عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1359

حکم غيابي هرگاه متهم يا وکيل او در هيچيک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لايحه دفاعيه نفرستاده [...ادامه]

وجه الکفاله و تبرئه متهم تبرئه شدن متهم موجب رد وجه الکفاله نيست 0

نوع قرار در جرائم قابل گذشت گذشت شاکي در دادسرا در موارديکه جرم قابل گذشت است موجب صدور قرار موقوفي تعقيب است [...ادامه]

لغو آثار تبعي در اجراء تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومي لازم نيست که حتما مجازات اصلي تحمل [...ادامه]

ايراد صدمه غير عمدي هرگاه طول مدت معالجه صدمه ناشي از رانندگي بيش از 2 ماه باشد دادگاه مي تواند [...ادامه]

تصادفات وسيله نقليه با عابري که در غير محل مخصوص عبور پياده حرکت ميکند 0 در نقاطي که شهرداري اعلام ميکند، پل هوائي مخصوص عبور عابر پياده مانند محل خط کشي [...ادامه]

شاکي خصوصي درمورد چک اگر چک ببانک منتقل شده باشد فقط بانک منتقل اليه حق اقامه دعوي يا طرح شکايت [...ادامه]

قطع شاخه درخت همسايه قطع شاخه درختي که بفضاي خانه همسايه وارد شده توسط وي فاقد جنبه کيفري [...ادامه]

قاچاق (جزاي نقدي) دو برابر بهاي مال يا دو برابر درآمد دولت که در ماده 1 قانون مجازات مرتکبين [...ادامه]

اهانت به مامور دولت اگر کارمند دولت در حين انجام وظيفه مرتکب ايراد ضرب شود و سپس مضروب، او را [...ادامه]

جرائم وزراء اصل 140 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناظر به وزرائي است که در زمان حضور و [...ادامه]

ارتکاب جرم تبعه خارجه و عزيمت به کشور خودش در صورت عدم وجود قرار داد استرداد، ميتوان از طريق وزارت امور خارجه نوع اتهام و [...ادامه]

ارتکاب قتل در خارج و اقرار به آن در مراجع قضائي ايران متهم تبعه خارج که در کشورش مرتکب قتل و باتهامي ديگر در ايران دستگير شده باتهام [...ادامه]

جعل اسکناس خارجي جعل اسکناس خارجي بشرط معامله متقابل جرم است 0

صلاحيت مراجع قضائي ايران هر گاه در خارج از کشور جنايتي بر يکي از اتباع ايران بشود رسيدگي بآن در [...ادامه]

اجراي احکام (تکرار جرم) در موارد تکرار جرم کل مجازاتها قابل اجراء است 0

توقيف اجراء حکم کيفري تبصره 1 ماده 317 قانون آئين دادرسي کيفري اختصاص با حکام غيابي ندارد 0 [...ادامه]

انجمن حمايت زندانيان انتخاب اعضاء هيئت مديره انجمن حمايت زندانيان نياز به تشکيل مجمع عمومي ندارد 0

خروج زند اني مريض از زندان محکومين بحبس که بيمار باشند و معالجه آنان در بهداري مقدور نباشد از زندان آزاد ميشوند [...ادامه]

زندانيان خارج شده از زندان در جريان انقلاب احتساب مدت آزادي زندانيان فراري در جريان انقلاب بابت محکوميت آنان مجوزي ندارد 0 [...ادامه]

در مواردي که اظهارنامه بايد به دادگاه ابلاغ شود ابلاغ به دفتر دادگاه کافيست.

در صورت عدم اقامه دليل از ناحيه خواهان دادگاه بايد در ماهيت قضيه حکم صادر نمايد و نمي‌تواند قرار ابطال دادخواست صادر کند.

اگر دعوي در مرحله پژوهشي يا تجديدنظر بداوري ارجاع شده باشد اجراي رأي داور نيز با دادگاه تجديدنظر يا پژوهش است.

استرداد اضافه پرداختي هزينه دادرسي بلااشکالست ولي استرداد هزينه دادرسي پس از تقديم دادخواست مجاز نيست.

رد درخواست اعاده دادرسي از حيث قطعيت يا عدم قطعيت، در هر مرحله‌اي که صادر شده باشد مانند ساير آراء آن مرحله است.

حکم قطعي بهرعلتي که قطعي شده باشد قابل درخواست اعاده دادرسي است.

در اعتراض ثالث ممکن است نسبت به بهاي خواسته هم اعتراض شود.

تکميل اعضاي دادگاه عمومي با استفاده از دادرس دادگاه صلح قانوني نيست.

در دادگاه‌هاي عمومي که از چند قاضي تشکيل مي‌شوند?، هرگاه فقط يک قاضي در دادگاه حضور داشته باشد دادگاه رسميت نخواهد داشت.

خسارات وارده به اموال دولت، موضوع ماده واحده قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نيروهاي مسلح و ژاندارمري و شهرباني که به اموال دولت خسارت وارد مي‌آورند در عداد ساير ديون آنها محسوب مي‌شود.

دعوي توقيف و ابطال اجرائيه ممکنست مالي باشد يا غيرمالي.

مقررات لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي ناسخ ماده 6 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني و الحاق موادي به آن نيست.

رسيدگي دادگاه عمومي در هيچ مرحله‌اي نياز به تبادل لوايح ندارد.

در جاهايي که دادگاه‌هاي شهرستان و استان محل و دادگاه عمومي تشکيل مي‌شود رسيدگي پژوهشي به پرونده‌هاي مطروحه در دادگاه‌هاي استان حسب مورد با دادگاه عمومي حقوقي يا جزائي تشکيل شده در مرکز استان مي‌باشد.

دادگاه صلح صلاحيت رسيدگي به دعوي راجع به دولت را ندارد.

دادخواست مجددي که به علت مفقود شدن پرونده داده مي‌شود هزينه دادرسي لازم ندارد.

بانک‌هاي ملي شده از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند.

مدعي خصوصي از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمي‌باشد.

کسي که به علت محکوميت جزايي از خدمت اخراج شده است در صورتي که مشمول لايحه عفو عمومي متهمان و محکومان جزائي باشد مي‌تواند مجدداً استخدام شود.

تنظيم قرارداد خريد خدمت با کارمندان بازنشسته براي سمت‌هاي آموزشي دانشگاهي اشکالي ندارد.

اشتغال کارمند بازنشسته به وکالت يا مشاوره حقوقي مؤسسه دولتي در صورتي که پست معيني براي آن نبوده باشد اشکالي ندارد.

اشتغال و حقوق محكومين سياسي و غير سياسي قبل از سال 1357

درصورتيکه محروميت محکوم عليه از اشتغال به خدمت دولت، طبق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات عمومي لغو شده باشد اعاده به خدمت او بلااشکال است.

مقررات لايحه قانوني نحوه بازنشسته کردن و بازخريد خدمت کارکنان مازاد بر احتياج دولت شامل کساني که قبلاً بازنشسته شده‌اند نمي‌شود.

بدهي پرسنل نيروهاي مسلح به بانک‌ها، بدهي به دولت محسوب نمي‌شود و صرف اعلام بانک براي کسر از حقوق آنان کافي نيست.

توقيف و کسر حقوق بازنشستگي و وظيفه کارکنان شرکت ملي نفت ايران برابر مقررات قانون اجراي احکام مدني بلااشکال است.

با صدور حکم موت فرضي درباره دريافت کننده حقوق وظيفه يا مستمري، حقوق مذکور قطع خواهد شد.

ازدواج منقطع موجب قطع حقوق وظيفه و مستمري نيست.

دريافت حق‌التدريس از جهت تدريس در ساعات اداري در سازماني ديگر جرم محسوب نمي‌شود.

مقررات مواد 150 و 151 الحاقي به قانون استخدام کشوري و تصويبنامه مربوط به آن شامل کساني که به صورت دفترياري در دفاتر اسناد رسمي کار کرده‌اند نمي‌شود.

پرداخت حقوق ايام عدم اشتغال محکومين سياسي موضوع لايحه قانوني رفع آثار محکوميت‌هاي سياسي مصوب 17/1/1358 شوراي انقلاب مجوزي ندارد.

هيئت 7 نفري موضوع ماده 5 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران حق توقيف اشخاص را ندارند.

هرگاه تعلق مال غيرمنقول به محکوم عليه محرز باشد توقيف آن در مقام اجراي حکم جائز است هرچند که به ثبت نرسيده باشد.

لايحه قانوني مربوط به توقف اجراي کليه احکام و دستورات اجرائي تخليه، شامل گزارش اصلاحي نيست.

نظريه 6559/7 ـ 24/12/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

مرجع صدور گواهي انحصار وراثت دادگاه محل اقامت دائمي متوفي است نه دادگاه محل وقوع املاک او.

درصورتيکه بهاي ترکه بيش از پانصد هزار ريال نباشد انتشار آگهي موضوع ماده 361 قانون امور حسبي ضرورت ندارد.

نظريّه 2458/7 ـ 8/6/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نصب قيم براي ايرانياني که احتياج به نصب قيم دارند، در خارج از کشور بر عهده مأمورين کنسولي است.

شمول ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به زمين محصول و گاراژ.

