عنـــــــوان قانون شامل: باشد. و متـــــــــن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی از تاریــــــــــخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ نخست وزير در تاریخ 1358/5/25

‌ماده 1 ـ

از لحاظ اين قانون مطبوعات عبارت از نشرياتي است كه به طور منظم و در مواقع معين با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف چاپ و منتشر‌مي‌شود و اخبار و اطلاعات و ديدگاه‌ها گوناگون در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ديني و علمي و فرهنگي و هنري را به آگاهي عموم‌مي‌رساند و از اين راه به روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص كمك مي‌كند.