي، كولر پرتابل و ميني واش، انواع چيلر وتجهيزات تبريد و غيره
4 ـ ماشين‎آلات توليد يخچال خانگي و ماشين لباسشوئي، يخچال فريزر، فريزر وانواع آن
5 ـ ماشين‎آلات توليد پنكه سقفي، پنكه روميزي، بخاري برقي و نفتي، جاروبرقي، پلوپز، كباب پز آرام پز و مشابهو ساعت ديواري و سماور و لوستر، چراغ خوراك پزي
6 ـ ماشين‎آلات توليد آب ميوهگيري، چرخ گوشت خركني، مخلوط كن ها قهوه ساز وغيره
7 ـ ماشين‎آلات توليد فلاسك آب وچاي و يخ وغذا
8 ـ ماشين‎آلات توليد يخ سازي
9 ـ ماشين‎آلات توليد سردخانه ها، سالنهاي سرد كننده و نگهداري مواد غذائي وسبزيجات و مواد خوراكي و ملبوس و مشابه
10 ـ ماشين‎آلات توليد تهيه چراغ وتوري چراغ و مشابه
گروه 25 ـ صنايع لاستيك و تاير و تيوپ ـ
1 ـ ماشين‎آلات تهيه انواع تاير و تيوپ براي وسائط نقليه
2 ـ ماشين‎آلات تهيه روكش لاستيك
3 ـ ماشين‎آلات تهيه فوم ورابر (تشك لاستيكي)
4 ـ ماشين‎آلات تهيه فرشهاي لاستيكي و توليد تسمه پروانه
5 ـ ماشين‎آلات تهيه ريخته گريهاي لاستيك براي مصارف صنعتي (لاستيكهاي ضد حرارت، ضدآب، ضدالكتريسته، ضدضربهو مشابه) و قالبهاي آن
6 ـ ماشين‎آلات تهيه انواع لوازم ورزشي از لاستيك
7 ـ ماشين‎آلات تهيه انواع كف و پاشنه لاستيكي
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
8سال
10سال
10سال
10سال
10سال
5سال
10سال
10سالشرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
گروه 26 ـ صنايع چرم و كفش ـ
1 ـ ماشين‎آلات تهيه چرم وپوست
2 ـ ماشين‎آلات تهيه و آماده كردن روده
3 ـ ماشين‎آلات تهيه سالامبور
4 ـ ماشين‎آلات تهيه مصنوعات چرمي و تهيه بند كفش و پارچه آستري كفش
5 ـ ماشين‎آلات تهيه انواع كفش چرمي، لاستيكي و سوپر فلكس، انواع پوتين و چكمه
6 ـ ماشين‎آلات تهيه انواع كفش ترلون و چارچه اي، ورزشي و كتاني و پلاستيكي وانواع سر پائي پلاستيكي، انواع زيره كفش وصندل وغيره
7 ـ ماشين‎آلات تهيه قطعات يدگي ماشين‎آلات كارخانجات كفش گروه 27 ـ صنايع مخابرات ـ
1 ـ ماشينآلات توليد تلفنووسائل ارتباطي، رله ها، برها و تجهيزات پستي
2 ـ تجهيزات ووسائل مخابراتي، بي سيم و دكل هاي محمل و پايه ها وغيره
گروه 28 ـ صنايع فولادسازي وذوب فلزات ـ
1 ـ ماشين‎آلات وتجهيزات توليد چدن و ريخته گري چدن وصنايع جنبي و كوره هاي بلند
2 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد فولادريزي مداوم و متناوب و ريخته گري فولاد
3 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد مواد اوليه چدن وفولاد
4 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد نورد فولاد و آهنو توليد تير آهن وتسمه، نبشي، سپري، آرماتور و ساير محصولات نورد وفولادها ي ساختماني
5 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد ورق آهن وفولاد و فولاد هاي صنعتي
6 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد فولاد هاي ضد زنگ ومخصوص
7 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد شمش آلومينيم وريخته گري آلومينيم
8%
8%
8%
8%
8%
8%
15%10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
8سال
8سال
شرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
8 ـ ماشين‎آلات وتجهيزات توليدنوردآلو مينيم ومحصولات آلومينيومي
9 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد مس و ريخته گري مس