ثبت تغييراتي که در شرکت‌هاي خارجي قبلاً ثبت شده حاصل مي‌شود بلااشکالست.

ثبت طلاق ايرانيان غير شيعه ثبت طلاق ايرانيان غيرشيعه که بر طبق مقررات مذهبي خودشان واقع شده باشد با رعايت قانون [...ادامه]

جريمه‌هاي موضوع تبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري جزاي نقدي و مجازات محسوب نمي‌شوند.

نظريّه 2353/7 ـ 25/4/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

ارث خسارت فوت ناشي از حوادث رانندگي جزء ترکه محسوب و برابر قانون ارث تقسيم مي‌شود همچنين [...ادامه]

نظريه 5389/7 ـ 23/10/1359 اداره كل حقوقي قوه ‏قضائيه

نظريّه 852/7 ـ 16/2/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

سهام شرکتها از اموال منقول محسوب مي‌شوند.

نظريّه 3943/7 ـ 8/7/1359 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه 1898/7 ـ 17/10/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 2289/7 ـ 29/4/1359 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

ملکي که ارثاً به تبعه خارجه منتقل مي‌شود به ترتيب مقرر در بند ح ماده يک آئين‌نامه استملاک اتباع خارجه فروخته و وجه آن به مالک پرداخت مي‌شود.

نظريّه 6134/7 ـ 26/12/1359 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

صرف ترک خانواده موجب طلاق نيست.

قانون جلوگيري از تصرف عدواني اختصاص به محدوده شهرها ندارد.

تصويب‌نامه‌هايي که وضع قاعده، حق و تکليف مي‌نمايند در حکم قانون بوده و پانزده روز پس از انتشار قابل اجرا خواهند بود.

نظريّه 6139/7 ـ 26/12/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

دعوي الزام به تحويل سند اتومبيل مشمول ماده 729 قانون آئين دادرسي مدني نيست.

گذرنامه اشخاص کمتر از 18 سال فقط با اجازه کتبي ولي يا قيم آنان صادر مي‌شود و بودن طفل در حضانت مادر تأثيري در اين امر ندارد.

نظريّه 5602/7 ـ 21/12/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

تاريخ تعديل اجاره‌بهاي موضوع لايحه مصوب 31/4/1358 شوراي انقلاب تاريخ اقدام و دعوت کارشناس است.

نظريّه 5154/7 ـ 27/9/1359 اداره کل حقوقي قوه قضائيه

اجرائيه‌هاي صادره به استناد سازش و توافق طرفين مشمول لايحه قانوني توقف اجراي احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد تخليه محل‌هاي مسکوني نيست.

منظور از حکم مذکور در تبصره 1 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر و بند 9 همان ماده حکم دادگاه است خواه مبني بر تخليه يا بر بطلان دادگاه خواهان.

در مواردي که دادگاه عمومي، به علت عدم تشکيل دادگاه مدني خاص يا به علت انحلال آن پس از تشکيل، به امور داخل در صلاحيت آن دادگاه رسيدگي مي‌نمايد، مقررات دادگاه مدني خاص را اجرا خواهد نمود.

نظريّه 15/7 ـ 1/2/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

درصورتيکه والدين طفلي ساکن خارج از شکور باشند دادگاه محل اقامت آنان صالح است که بر طبق قوانين ايران به امر حضانت طفل رسيدگي و حکم صادر نمايد.

طفلي را که پدر يا جد پدري يا مادر او در قيد حيات باشند نمي‌توان به فرزندخواندگي پذيرفت.

ماده 8 قانون حمايت خانواده و مقررات راجع به نحوه رسيدگي و ولايت و قيمومت که در آن قانون آمده است ملغي است ولي ماده 7 آن قانون الغاء نشده است.

استفاده از حق مذکور در ماده 131 قانون مدني احتياج به حکم دادگاه ندارد و صاحب درخت حق مطالبه خسارت يا تعقيب کيفري مرتکب را نخواهد داشت.

در صورت تقاضاي طلاق از طرف زوج، پس از رسيدگي اجازه طلاق داده مي‌شود و در صورت تقاضاي فسخ نکاح به علت جنون همسر، حکم مقتضي صادر مي‌گردد نه گواهي عدم امکان سازش.

مالک وسيله نقليه فقط مسئول جبران خسارتي است که در اثر عمد يا بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي او وارد شده باشد.

نظريّه 2942/7 ـ 28/5/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريه 1124/7 ـ 22/4/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 1645/7 ـ 24/3/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه 88/7 ـ 4/4/1359 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

ـ نظريّه 1933/7 ـ 16/4/1359 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با توجه به تعريفي كه از مال غيرمنقول و ملحقات آن شده است، سهام شركت‏ها را [...ادامه]

ـ نظريّه 253/7 ـ 21/4/1359 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: تصويب‏نامه‌هايي كه وضع قاعده، حق و تكليف مي‏كنند در حكم قانون بوده و به ملاك ماده [...ادامه]

نظريّه 5409/7 ـ 22/10/1359 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: طبق ماده 2 قانون تملك آپارتمان‏ها و بند «ج» تبصره ماده 4 آيين‏نامه اجرائي قانون مزبور [...ادامه]

لايحه قانوني اجازه انجام هزينه‌هاي كشور در فروردين و ارديبهشت ماه سال 1359

لايحه قانوني مربوط به الحاق يك بند به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانه‌هاي‌سازماني مصوب 29/11/1359

لايحه قانوني الحاق سه تبصره به مواد 7 و 11 و 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و يك تبصره به ماده 17 قانون‌اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 و اصلاح ماده 46 قانون اصول تشكيلات دادگستري

لايحه قانوني راجع به تفويض موقت مسئوليتهاي وزير دادگستري

لايحه قانوني راجع به تخصيص مبلغ بيست ميليارد ريال به طور علي‌الحساب براي توزيع از طريق بانك كشاورزي و دو‌ميليارد ريال علي‌الحساب در اختيار وزير كشاورزي و عمران روستايي براي پرداخت هزينه‌هاي ضروري

لايحه قانوني مربوط به الحاق يك به عنوان بند "‌و" به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش‌خانه‌هاي سازماني مصوب 1358.11.29

لايحه قانوني راجع به خريد ماشين‌آلات راهسازي شركت هپكو‌«مصوب 21/1/1359»

لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي‌رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي

لايحه قانوني راجع به اسكان موقت ساكنين گودها و زاغه‌ها و افرادي كه محل سكونتشان امن براي زندگي نيست در‌واحدهاي مسكوني خالي

لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمركي

لايحه قانوني راجع به نحوه محاسبه ميزان ماليات و ساير هزينه‌هاي مربوط به معامله خانه‌هايي كه توسط "‌مركز طرح‌استفاده از خانه‌هاي خالي" انجام مي‌پذيرد

لايحه قانوني الحاقي به لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 58.11.27

لايحه قانوني راجع به واگذاري ادامه عمليات و تكميل و بهره برداري از قطعه الف اتوبان تهران ـ قم به جهاد سازندگي

لايحه قانوني راجع به تخصيص اعتبارات لازم براي انجام وظايفي كه به موجب فرمان امام خميني رهبر و بنيان‌گذار‌جمهوري اسلامي ايران به عهده بنياد شهيد محول گرديده است

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت ترميم خسارات وارده در اثر بارندگي و برف به خانه‌هاي‌مستضعفين شهر اصفهان و حومه

لايحه قانوني راجع به ترخيص سي دستگاه وانت دو كابين به نام ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران با معافيت از پرداخت‌حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار به منظور ترميم و بازسازي خسارات ناشي از سيل در استان همدان

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار به منظور خريد خانه‌ها واقع در تپه هگمتانه

لايحه قانوني مربوط به واگذاري زمين به كشاورزان مصوب 8/12/1358 ‌اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم مي‌شوند. الف ـ اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت [...ادامه]

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني انتخابات مجلس شوراي ملي جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار به منظور حفاظت از لوله‌ها و تأسيسات نفتي شركت ملي نفت ايران

لايحه قانوني تمديد مهلتهاي مقرر در لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت براي ترخيص كالاهاي موجود در بنادر ايران‌مصوب 1358.10.15 و لايحه قانوني راجع به نحوه اقدام نسبت به كالاهاي متروكه مصوب 18/12/1358

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداري از معادن و تمديد مدت آنها تا‌تصويب قانون جديد معادن

لايحه قانوني تشكيل شوراي آرد و نان

لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري‌و احداث هر گونه بنادر آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و املاك به موجب اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز‌اراضي مزبور

لايحه قانوني اجازه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از گروه مشورتي تحقيقاتي بين‌المللي كشاورزي

لايحه قانوني فروش خاويار به اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

لايحه قانوني راجع به انتخاب سه نفر از قضات كشور براي عضويت در شوراي عالي قضايي

لايحه قانوني راجع به لغو مالكيت اراضي موات واقع بين محدوده بيست و پنج‌ساله قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي‌آن

لايحه قانوني راجع به واگذاري مجتمع احداث شده در طاق بستان به بنياد مسكن انقلاب اسلامي به منظور اسكان‌پناهندگان عراقي

لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافرين و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران

لايحه قانوني اصلاحي تبصره ماده 330 قانون دادرسي و كيفر ارتش

لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط

لايحه قانوني راجع به افزايش رقم وامهاي پرداختي شركت دخانيات ايران به توتون‌كاران و تنباكوكاران مندرج در قانون‌لازم‌الاجرا بودن قراردادهاي بين مؤسسه دخانيات و سازمان چاي يا توتونكاران و چايكاران مصوب 1347

لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 3 قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش

لايحه قانوني مربوط به پرسنل اخراجي نيروهاي مسلح كه بدون حكم دادگاه اخراج گرديده‌اند

لايحه قانوني الحاقي به لايحه قانوني مربوط به تلقي قاچاق اتومبيلهايي كه به نحو ترانزيت خارجي به اتكاء كارنه‌دوپاساژ، به ترتيب ورود موقت و به استناد پروانه ترانزيت خارجي داخلي به كشور وارد و در موعد مقرر به گمرك تحويل‌و يا از كشور خارج نشده‌اند

لايحه قانوني راجع به هزينه جمع‌آوري اسكناسهاي ده هزار ريالي رژيم سابق و كمك به جلوگيري از ورود غير مجاز آنها

لايحه قانوني موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي زميني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه

لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهايي كه به طور غير قانوني وارد كشور مي‌شوند

لايحه قانوني اصلاح بند 3 لايحه قانوني راجع به امور مالي و معاملاتي مؤسساتي كه به وزارت بهداري و بهزيستي واگذار‌گرديده و نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ناشي از تبديل وضع استخدامي كاركنان مربوط و رفع محدوديت حداكثر حقوق و‌مزايا در مورد پزشكاني كه طبق ضوابط به تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي به خدمت دعوت شده‌اند

لايحه قانوني مربوط به تجديد نظر در مقررات استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح

لايحه قانوني راجع به اجازه مصرف سي‌ميليون ريال از اعتبار موضوع تصويب‌نامه شماره 288 / د مورخ 58.9.28 در‌سال 1359

لايحه قانوني راجع به عدم شمول محدوديت مندرج در تبصره يك لايحه قانوني اجازه انجام هزينه‌هاي كشور در فروردين‌و ارديبهشت ماه سال 1359 به اعتبارات مورد نياز جهاد سازندگي در سال 59

لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي يك دستگاه اتومبيل مخصوص معلولين به نام آقاي‌مسعود هرمز

لايحه قانوني اصلاح قسمت اخير تبصره ماده 3 لايحه راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق به‌دولت ‌موضوع قانون لغو اراضي موات شهري و احداث هرگونه بنادر آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و املاك به‌موجب ‌اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز اراضي مزبور

لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 52 قانون امور گمركي و تبصره آن

لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها

لايحه قانوني راجع به بخشودگي باقيمانده بدهي آقاي سهراب پناهي افسر مستعفي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران‌بابت هزينه تحصيلي

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 4 به لايحه قانوني الغاء قانون تشكيل سازمان غله و قند و شكر و چاي‌كشور

لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي

لايحه قانوني اجازه اعاده به خدمت تعداد شش نفر از بازنشستگان به دانشگاه ملي ايران

لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان مرحومه خانم دكتر منيره احمدي و همسرش مرحوم دكتر‌محمد ايماني فولادي آسيستانهاي سابق دانشكده پزشكي دانشگاه فردوسي

لايحه قانوني راجع به رفع ابهام قوانين مربوط به مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري

لايحه قانوني راجع به اجازه انجام تعميرات اساسي در انبارهائي كه مالكين آنها در كشور حضور نداشته و يا مجهول المكان باشند

لايحه قانوني راجع به حذف پايه‌هاي طبقه‌بندي مشاغل كارگري و اضافه نمودن مبلغ ثابت روزانه 40 ريال به عنوان پايه‌به دستمزد كارگران و برقراري كمك هزينه مسكن در مورد آنان

لايحه قانوني راجع به استخدام سپاهيان بهداشت منقضي خدمت براي اجازه انجام خدمات در بخشها و روستاهاي كشور

لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه بيمه‌شدگان و كارفرمايان‌كارگاه‌هاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي

لايحه قانوني راجع به مانده استفاده نشده اعتبار موضوع لايحه قانوني اجازه پرداخت معادل ريالي مبلغ يكصد ميليون‌دلار از حساب 6 خزانه به شهرداري تهران

لايحه قانوني راجع به توقف اجراي كليه احكام و دستورهاي اجرائي دادگاههاي صالحه و مراجع ثبتي كه به استناد بندهاي 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 ماده 14 قانون موجر و مستأجر و نيز به علت عدم پرداخت اجاره بها يا فسخ سند به علت مزبور صادر گرديده به مدت شش ماه

لايحه قانوني به تعهدات دولت ايران در صندوق مخصوص اوپك و صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي

لايحه قانوني راجع به اجازه صدور پروانه تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبي

لايحه قانوني راجع به واگذاري شعب سازمان تعاون و مصرف شهر و روستا در شهرستانها به استانداريها

لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون كار كشاورزي

لايحه قانوني راجع به ايجاد تسهيلات در مورد ديون معوقه اشخاص

لايحه قانوني الحاقي به ماده 1 لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري و اضافه شدن يك تبصره به‌ماده مزبور

لايحه قانوني راجع به نحوه اجراي مفاد ماده 150 قانون استخدام كشوري و ماده 79 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت هزينه هاي طرح خودكفائي راه آهن دولتي ايران

لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به ماده 32 قانون استخدام كشوري

لايحه قانوني معافيت ماليات حقوق كارمندان دفتر نمايندگي سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري خلق چين مقيم تهران

لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت مقرر در تبصره لايحه قانوني پرداخت مابه‌التفاوت بهاي گوشت مصرفي پادگانهاي‌ارتش جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني شمول مقررات قانون استخدام كشوري به كاركنان دانشكده پزشكي امام رضا وابسته به دانشگاه فردوسي ‌«مصوب 27/1/1359»

لايحه قانوني راجع به واگذاري مؤسسات مرغداري و گاوداري متروكه به احياء‌كنندگان مؤسسات مذكور

لايحه قانوني راجع به تشكيل هيأت تشخيص صلاحيت براي رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به مواد مخدر

لايحه قانوني آزادي متهمان و محكومين به مواد مخدر به مناسبت سالگرد 15 خرداد

لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي كشور

لايحه قانوني مربوط به سفته‌ها و بروات و چكهاي متعلق به بانكها و واخواست مربوط به آنها

لايحه قانوني راجع به اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كميسيون ماهيگيري اقيانوس هند

لايحه قانوني راجع به انتقال بيمارستان مسيحي قروه به وزارت بهداري و به بهزيستي و تبديل وضع استخدامي كاركنان‌بيمارستان مزبور به رسمي طبق ضوابط قانون استخدام كشوري

لايحه قانوني انتزاع شركت سهامي شيلات جنوب ايران از وزارت دفاع ملي و ادغام آن در شركت سهامي شيلات ايران‌وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي و تشكيل شركت سهامي شيلات ايران ‌«مصوب 6/2/1359»

لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا

لايحه قانوني تشكيل شوراي تأمين مسكن پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به لايحه قانوني تصفيه سردفتران ازدواج و طلاق

لايحه قانوني راجع به الحاق دو تبصره به لايحه قانوني تصفيه سردفتران و دفترياران

لايحه قانوني راجع به آئين نامه همطرازي كادر سياسي

لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بسيج ملي

لايحه قانوني راجع به اجازه اعطاي تا مبلغ يك ميليارد ريال به عنوان تنخواه‌گردان به وزارت آموزش و پرورش جهت‌چاپ و نشر كتابهاي درسي راهنمايي و متوسطه

لايحه قانوني راجع به حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن

لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قيمت از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از‌عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر

لايحه قانوني راجع به نحوه اداره دوره اول مجلس شوراي ملي جمهوري اسلامي ايران تا هنگامي كه مجلس اعتبار قانوني‌مي‌يابد

لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

لايحه قانوني الحاقي به لايحه قانوني تاسيس دفتر رئيس جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

لايحه قانوني راجع به الغاء لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري

لايحه قانوني تشكيل شوراي عالي فرهنگ و آموزش عالي

لايحه قانوني راجع به اجازه انتقال و يا استخدام جهت تأمين كادر قضايي و اداري مورد نياز وزارت دادگستري

لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي پرسنل حفاظت و پرسنل فني سايت يك شاهين شهر طبق مقررات قانون‌استخدام كشوري و ضوابط مربوطه

لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 8 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهر استان و الحاق يك تبصره به ماده مزبور

لايحه قانوني اجازه اعاده به خدمت تعداد چهار نفر از بازنشستگان به دانشگاه صنعتي شريف

لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس

لايحه قانوني راجع به واگذاري بيمارستان سهاميه قم به وزارت بهداري و بهزيستي و تبديل وضع استخدامي كاركنان‌بيمارستان مزبور طبق مقررات قانون استخدام كشوري

لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق گمركي و ترخيص دو دستگاه ماشين حفاري تونل و متعلقات آن به نام‌شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه

لايحه قانوني راجع به واگذاري پنجاه و هفت دستگاه ويلاي متعلق به سازمان ملي خدمات اجتماعي به سازمان ‌ايرانگردي و جهانگردي وابسته به وزارت ارشاد ملي

لايحه قانوني راجع به حق تقدم نابيناياني كه دوره‌هاي مختلف آموزش مشاغل و حرف را گذرانيده‌اند براي استخدام در‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي

لايحه قانوني راجع به تحويل كليه جواهرات و طلاآلات موجود در كارخانه‌هاي نياوران، سعدآباد، گلستان و ساير‌كاخهاي مربوط به خاندان پهلوي و وابستگان جهت حفظ و نگهداري به بانك مركزي ايران

لايحه قانوني پرداخت كمك هزينه به اكراد پناهنده عراقي اسكان داده شده در مناطق غرب كشور

لايحه قانوني راجع به اجازه ورود و ترخيص ده دستگاه آمبولانس مورد نياز دانشگاه تهران با استفاده از معافيت از‌پرداخت حقوق و عوارض گمركي

لايحه قانوني راجع به اجازه استفاده از محل مانده درآمد اختصاصي سال 57 وزارت كار و امور اجتماعي جهت تكميل و‌تجهيز ساختمان باشگاه ايرانيان در دوبي

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تأسيس دفتر رئيس جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به الحاق كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

لايحه قانوني راجع به خروج اسكناسهاي هزار، پانصد، دويست، صد، بيست، ده و پنج ريالي و مسكوكات رايج ضرب‌شده در زمان رژيم سابق

لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره وراث قانوني دكتر مرتضي مطهري‌فريماني استاد دانشگاه تهران

لايحه قانوني الغاء لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در سازمان صنايع دستي ايران

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران‌و كارمندان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به اجازه عدم وصول مابه‌التفاوت جرائم دير كرد متعلقه از شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران

لايحه قانوني اصلاح قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحات گرامافون

لايحه قانوني اخذ ماليات از نوارهاي ضبط صوت

لايحه قانوني الحاقي به لايحه قانون راجع به تخصيص مبلغ بيست ميليارد ريال به طور علي‌الحساب براي توزيع از طريق‌بانك كشاورزي و دو ميليارد ريال به طور علي‌الحساب در اختيار وزير كشاورزي و عمران روستايي براي پرداخت‌هزينه‌هاي ضروري

لايحه قانوني راجع به اعاده به خدمت نه نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاه اصفهان

لايحه قانوني الحاق دو تبصره به لايحه قانوني راجع به انتقال سهام و دارايي و تعهدات شركت سهامي تهيه و توزيع شير‌ايران به شركت سهامي صنايع شير ايران و اداره صنعت شير كشور زير نظر وزارت كشاورزي و عمران روستايي

لايحه قانوني راجع به اجازه استفاده وزارت راه و ترابري از باقيمانده اعتبار مربوط به بازسازي و مصارف فوري و‌پاكسازي مناطق زلزله زده خراسان (‌طبس) جهت پرداخت وام ضروري به كاركنان خود

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح سازمان اداري وزارت دادگستري

لايحه قانوني راجع به اجازه اشتغال سه نفر از بازنشستگان به صورت خريد خدمت در بانك مركزي ايران

لايحه قانوني راجع به پاداش مستخدميني كه بازنشسته مي‌شوند

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار به منظور كمك به رانده‌شدگان از كشور عراق

لايحه قانوني راجع به اجازه خريد از خارج كشور براي رفع بحران و كمبود كالاهاي اساسي و پائين آوردن قيمت‌ها

لايحه قانوني راجع به افزايش قيمت انواع سيگارهاي توليدي توسط شركت دخانيات ايران

لايحه قانوني راجع به استفاده از خدمات آقاي كاظم چيتاآساواچيندا در بانك مركزي ايران

لايحه قانوني الحاقي به اساسنامه شركت ملي صنايع فولاد ايران 1 - تا تصويب اصلاحيه اساسنامه شركت ملي فولاد ايران سرپرست و نماينده دولت در شركت [...ادامه]

لايحه قانوني اصلاح تبصره 3 لايحه قانوني الحاقي به قانون خدمت وظيفه عمومي

لايحه قانوني راجع به اجازه واگذاري چهارصد دستگاه كانتينر به استانداري هرمزگان

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي‌استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي آنان

لايحه قانوني راجع به اجازه شناسايي و به اجازه دادن واحدهاي مسكوني خالي

لايحه قانوني بخشودگي و معافيت دانشجويان، هنرجويان و فارغ‌التحصيلان دانشكده مخابرات و كارمندان مستعفي‌وزارت پست و تلگراف و تلفن و مؤسسات وابسته از پرداخت وجوه التزام مندرج در تعهدنامه‌هاي خدمتي و خسارت دير‌كرد متعلقه

لايحه قانوني راجع به تأمين تا هفتصد ميليون ريال اعتبار به منظور خريد اورانيوم از خارج كشور

لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام سي نفر از معلولين انقلاب اسلامي ايران در وزارت پست و تلگراف و تلفن

لايحه قانوني راجع به واگذاري كليه تجهيزات و تأسيسات و اسكله و انبارهاي مربوط به تخليه و بارگيري سنگ آهن واقع‌در بندر خميني به شركت فولاد ايران

لايحه قانوني راجع به تعيين مدير براي شركتهاي دارويي چند مليتي و شركتهاي بازرگاني آنها وسيله وزارت صنايع و‌معادن با نظر وزارت بهداري و بهزيستي

لايحه قانوني راجع به معافيت پاسداران كميته‌ها از انجام خدمت زير پرچم

لايحه قانوني راجع به معافيت معاملات تا مبلغ ده ميليون ريال شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از رعايت‌تشريفات و ضوابط آيين‌نامه معاملات دولتي تا آخر سال 1359

لايحه قانوني راجع به اجازه پرداخت هزينه پاسداران كميته انقلاب چيذر براي مدتي كه حفاظت اموال پادگان لويزان و‌مراكز ديگر را به عهده داشته‌اند

لايحه قانوني مربوط به ايجاد مراكز خدمات كشاورزي، روستائي و عشايري وزارت کشاورزي و عمران روستائي موظف است به تدريج در هر يک از دهستانهاي کشور واحدي [...ادامه]

لايحه قانوني تأمين اعتبار و اعطاي و اختيارات ويژه به منظور بازسازي شهرها و روستاهاي استان كردستان و جبران‌ خسارات وارده به مردم و ادارات دولتي در جريان درگيريهاي مسلحانه اخير

لايحه قانوني مربوط به ادامه اجراي ارقام حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت

لايحه قانوني راجع به جبران زيان احتمالي بعضي از بانكها و كارمزد هماهنگي سپرده‌هاي مورد نياز بانكهاي تخصصي

لايحه قانوني الحاق يك بند به لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 كل كشور

لايحه قانوني عدم شمول مقررات لايحه قانوني بودجه سال 59 كل كشور در مورد مصرف وجوه دريافتي از زائران‌بيت‌الله‌الحرام

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده 2 لايحه قانوني انتقال قسمتي از وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و‌بهداري و بهزيستي به وزارت كشاورزي و عمران روستايي و تشكيل شوراي هماهنگي عمران روستايي

لايحه قانوني مربوط به تجديد نظر در قيمت واحد بهاي گوشت مصرفي پادگانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاكسازي در كانون وكلاء دادگستري

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مربوط به هزينه تحصيلي و احتساب مدت تحصيلي محصلين مستعفي و‌اخراجي دانشكده‌ها و و آموزشگاه‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به معافيت گمركي اتومبيلهاي 38 نفر از كاركنان دربار سابق تا پايان مدت پنج سال از تاريخ ترخيص

لايحه قانوني راجع به اجازه لغو موافقتنامه بازرگاني پاياپاي در موارد لازم

لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت ماليات بر حقوق افرادي كه از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سراسر‌كشور حقوق دريافت مي‌دارند

لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا«‌مصوب 1/3/1359»

لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين‌آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود از‌پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني

لايحه قانوني مربوط به تركيب مجمع عمومي سازمان صنايع دفاع ملي و شركتهاي وابسته

لايحه قانوني راجع به مستثني نمودن وزارت ارشاد ملي از شمول ماده 4 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي‌و فروش اتومبيلهاي زائد

لايحه قانوني راجع به اعاده به خدمت چهار نفر از كارمندان بازنشسته كه در شركت ملي فولاد ايران عهده‌دار وظايف‌مي‌باشند

لايحه قانوني تأمين اعتبار مورد نياز كمك به مخترعين

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت تكميل و اداره سردخانه هاي دولتي

لايحه قانوني راجع به تخصيص 500 ميليون ريال از محل اعتبارات طاح "‌تعهدات مربوط به تكميل ساختمانهاي نيروي‌هوايي" به طور علي‌الحساب جهت هزينه‌هاي فوري و ضروري

لايحه قانوني راجع به شمول حكم تبصره 27 قانون بودجه سال 1351 كل كشور و اصلاحات بعدي آن درباره كاركنان‌شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران كه قبل از تاريخ 52.3.5 به علت رسيدن به سن 65 سالگي از خدمت معاف‌شده‌اند و وراث آنان