10 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد نورد مس ومحصولات مسي نوردو غير
11 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد روي و سرب وريخته گري روي وسرب
12 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد نوردروي و سرب و محصولات روي و سرب
13 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات توليد ساير فلزات رنگين، ريختهگري آنها و نورد وتهيه محصولات
14 ـ ماشين‎آلات كوره و دستگاه تقطير ذغال سنگ و كك سازي
15 ـ كليه قالبهاي مربوطه ريخته گري وفلز كاري مخصولات فوق در موقع بهر برداري به هزينه پذيرفته مي شود
16 ـ آجرهاي نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف كوره در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي شود
گروه 29 ـ صنايع آبرساني و تصفيه آب و فاضلاب ـ
1 ـ ماشين‎آلات تهيه و تولي پمپها وتوربينهاي آبي وموتور پمپها و متعلقات مربوطه
2 ـ ماشين‎آلات تهيه وتوليدتجهيزات آبرساني و اتصلات شبكه ها ووسايل انتقال آب
3 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد تصفيه فيزيكي، شيميائي وبيولوژيكي آب ومخازن مربوطه
4 ـ ماشين‎آلات تهيه و تجهيزات تهيه آب صنعتي و سختي گيرهاو يونيزاسيون آب
5 ـ ماشين‎آلات تهيه وتجهيزات تصفيه فاضلاب شهر ها
6 ـ ماشين‎آلات تهيه و تجهيزات تصفيه صنعتي
7 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات شيرين كردن آب دريا وصنايع جنبي 10%
15%
10%
15%
10%
15%
100%
100%
10%
10%
10سال
10 سال
15سال
15 سال
10سال
10سالشرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
گروه 30 ـ صنايع كشاورزي و دامداري و مرغداري ـ
1 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد وسائل و تجهيزات كشاورزي (خيش، بذر باش، كودپاش، ديسك، خرمن كوب، لولر، وجين كن، علف چين، پيلر، سمپاش و غيره)
2 ـ ماشين‎آلات و لوازم سمپاشي و دفع آفات كشاورزي و دامي
3 ـ ماشين‎آلات ولوازم دوشيدن شير و دامداري و كشتار گاهها وتلقيح مصنوعي وغيره
4 ـ ماشين‎آلات و ماشين جوجه كشي و انواع آن
5 ـ ماشين‎آلات پرورش جوجه و مرغداري
6 ـ ماشين‎آلات تهيه و توليد خوراك دامو طيور، سيلو كردن خوراك دام و توليد مواد كنسانتره وآرد ماهي و صنايع دخانيات و تجهيزات تهيه توتون و تنباكو
7 ـ ماشين پنبه پاك كني و عدل بندي و خشك كني
8 ـ ماشين‎آلات تهيه وتوليد قطعات يدگي ماشين‎آلات ووسائل كشاورزي، دامداري و مرغداري
9 ـ ماشين پرورش و تكثير ماهي
10 ـ انواع تراكتور، خيش، بذر پاش، كودپاش، ديسك، خرمنكوب، ماله، وجين كن، كمباين، سمپاش و لوازم دفع آفات نباتي و دامي، علف پين و نظاير آنها
11 ـ ماشين‎آلات دوشيدن شير و ساير ماشين‎آلات دامداري و كشتار
گروه 31 ـ صنايع تراكتور سازي و كمباين ـ
1 ـ صنايع و كار خانجات تراكتور سازي، زنجير و لاستيكي، بقدرتهاي متفاوت
2 ـ صنايع و كار خانجات توليدكمباين غلات و گياهان ريشه اي و كباين چغندر قند، نيشكر و پنبه و دانه هاي روغني
3 ـ صنايع و كارخانجات توليد زنجير تراكتور و تانك
4 ـ صنايع و كارخانجات توليد قطعات يدگي تراكتوروكمباين
30%
30%
30%
30%
30%
30%
10سال
8سال
10سال
8سال
10سال
10سال
10سال
10سالشرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
گروه 32 ـ صنايع ماشين سازي ـ
1 ـ ماشين‎آلات وكارخانجات توليد كمپرسورو هواي فشرده
2 ـ ماشين‎آلات وكارخانجات الكتروموتور و الكتروپمپ