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت كمك به پرداخت حقوق كارگران شركت استيو دورينگ

لايحه قانوني خريد وسائل و تجهيزات دفاعي

لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران

لايحه قانوني راجع به تغيير ماده 15 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

لايحه قانوني الغاء لايحه قانوني راجع به تأييد عمل دولت در مورد انحلال هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان و‌تفويض وظايف هيأت امناي صندوق مزبور به هيأت جانشين هيأتهاي دانشگاه‌هاي و مؤسسات آموزش عالي و‌شوراهاي اجرايي و تنفيذ "‌لايحه قانوني راجع به تفويض وظائف و اختيارات صندوق‌هاي رفاه دانشجويان به وزير‌فرهنگ و آموزش عالي"

لايحه قانوني شمول مقررات قانون استخدام كشوري به صندوق كارآموزي و تعيين تكليف استخدامي كاركنان صندوق‌مزبور

لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم

لايحه قانوني راجع به تفويض وظائف و اختيارات سازمان صنايع ملي ايران در رابطه با سردخانه‌هاي مشمول قانون‌توسعه و حفاظت صنايع ايران به شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني

لايحه قانوني مربوط به تامين اعتبار براي مبارزه با اعتياد و درمان معتادان

لايحه قانوني الحاقي به لايحه قانوني راجع به انتقال وسايط نقليه عمومي به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ‌متن زير به بند 3 لايحه قانوني راجع به انتقال وسائط نقليه عمومي به شركت واحد [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 3 ـ به ماده 33 قانون كار

لايحه قانوني راجع به واگذاري كليه اراضي كه بر اثر تخريب خانه‌هاي قلعه ايجاد شده به دانشكده پزشكي دانشگاه تهران

لايحه قانوني راجع به اجازه ادامه قراردادهاي استخدامي كاركنان شركت بار و انبار در حال انحلال

لايحه قانوني راجع به انتقال كارخانجات مكانيك از محل قورخانه منطقه سرخه‌حصار و واگذاري و تحويل اراضي‌قورخانه به شهرداري تهران به طور بلاعوض جهت اجراي طرح مترو در تهران

لايحه قانوني نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج دولت

لايحه قانوني راجع به اجازه عضويت وزارت بهداري و بهزيستي در شوراي بين‌المللي علوم تخصصي حيوانات‌آزمايشگاهي ICLAS

لايحه قانوني راجع به اجازه اعطاي مبلغ يك ميليارد ريال وام به صورت علي‌الحساب به شركت سهامي صنايع شير ايران

لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان و پاسداران كميته‌هاي انقلاب اسلامي ايران از مزاياي حمايت و تأمين اجتماعي

لايحه قانوني راجع به وظايف شوراي عالي قضايي در مورد استخدام و عزل و نصب و ترفيع و اخراج كليه قضات دادگاههاو دادسراي انقلاب

لايحه قانوني مربوط به تمديد سفته و برات شركتهاي مشمول قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران

لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك (‌مرحله سوم)

لايحه قانوني راجع به نحوه رسيدگي به شكايات مالكين اطراف بولوار دكتر مصدق در همدان

لايحه قانوني راجع به مجازات مقامات و مسئولاني كه بر خلاف قوانين و مقررات استخدامي وجوه عمومي را به كاركنان‌دولت پرداخت مي‌كنند.

لايحه قانوني اختيارات استانداران كشوري جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران و بازنشستگي پرسنل و ‌بازخريد سوابق خدمتي آنان

لايحه قانوني راجع به الحاق دو تبصره به لايحه قانوني راجع به نحوه وصول حقوق دريافتي كساني كه از تاريخ 15/3/1342‌ لغايت 22/11/1357 به نمايندگي مجلسين منصوب شده‌اند

لايحه قانوني راجع به حفاظت نمايندگان مجلس شوراي ملي

لايحه قانوني راجع به مرور زمان مربوط به دعاوي مزاياي قانوني ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و‌كمك عائله‌مندي و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون مزبور

لايحه قانوني راجع به انجام كليه معاملات واحدهاي مسكوني اعم از خريد يا فروش در تهران و شهرهايي كه دفتر طرح‌استفاده از خانه‌هاي خالي شعبه داشته يا دائر مي‌نمايد از طريق دفتر مزبور

لايحه قانوني راجع به بازخريد خدمت كاركنان بنياد علوي

لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا

لايحه قانوني راجع به خبرنگاران خارجي

لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام كشوري

لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره يك قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران

لايحه قانوني راجع به برقراري مستمري در مورد آقاي محمود ونكي

لايحه قانوني مربوط به حقوق و مستمري وراث شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني تأمين اعتبار عمراني مورد نياز استانهاي كشور

لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار‌معتادين

لايحه قانوني راجع به دريافت مابه‌التفاوت قيمت مربوط به زمينهاي واگذار شده از اراضي سياه‌دشتك

لايحه قانوني راجع به تفويض اختيارات و وظايف هيأت امناء سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي به وزير‌كشاورزي و عمران روستايي

لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي كارگران مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي ارتش به كارمند فني

لايحه قانوني نحوه انتقال رانندگان اتوبوسها و ميني‌بوسها و ساير رانندگان مازاد بر احتياج وزارتخانه‌ها و سازمانها و‌شركتهاي دولتي

لايحه قانوني اصلاح مواد 5 و 6 قانون تغيير نام "‌وزارت راه" به "‌راه و ترابري" و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن

لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور

لايحه قانوني راجع به بدهيهاي شركت خدمات عمومي بنادر طرف قرارداد سازمان بنادر و كشتيراني

لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره ذيل ماده 135 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي

لايحه قانوني راجع به تصويب رساله دانشجويان ايراني دانشگاههاي آمريكا در ايران

لايحه قانوني راجع به تمديد مدت مأموريت شش نفر كارشناس روماني و دو نفر كارشناس يوگسلاوي

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت خريد سلاحهاي سازماني مورد نياز شهرباني جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت

لايحه قانوني راجع به در اختيار گذاردن 40 دستگاه اتومبيل پژو جهت استفاده سازمانهاي وزارت كشور

لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني مربوط به اجراي طرحهاي مشترك بنادر ماهيگيري چاه‌بهار و كنارك و بندر‌موقت چاه‌بهار (‌ماريناكو)

لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي

لايحه قانوني راجع به تحويل داروها و لوازم پزشكي متروكه به وزارت بهداري و بهزيستي

لايحه قانوني راجع به اصلاح ماده 39 قانون برنامه و بودجه

لايحه قانوني الحاقي به لايحه قانوني راجع به آيين‌نامه همطرازي كادر سياسي

لايحه قانوني راجع به دريافت وام جهت احداث و تجهيز مدارس لايحه قانوني راجع به دريافت وام جهت احداث و تجهيز مدارس که در جلسه مورخ 31/3/59 [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به ادغام و تجديد نظر در حوزه فعاليت تعدادي از شركتهاي وابسته به وزارت نيرو

لايحه قانوني اجازه استخدام به وزارت راه و ترابري و سازمانهاي وابسته

لايحه قانوني اصلاح تبصره 3 ماده 18 موضوع قانون راجع به الحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي‌و عالي

لايحه قانوني راجع به مجوز دو فقره پرداختي از محل اعتبارات صندوق وام كارگري

لايحه قانوني راجع به طرحهاي عمراني اضطراري و فوري جديد

لايحه قانوني تشكيل پليس قضايي

لايحه قانوني راجع به تعيين تكليف وضع استخدامي كاركنان غير رسمي واحدهاي آموزشي غير دولتي

لايحه قانوني پاكسازي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

لايحه قانوني راجع به اجازه تعيين دبير كل يا سرپرست كميسيون و اعضاء كميته هاي كميسيون ملي يونسكو در ايران تاتدوين اساسنامه جديد كميسيون مزبور

لايحه قانوني راجع به مقررات سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها و اضافه كار كاركنان مربوط و درآمد اختصاصي بيمارستانها و برخي امور استخدامي و مالي وزارت بهداري و بهزيستي

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به شمول مقررات قانون استخدام كشوري به سازمان ملي حفاظت‌آثار باستاني، تالار رودكي، مراكز اسناد فرهنگي آسيا و تئاتر شهر

لايحه قانوني راجع به شمول تسهيلات و معافيت‌هاي گمركي دستگاه‌هاي اجرايي به جهاد سازندگي

لايحه قانوني راجع به شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان ملي پيشاهنگي ايران و انجمن ملي اوليا و مربيان‌ايران ‌«مصوب 18/12/1358»

لايحه قانوني راجع به امور مالي و معاملاتي مؤسساتي كه به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.

لايحه قانوني راجع به نحوه مصرف درآمدهاي مختلف در امور رفاهي و حمايت از مجذومين

‌لايحه قانوني ملي كردن سهام شركت سهامي انبارهاي عمومي

لايحه قانوني تشكيل شوراي عالي انفورماتيك كشور

لايحه قانوني راجع به تبديل وضع استخدامي كاركنان سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها

لايحه قانوني راجع به استفاده از مبلغ 20 ميليارد ريال حاصل از قطع كمك دولت به قيمت گوشت مصرفي تهران و اصفهان جهت بهبود امر دامپروري و احياي دامپروري سنتي روستايي

‌لايحه قانوني راجع به اجازه تأمين سرمايه به منظور تداوم فعاليت بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده

لايحه قانوني راجع به واگذاري كلوپ تنيس استقلال ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به تعويق تاريخ بازنشستگي دو نفر از كارمندان ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور

لايحه قانوني مربوط به پروتكل مورخ 1979 راجع به پنجمين تمديد كنوانسيون تجارت گندم 1971

لايحه قانوني راجع به واگذاري اراضي و خانه هاي ساخته شده در باقرآباد

لايحه قانوني مربوط برقراري حقوق بازنشستگي در مورد مستخدمين شاغل يا بازنشسته و عائله آنان كه به موجب لايحه‌قانوني مربوط به پاكسازي مصوب 1358.6.7 از خدمت منفصل يا محروم از دريافت حقوق شده يا مي‌شوند

لايحه قانوني راجع به تبديل شركت سهامي خاص كشاورزي و دامپروري شاه مزرعه به شركت سهامي مزرعه نمونه ارتش

لايحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره همسر مرحوم دكتر حسين فاطمي وزير امور خارجه اسبق

لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها و بانكها‌و مؤسسات و شركتهاي دولتي ‌مصوب 1358.6.7

لايحه قانوني راجع به نحوه چاپ اسناد و اوراق بهادار دولتي با آرم جمهوري اسلامي به موجب حكم امام خميني مبني بر محو آثار و علائم شاهنشاهي، دولت موظف است كه [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل كه پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي كميته‌پاكسازي است

لايحه قانوني راجع به حمايت سهامداران جزء ايراني بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده

لايحه قانوني راجع به تحويل دو فقره لوازم مربوط به شركت آمريكايي ايرونوترونيك اورسيز سرويس به شركت مخابرات ايران

لايحه قانوني اصلاح اساسنامه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

لايحه قانوني اساسنامه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

‌لايحه قانوني اساسنامه بنياد مستضعفان

‌لايحه قانوني راجع به استفاده دفتر تبليغات امام خميني از اتومبيل‌هاي دولتي

‌قانون بودجه سال 1359

‌لايحه قانوني راجع به اضافه كار كاركنان بيمارستانهاي دانشگاهي

لايحه قانوني نحوه وثيقه اراضي و باغات و حق آبهايي كه در اجراي قوانين اصلاحات ارضي به زارعين واگذار شده است.

لايحه قانوني راجع به الغاء معاملات مربوط به اراضي قراء همهسين و چشمه هاشمخاني

‌لايحه قانوني راجع به لغو لايحه قانوني اخذ عوارض از وسائل نقليه جاده‌اي مسافري و باري خارجي

لايحه قانوني شمول قانون مربوط به پاكسازي به كانونهاي كارشناسان رسمي وزارت دادگستري

لايحه قانوني تشكيل سازمان بسيج ملي

لايحه قانوني راجع به تشويق و حمايت مبتكرين و مخترعين

لايحه قانوني راجع به تأمين گوشت مصرفي كشور

لايحه قانوني راجع به تشكيل «شركت خدمات هوائي كشور» (آسمان)

لايحه قانوني تشكيل شوراهاي اسلامي كاركنان واحدهاي توليدي ـ صنعتي ـ كشاورزي و خدماتي

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبارات مورد نياز جهت احداث مدارس كشور

لايحه قانوني راجع به ادغام سازمانهاي آمادگي ملي و بسيج غيرنظامي و دفاع غيرنظامي در سازمان بسيج ملي

لايحه قانوني اضافه نمودن چهار تبصره به ماده يك "لايحه قانوني راجع به واگذاري اعياني و تأسيسات باغات احداثي سازمان عمران قزوين" و اصلاح ماده 5 قانون مزبور

لايحه قانوني راجع به هماهنگي و تمركز و ادغام سازمان و بودجه مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي علمي و ايجاد مركزملي تحقيقات علمي

‌لايحه قانوني راجع به ساختمان و وسائل و تأسيسات و تعيين تكليف پرسنل پارك هتل 1 ـ ساختمان پارك هتل با كليه تأسيسات و تجهيزات جهت استفاده وزارت آموزش و پرورش [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار مربوط به هيأت سرپرستي زندانهاي كشور

لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است

لايحه قانوني اختيارات مربوط به شوراي عالي قضايي

‌لايحه قانوني راجع به استخدام كارشناسان و كمك كارشناسان مركز مطالعات و برنامه‌ريزي فرهنگ و تمدن اسلامي

‌لايحه قانوني راجع به استخدام كادر مورد نياز اداره كل راه و ترابري استان كردستان

لايحه قانوني اجازه استفاده از خدمت آقاي حسن متخاوري كارمند بازنشسته نخست وزيري به صورت خريد خدمت

لايحه قانوني الحاقي به قانون نظامپزشكي

لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آييننامه مالي شهرداريها

‌لايحه قانوني راجع به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله در مورد مستخدميني كه طبق ماده 79 مقررات قانون استخدام‌شركتهاي دولتي به رسمي تبديل وضع يافته‌اند

قانون نظام صنفي

لايحه قانوني راجع به تغييرات وظايف وزارت نيرو

لايحه قانوني راجع به عضويت نماينده شوراي عالي بانكها در هيأت حل اختلاف مستخدمين بانكها

لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي

‌لايحه قانوني راجع به ترخيص دويست دستگاه ماشين گذرنامه‌نويسي متعلق به وزارت امور خارجه با معافيت از پرداخت‌حقوق گمركي و سود بازرگاني

لايحه قانوني راجع به انتقال كليه سهام شركت شيلات جنوب ايران به وزارت كشاورزي و عمران روستايي و اختياراتوزير كشاورزي و عمران روستايي در مورد تعيين مدير عامل و هيأت مديره شركت مزبور

لايحه قانوني اجازه استفاده از وجود آقاي دكتر نارايان شنكارشو كلا تبعه هندوستان

لايحه قانوني راجع به معافيت كليه اتباع ايران مقيم در كشورهاي خارج كه جهت تعيين تكليف خدمت نظام وظيفه واردايران ميشوند از پرداخت عوارض قانوني خروج از كشور

لايحه قانوني راجع به اراضي مربوط به شركت تعاوني مصرف و مسكن كاركنان راه آهن دولتي ايران

لايحه قانوني راجع به بازنشستگي ژاندارم يكم متوفي علي انتظاري

‌لايحه قانوني راجع به اجازه پرداخت دستمزد كارگران از محل ضمانت‌نامه‌هاي ضبط شده پيمانكاران در مواردي كه به‌علت عدم انجام تعهدات از جانب پيمانكاران قرارداد مربوط فسخ مي‌شود

لايحه قانوني الحاق چهار تبصره به لايحه قانوني واگذاري مرغداريهاي احداثي سازمان عمران قزوين و مستحدثات مربوط به آن

لايحه قانوني راجع به تعيين روز ملي جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني نحوه اداره واحدهاي توليدي كه مديريت آنها به وزارت كشاورزي و عمران روستايي و بانكهاي وابسته محول ميشود

لايحه قانوني الحاق موادي به لايحه قانوني نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج دولت مواد زير به لايحه قانوني نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به نحوه محاسبه هزينه‌هاي بالاسري و خدمات آماده‌سازي زمين و تأسيسات زيربنايي اراضي واگذاري از طرف سازمان عمران اراضي شهري

لايحه قانوني يكسان شدن ساعت كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن

لايحه قانوني راجع به بخشودگي عوارض معوقه نوسازي آن قسمت از اراضي كه به موجب لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري به تصرف دولت درآمده اند

لايحه قانوني تشكيل و تأسيس صندوق بازنشستگي، وظيفه، ازكارافتادگي و پسانداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده

لايحه قانوني ايجاد سازمان خدمات هليكوپتري و هواپيمايي

لايحه قانوني راجع به انتقال اموال از منقول و غير منقول و بودجه دانشسراي عالي فني كرمان به دانشگاه كرمان

لايحه قانوني راجع به نحوه بهره‌برداري از معادن كشور

‌لايحه قانوني اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها

لايحه قانوني راجع به پروتكل نهايي همكاريهاي اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

لايحه قانوني راجع به يك ميليارد و پانصد ميليون ريال وام جهت اجراي طرح ايجاد بازار موقت فرش دستي ايران

لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق

لايحه قانوني راجع به مهلتهاي مرور زمان مطالبه كسر و اضافه دريافتي موضوع ماده 16 قانون امور گمركي و مرور زيان ترخيص كالا موضوع لايحه قانوني تفسير ماده مذكور

لايحه قانوني تأمين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغوقوانين سابق

لايحه قانوني دائر بر تأييد عمل دولت در مورد توقف عمليات ساختماني نيروگاههاي اتمي بوشهر و اهواز