3 ـ ماشين‎آلات وكارخانجات موتورهاي بنزيني
4 ـ ماشين‎آلات وكارخانجات ديزلي
5 ـ ماشين‎آلات وكارخانجات پمپهاي سانريفورژو غيره
6 ـ ماشين‎آلات وكارخانجات توربينهاي برق وبخار آب
7 ـ ماشين‎آلات وكارخانجات بلبرينگ و رول برينگ
8 ـ ماشين‎آلاتو كارخانجات بمپ هيدروليك (انواع مختلف)
9 ـ ماشين‎آلات وكارخانجات تجهيزات ريخته گري و قالب گيري
10 ـ ماشين‎آلات وكارخانجات ماشين‎آلات كارخانجات صنعتي
گروه 33 ـ صنايع سينمائي وفيلم برداري ـ
1 ـ دستگاههاي سينمائي و فيلم برداري
2 ـ ماشين‎آلات ساخت دستگاههاي فيلم برداري وسينمائي
3 ـ دستگاههاي چاپ وظهور فيلم و دوبلاژ
4 ـ دستگاههاي نمايش قيلم و آپاراتها
5 ـ دور بينهاي فلكي وتجهيزات مربوط به ستاره شناسي ونجوموغيره
6 ـ بهاي امتياز قيلمهاي وارده اعم از حق نمايش و بهاي كپي بشرح زير در حساب هزينه پذيرفته مي شود ـ
الف ـ چنانچه مدت قرارداد نمايش قيلم يكسال باشد 100%
ب ـ چنانچه در مدت قرارداد زائد يكسال باشد 70%
ج ـ چنانچه در قرارداد دكر مدت نشده باشد مدت استهلاك حداكثر 4 سال خواهد بود.
تبصره ـ مبداء احتساب استهلاك بهاي فيلم از روزي كه نمايش داده خواهد شد به نحو مذكور در بالا در هزينه پذيرفته ميشود (اولين نمايش فيلم مبداء سال استهلاك محسوب خواهد شد)
گروه 34 ـ صنايع اتمي و نيروگاههاي اتمي ـ
1 ـ ماشين‎آلات توليد تجهيزات اتمي
2 ـ ماشين‎آلات توليد كار خانجات آب سنگين
5%
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
15سال
5سالشرح دارائيهاي قابل استهلاك
نرخ استهلاك
نزولي
به درصد
مستقيم
به سال
3 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات نيروگاههاي هسته اي
4 ـ تجهيزات ووسائل نگهداري فضولات هسته اي
گروه 35 ـ صنايع رنگ و چسب ـ
1 ـ ماشين‎آلات تهيه رنگهاي ساختماني
2 ـ ماشين‎آلات تهيه رنگهاي صنعتي
3 ـ ماشين‎آلات تهيه چسب وصمغ و غيره
4 ـ ماشين‎آلات تهيه چسبهاي مخصوص و صنعتي
گروه 36 ـ صنايع متفرقه ـ
1 ـ ماشين‎آلات زيپ سازي
2 ـ ماشين‎آلات قالي شوئي و لباسشوئي
3 ـ تجهييزات سرويس ورنگ كردن اتومبيل
4 ـ تجهيزات بالانس چرخ وتيون آپ درتعميركاري اتومبيل وخود رو
5 ـ ماشين‎آلات تهيه مداد و قلم و خودنويس و فندك
6 ـ ماشين‎آلاتووسائل مورد استفاده در پاركهاي تفريحي اعم از برقي، پنوماتيكي، روغني والكترونيكي و غيره مانند ـ چرخ و فلك، اكروجت، ترن هوائي، ماشينهاي برقي و امثالهم
7 ـ تأسيسات تله كابين و تله اسكي و امثالهم
8 ـ ماشين‎آلات و تجهيزات ساير صنايع متفرقه
9 ـ ادواتوابزار مختلف كه دراي جدول پيش بيني نشده است
گروه 37 ـ ساير اموال و اثاثيه ـ
1 ـ اموال و اثاثيه وماشينآلات دفتري و لوازم اداري
2 ـ اموال و اثاثه هتلهاو متلهاو مسافرخانه ها ورستورانها، سينما، تئاتر و امثالهم
3 ـ اموال واثا ثيه مؤسسات تعليم و تربيت
گروه 38 ـ حقوق مالي ـ
امتيازات و بهاي خريد فرمول و علائم ـ
1 ـ چنانچه براي توليد مقدار معيني باشد به نسبت توليد هر سال
2 ـ چنانچه قرارداد براي مدت معيني منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد
3 ـ چنانچه مبلغ مشخص براي هر سال باشد درهمان سال قابل استهلاك است
4 ـ درساير شرايط
5 ـ حق التءليف وحق التصنيف و ساير حقوق خريداري انحصاري
5%
10%
10سال
10سال
10سال
10سال
10سال
8سال
8سال
8سال
10سال
10سال
10سال
8سال
4سال
10سال
5سال
5سال
2سال
4سالتبصره 1 ـ

در موارديکه استهلاک براساس سال تعيين شده نسبت به مانده استهلاک نشده دارائيها در اولين سال مالياتي مشمول قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفندماه 1366 (3/12/66) از تاريخ بهره برداري طبق سنوات مندرج در اين جدول استهلاک از تاريخ بهره برداري مال تا زمان اجراي اين جدول با سنواتي که از نظر استهلاکي در اين جدول براي آن مال مقرر نشده از 5/1 برابر سنوات مندرج در اين جدول تجاوز حداکثر مدت کل استهلاک 5/1 برابر سنوات مذکور در اين جدول است.
نصاب 5/1 برابر مزبور فقط ناظر به مواردي است که مدت استهلاک مقرر در اين جدول کمتر از مدتي باشد که مطابق مقررات سابق استهلاک بوده است.

تبصره 2 ـ

در مواردي که استهلاک براساس نرخ نزولي مومضوع بند الف ماده 150 قانون تعيين مي گردد ملاک عمل محاسبه مانده دارائيهاي استهلاک نشده در اول سال 1368 با ضريب سال اول خواهد بود.

تبصره 3 ـ

استهلاک دارائيهاي شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي براساس ضوابطي که به موجب اساسنامه شرکتهاي مزبور تعيين و به تصويب وزارت اموراقتصادي و دارائي رسيده يا خواهد رسيد و همچنين استهلاک دارائيهاي بانکها براساس ضوابطي که به موجب قانون پولي و بانکي کشور تعيين شده يا مي شود پس از تصويب وزارت اموراقتصادي و دارائي قابل محاسبه خواهد بود. چنانچه با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 ضوابط محاسبه استهلاک دارائيهاي مؤسسات و سازمانهائيکه مقررات قانوني مخصوصي داشته اند ملغي گرديده باشد پس از تصويب وزارت اموراقتصادي و دارائي قابل اجراء خواهد بود.
محاسبه استهلاک دارائيهاي شرکتهاي آب يا برق و يا آب و برق منطقه اي وابسته به وزارت نيرو، شرکت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) سازمان برق ايرانو شرکت خدمات مهندسي آب براساس ضوابطي که به تصويب وزراء امور اقتصادي و دارائي و نيرو مي رسد خواهد بود.

تبصره 4 ـ

نرخ استهلاک کوره هائيکه در صنعت بکار مي رود به جز مواردي که در اين جدول در گروه راجع به صنعت خاص به خود پيش بيني شده است در هر مورد تابع حداقل نرخ استهلاک ماشين آلات مربوط به صنعت خواهد بود. آجرها و مواد نسوز مورد مصرف در ساخت يا تعمير کوره هايئکه در اين جدول پيش بيني شده است در سال استفاده در حساب هزينه بهره برداري پذيرفته مي شود.

تبصره 5 ـ

هزينه تأسيس از بابت مطالعات فني و تهيه پروژه صنايع موضوع بند 4 ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 براساس مقررات بند مزبور قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره 6 ـ

در موارديکه مال قابل استهلاک پس از آمادگي براي بهره برداري بعلت تعطيل کار مؤسسه يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده و استعمال قرار نگيرد ميزان استهلاک آن در مدتي که مورد استفاده واقع نشده است معادل 30% نرخ استهلاکي خواهد بود که در اين جدول براي آن دارائي تعيين گرديده است در صورتيکه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد 70% باقيمانده مدتي که دارائي در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است بمدت تعيين شده براي استهلاک دارائي در اين جدول اضافه خواهد شد.