لايحه قانوني مصرف اعتبارات سازمان ملي سوادآموزي در سال 1358

لايحه قانوني اجازه ادامه خدمت آقايان دكتر علي شريعتمداري و دكتر جعفر شعار

لايحه قانوني پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزاياي مستخدميني كه تبديل وضع يافته اند

‌لايحه قانوني راجع به وضع استخدامي آن دسته از كاركنان بيمارستانهايي كه به دانشگاه‌هاي كشور واگذار شده يا‌مي‌شوند

‌آيين‌نامه مأموريت كاركنان دولت در مراكز تهيه و توزيع كالا و مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.23بنا به پيشنهاد شماره .355م مورخ 59.4.23 وزارت [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان آموزش فني و نيروي انساني

لايحه قانوني راجع به اعتبار هزينه اجراي طرحها و پروژههاي فوري و ضربتي استان بلوچستان و سيستان

لايحه قانوني ترميم حقوق وظيفه وراث مرحوم مهندس جلال شقاقي كارشناس وزارت كشاورزي و عمران روستايي

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده 1 قانون تأسيس سازمان تأمين خدمات درماني عائله درجه يك افسران، همافران،درجهداران و كارمندان ارتش، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به تعيين حكم براي حل و فصل اختلافات فيمابين سازمان انرژي اتمي ايران و شركت آلماني كرافتورك يونيون

لايحه قانوني راجع به استفاده از تخصص آقاي دكتر حكيم‌الدين قريشي تبعه هندوستان در كتابخانه ملي

مشخصات پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 15/4/59 تصويب نمودند که پرچم رسمي ايران بر [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به افزايش تعداد كاركنان كليه كارخانجات ملي و مصادره شده و برخي از مؤسسات و كارخانجات بخش خصوصي

لايحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازه گوشت فروشي

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور در لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 59.3.24 اصلاحات زير به عمل مي [...ادامه]

لايحه قانوني شمول مقررات قانون استخدام كشوري به كارمندان غيرنظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به اجازه انتخابات تعدادي از اعضاء هيأت نمايندگي اطاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن به وزراءبازرگاني و صنايع و معادن

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به حذف ماده 42 قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به ادامه خدمت آقاي دكتر حسين ملجايي در وزارت كشاورزي و عمران روستايي

لايحه قانوني تمديد مدت مذكور در لايحه قانوني مربوط به پرداخت تعهدات و هزينه هاي پروژه بندر عباس و تكميل بندر موقت چاه بهار و هزينه هاي خاص عمراني و اضطراري استانها

لايحه قانوني راجع به اجازه مذاكره جهت حل و فصل اختلافات فيمابين سازمان انرژي اتمي ايران و شركت فرانسويفراماتوم

لايحه قانوني راجع به تمديد مدت مذكور در ماده 8 لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم

لايحه قانوني راجع به تحقق برنامه هاي ستاد انقلاب فرهنگي

لايحه قانوني تعيين حدود و وظايف و اختيارات مدير يا مديران موقت جهت سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي وتجاري و كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي

لايحه قانوني راجع به ساخت انبارهاي مهمات ارتش جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار هزينه هاي ضروري ناشي از اجراي قوانين جديد مالياتي

لايحه قانوني راجع به اشتغال كاركنان فني وزارت صنايع و معادن حداقل به مدت يك سال در يكي از كارخانجات يامعادن تحت نظر وزارت مزبور

لايحه قانوني مربوط به اجراي پروژه بيمارستان نظام آباد

لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام سي نفر در وزارت بازرگاني

لايحه قانوني راجع به اعطاي ده ميليون ريال به عنوان تنخواه گردان به صندوق تعاون كاركنان وزارت كار و امور اجتماعي

لايحه قانوني راجع به صدور پروانه موقت براي اتومبيل دانشجوياني كه در خارج به تحصيل اشتغال داشته و برايگذرانيدن تعطيلات به ايران وارد ميشوند

لايحه قانوني افزايش مهلت توقف كالا در اماكن گمركي هوايي

لايحه قانوني راجع به واگذاري سردخانه هاي مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و سردخانه هاي مصادره شده به شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني

لايحه قانوني راجع به انتقال سازمان نابينايان انقلاب اصفهان (كريستوفل سابق) به وزارت بهداري و بهزيستي

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار هزينه برگزاري امتحانات داوطلبان ورود به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي در سال59

لايحه قانوني مربوط به پاكسازي در واحدهاي توليدي صنعتي ـ خدماتي و كشاورزي

لايحه قانوني راجع به اعتبارات مورد نياز ستاد مركزي واگذاري زمين و افزايش اعتبار ماده 5 بودجه وزارت كشاورزي وعمران روستايي

لايحه قانوني راجع به استخدام آقاي مصطفي ابراهيمي بدون رعايت تشريفات استخدامي

لايحه قانوني راجع به موعد تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي منتهي به پايان سال 58 بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده

لايحه قانوني راجع به اجازه به وزارت صنايع و معادن براي نظارت يا مديريت بر بعضي از شركتها و مؤسسات تجاري،خدماتي، توليدي

لايحه قانوني راجع به راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمه تمام و يا تعطيل شده و همچنين طرحهايساختماني نيمه تمام مربوط به بخش خصوصي، بنياد مستضعفان و يا سازمانهاي ملي ديگر

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به نحوه محاسبه ميزان ماليات و ساير هزينههاي مربوطه به معامله خانههايي كه توسط دفتر معاملات مسكن انجام ميپذيرد

لايحه قانوني راجع به بازنشستگي تيمسار سرتيپ عزت لله ممتاز

لايحه قانوني مربوط به تجديد نظر در قيمتي واحد بهاي گوشت مصرفي شهرباني و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به استفاده از خدمت تمام وقت استادان دانشكدههاي پزشكي و داندانپزشكي و شاغلان رشته‌هاي وابسته

لايحه قانوني راجع به اعتبار مربوط به تكميل عمليات پروژههاي در دست اجراي جمعيت تعاون اسلامي در استانسيستان و بلوچستان

لايحه قانوني مربوط به حقوق و مستمري وراث شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به تمديد مهلت مقرر در تبصره 5 قانون بودجه سال 59 براي مبادله موافقتنامه بودجه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح بند الف ماده 10 اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

لايحه قانوني مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري به افرادي كه بهطور موقت به سرپرستي مقامات مزبور منصوب شده يا ميشوند

لايحه قانوني راجع به استفاده از وامهاي خارجي

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت تعميرات پلها و راههاي خسارت ديده و ساير خسارات ناشي از سيل اخيرخوزستان

لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمركي

لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام كارشناسان ايراني و خارجي براي رسيدگي به دعاوي مطروحه بين وزارت پست وتلگراف و تلفن و كنسرسيوم جي. ان. پي. اس

لايحه قانوني راجع به برقراري مستمري در مورد وراث قانوني آقايان سياوش فيروز و دوستعلي كرمي كاركنان سابق سرجنگل داري كل استان فارس

لايحه قانوني راجع به ادامه خدمت آقاي مهدي عطار كاشاني

لايحه قانوني تمديد مدت مذكور در لايحه قانوني راجع به استفاده از مترورهاي آزاد براي رسيدگي به صورت وضعيت بعضي از مقاطع هكاران دستگاههاي اجرايي

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون كار كشاورزي برخي از مواد لايحه قانوني اصلاح پارهاي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 59.2.20 به شرح [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به تحويل برنجهاي خريداري شده به شركت گسترش خدمات بازرگاني

لايحه قانوني مربوط به فروش خاويار در خارج از كشور

لايحه قانوني فوقالعاده شغل و مزاياي پرسنل نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني راجع به حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاء هيأت مديره، مديران يا ناظران مؤسساتي كه در اجراي لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي وخدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي از طرف دولت به اينگونه مشاغل منصوب شده يا ميشوند در صورتي كه اعضاء هيأت مديره، مديران يا ناظران مؤسساتي كه در اجراي "قانوني مربوط به [...ادامه]

لايحه قانوني اصلاح آيين نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار آيين نامه اجرايي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكار مصوب 58.10.8 به شرح زير اصلاح [...ادامه]

لايحه قانوني تبديل سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي به شركت سهامي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

لايحه قانوني الحاقي به لايحه قانوني ادغام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور در نخستوزيري

لايحه قانوني راجع به شركتهاي حمل و نقل مربوط به بار و انبار

لايحه قانوني احتساب سنوات دولتي منقطع مستخدمين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه تا اول فروردين ماه 1347بازنشسته يا موظف يا فوت شده اند

لايحه قانوني راجع به اجازه پرداخت حقوق و مزاياي آقاي هوشنگ طالع يزدي نماينده سابق مجلس منحله شوراي ملي

لايحه قانوني راجع به استفاده از تخصص آقاي شيراحمد زارع تبعه افغانستان در وزارت كشاورزي و عمران روستايي

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار مربوط به احداث 650 خانه روستايي تك اطاقه در روستاهاي مناطق جنگلي گيلان

لايحه قانوني راجع به رفع مشكلات صنايع چوب كشور

لايحه قانوني تأمين اعتبار و اعطاي اختيارات ويژه به منظور بازسازي شهرها و روستاهاي استان كرمانشاهان در رابطه باخسارت هاي ناشي از جنگ و درگيريهاي اخير