تبصره 7 ـ

در صنايعي که آسيابهاي سنگي بکار مي رود و در اين جدول گروه صنعت خاص خود پيش بيني نشده است بهاي سنگ آسياب در سال استفاده از آن در حساب هزينه بهره برداري پذيرفته مي شود.

تبصره 8 ـ

در موارديکه بين مودر و مأموران تشخيص درآمد مشمول ماليات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 قبل از قطعيت ماليات در تشخيص نوع ماشين آلات و لوازم آن و ساير اموال و تطبيق آنها با گروه صنايع مذکور در اين جدول براي تعيين ميزان استهلاک اختلاف پيدا شود رسيدگي و تطبيق مورد با گروهها و رديفهاي مشروحه در جدول در کميسيوني مرکب از سه نفر بشرح ذيل که در تهران (وزارت اموراقتصادي و دارائي) تشکيل خواهد شد به عمل خواهد آمد ـ
1 ـ يک نفر کارشناس وزارت صنايع يا وزارت صنايع سنگين يا وزارت معادن و فلزات حسب مورد به نمايندگي و معرفي وزارتخانه هاي مذکور.
2 ـ يک نفر از صاحبان صنايع عضو اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به نمايندگي و معرفي اطاق مزبور.
3 ـ يک نفر از کارشناسان وزارت اموراقتصادي و دارائي به نمايندگي و معرفي وزارت ياد شده که ضمناً سمت رياست کميسيون را بعهده خواهد داشت. هريک از سازمانهاي مذکور علاوه بر عضو اصلي لااقل يک نفرهم به عنوان علي البدل اين کميسيون تعيين خواهند کرد. کميسيون مزبور پس از رسيدگي و عندواللزوم اخذ توضيحات مودي رأي مقتضي صادر خواهد کرد. و رأي صادره به اکثريت مناط اعتبار است و مأمورين تشخيص و هيئتهاي حل اختلاف مالياتي موظفند طبق نظر کميسيون مزبور رفتار نمايند.

تبصره 9 ـ

در مورد صنايع و ماشين آلات و هرگونه اموال قابل استهلاک ديگري که در اين جدول گروه خاصي براي آن پيش بيني نشده است يا بفرض پيش بيني براي بعضي از ماشين آلات و اموال ديگر مربوط به آن گروه بعنوان ساير ماشين آلات و اموال ذکر نشده ويا مشابه و نظير نرخ استهلاک تعيين نگرديده است وزارت اموراقتصادي و دارائي جدول استهلاک آنها را بعنوان جدول متمم تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجراء خواهد گذاشت.

تبصره 10 ـ

افزايش بهاي دارائيهاي مؤسسه ناشي از ارزيابي مجدد قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره 11 ـ

دارائيهاي مؤسسه که بصورت دست دوم خريداري مي شود طبق مقررات اين جدول قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره 12 ـ

هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاک از زمان انجام هزينه حسب مورد براساس نرخ و کل مدت مقرر در اين جدول براي آن دارائي قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره 13 ـ

دارائيهائي که قيمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک مي گردد تا زمانيکه در مالکيت مؤسسه مي باشند بايستي بهاي تمام شده و ميزان ذخيره استهلاک آن دارائيها بطور کامل در دفاتر نشان داده شود.

تبصره 14 ـ

مقررات اين جدول شامل ماليات بردرآمدهائي خواهد بود که بعد از تاريخ اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 تحصيل شده و يا مربوط به سال مالي باشد که در سال اول اجراي قانون مزبور خاتمه مي يابد و نسبت به اموالي که ميزان استهلاک آنها در اين جدول پيش بيني نشده ولي بعداًَ در جدولهاي متمم پيش بيني شود مقررات جدولهاي متمم نسبت به سالهاي مالياتي قبل از سال تصويب جدول متمم (که مشمول قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مي باشد) و ماليات آن سالها قطعيت نيافته تسري داده خواهد شد.