لايحه قانوني هزينه كفن و دفن پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن سه ماده و دو تبصره به شرح زير به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به استخدام آقاي دكتر محسن علي پزشك جراح تبعه كشور پاكستان

لايحه قانوني راجع به اخذ چك يا سفته به عنوان سپرده از گاراژداران مسئول حمل شكر و پيمانكاران تخليه كشتي هاي حامل شكر

لايحه قانوني راجع به هزينه هاي ضروري و پيش بيني نشده از محل اعتبار موضوع تصويبنامه شماره 6744 مورخ58.3.27

لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتي كه توسط سازمان هاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاق چيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط ميگردد

لايحه قانوني راجع به حذف سوبسيد روغن نباتي كه به صورت خام تحويل كارخانجات توليدي روغن نباتي كشورميگردد

لايحه قانوني اجازه هزينه مبلغ دويست ميليون ريال اعتبار واگذاري از محل تبصره 7 قانون اصلاح بودجه سال 1353 وبودجه سال 1354 كل كشور

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني پرداخت فوق العاده روزانه پرسنلي كه در عمليات نظامي داخل كشور شركت مي نمايند

لايحه قانوني راجع به مأمورين سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرائم مربوط به اخلالكنندگان در امر عرضه،توزيع و يا فروش قند و شكر ميشوند

لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه

لايحه قانوني راجع به استرداد اموال شركت ويليام برادرز

لايحه قانوني برگشت وجوه استفاده نشده كه به عنوان كمك يا وام از محل صندوق هاي رفاه دانشجويان پرداخت شده‌است

لايحه قانوني راجع به لغو قانون تشكيل سازمان تحقيقات زمين شناسي و معدني كشور و اجراي لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان زمين شناسي كشور

لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي كاغذ و شميز مورد مصرف كتابهاي درسي

لايحه قانوني اعاده به خدمت ستوان دوم مستعفي ژاندارمري پرويز عليزاده با درجه و سوابق خدمتي قبلي

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به هزينه جمع آوري اسكناسهاي ده هزار ريالي رژيم سابق و كمك به جلوگيري از ورود غير مجاز آنها

اصلاحيه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني انتزاع سازمان نقشه برداري كشور از وزارت دفاع ملي و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه

لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري

لايحه قانوني راجع به اجازه تنظيم قرارداد شركت دخانيات با شركت سوئيسي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 15/4/59 بنا به پيشنهاد شماره 500537 مورخ 17/4/59 [...ادامه]

لايحه قانوني الغاء لايحه قانوني راجع به مجازات مقامات و مسئولاني كه بر خلاف قوانين و مقررات استخدامي وجوه عمومي را به كاركنان دولت پرداخت ميكنند

لايحه قانوني الحاق دو تبصره به لايحه قانوني الغاء لايحه قانوني راجع به ادغام شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در سازمان صنايع دستي ايران

لايحه قانوني مربوط به اجازه استفاده از مانده اعتبار رديف 702207 (اجراي قانون اراضي عمران شهري) قانون متمم بودجه سال 1358 تا پايان سال 1359

لايحه قانوني تأمين هزينه هاي اضطراري عشايري

لايحه قانوني بهره برداري از امكانات نيروگاههاي اهواز و بوشهر

لايحه قانوني استفاده از مديريت مشترك در سازمان صنايع ملي ايران (سازمان حفاظت و توسعه صنايع ايران) و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به رفع مشكلاتي كه بر اثر قوانين و دستورالعمل‌هاي گذشته پيش آمده و تسريع در عمليات اجرايي عمراني

لايحه قانوني برداشت درصدي از وصول عوارض اتوبانها

لايحه قانوني تأمين اعتبار مربوط به تسريع در ادامه بزرگراه بعثت و احداث جايگزين ساختمان هايي از پادگان قلعه مرغي كه در مسير بزرگراه مذكور قرار ميگيرد

لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام حداكثر تا بيست نفر به رييس كل بانك مركزي ايران

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي روغن نباتي

لايحه قانوني مربوط به طرحهاي ضربتي

لايحه قانوني راجع به ادامه خدمت آقاي علي اكبر كارگر سرفراز در وزارت فرهنگ و آموزش عالي

لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام پنجاه نفر در سازمان برنامه و بودجه

لايحه قانوني راجع به اجازه پرداخت دستمزد و هزينه هاي متخصصين نصب ماشين آلات چاپخانه اسكناس

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار براي پرداخت هزينه هاي مربوط به كمك به مخترعين و مكتشفين و مبتكرين

لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به ادامه سال مالي 57 كليه بانكها و مؤسسات اعتباري ملي شده تا 58.3.17

لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به معافيت زنان متأهل پزشك و دندانپزشك و داروساز براي گرفتن پروانه دائم از رفتن به خارج از تهران

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهايي كه به طور غير قانوني وارد كشور ميشود

لايحه قانوني راجع به قرارداد ساخت و تحويل سيگارت و همچنين واگذاري تكنولوژي بين شركت دخانيات ايران وكمپاني ريمتسما سيگارتن. آ. جي.

لايحه قانوني راجع به معافيت آقاي محمد جواد فياض رييس هيأت نظارت از شمول قانون بازنشستگي و ابقاء ايشان درسمت مزبور تا تسليم و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران در سال 1359

لايحه قانوني راجع به نحوه تعويض اسكناسهاي رژيم سابق كه از جريان خارج ميشود

لايحه قانوني راجع به هزينه هاي عمليات نهايي جمع آوري، ابطال، شمارش و امحاء اسكناسها و مسكوكات رژيم گذشته

‌لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور

لايحه قانوني نحوه خريد اتومبيلهايي كه در اختيار بنياد مستضعفان قرار دارد

لايحه قانوني لغو محدوديت ايجاد كارخانجات و صنايع در داخل شعاع 50 كيلومتري اصفهان

لايحه قانوني راجع به بدهي دولت به بانك مركزي ايران ناشي از پرداخت دو فقره حواله به شركت هاي سفيديف واوروديف

لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار مربوط به استخدام 170نفر از وابستگان شهدا و معلولين انقلاب در سازمان اوقاف

لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين نامه اجرايي آن

لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام حداكثر تا يك صد نفر در سازمان برنامه و بودجه

لايحه قانوني راجع به ترخيص كالاهاي متروكه از گمرك ايران شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 25/3/59 و با توجه به نامه شماره 3809/764/87/73 [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به آييننامه اجرايي دفتر معاملات مسكن و تغيير نام "دفتر طرح استفاده از خانه هاي خالي" به "دفترمعاملات مسكن"

‌لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان

‌قانون پرداخت بخشي از دستمزد كاركنان طرحهاي عمراني در مناطق جنگي

‌قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمريكا

‌قانون چگونگي مصرف 15 ميليارد ريال براي هزينه‌هاي عمراني طرحهاي عشايري و 85 ميليارد ريال بقيه وام دريافتي‌دولت از بانك مركزي

‌قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

‌قانون انتزاع بنياد شهيد از سازمان بهزيستي كشور

‌قانون مربوط به افزايش مبلغ مذكور در لايحه قانوني راجع به تخصيص 500 ميليون ريال از محل اعتبارات طرح " تعهدات‌مربوط به تكميل ساختمانهاي نيروي هوايي" به طور علي‌الحساب جهت هزينه‌هاي فوري و ضروري

جناب آقاي رجائي نخست وزير در اجراي بند ج ماده 2 قانون ادراه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 8/11/1359 [...ادامه]

جناب آقاي رجائي نخست وزير در اجراي تبصره 3 ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 31/5/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران جناب [...ادامه]

جناب آقاي رجائي نخست وزير در اجراي بند ب ماده 21 قانون اصلاح قانوني پولي و بانکي کشور مصوب 18/12/1358 شوراي [...ادامه]

‌قانون اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم

‌قانون ادغام سازمان بسيج ملي (‌مستضعفين) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

‌قانون اصلاح بعضي از مقررات قانون بودجه سال 1359

‌قانون راجع به وصول هزينه حمل و نقل كالاهايي كه به ترتيب ترانزيت اداري حمل مي‌شود در هنگام ترخيص كالا

‌قانون تأمين نيازمنديهاي استخدامي سپاه پاسداران

‌قانون تأمين مبلغ سه ميليارد ريال جهت مصارف ضروري و فوري مخصوصاً كمك به مصدومين و جنگ‌زدگان

‌قانون الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به افزايش مدت مندرج در ماده 38 قانون امور گمركي از پنج سال به ده سال‌و تغييرات آن

‌قانون راجع به اضافه شدن مدت شش ماه به موعد تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و اظهارنامه مالياتي شركتهاي‌تحت نظر بنياد مستضعفان

‌قانون الحاق يك تبصره به لايحه قانوني نحوه واگذاري ساختمانهاي احداث شده در شهرستان زلزله‌زده طبس و توابع آن

‌قانون تغيير نام وزارت بهداري و بهزيستي به وزارت بهداري

‌قانون تجديد نظر در قانون ديوان محاسبات و تشكيلات اداري ديوان مزبور

‌قانون راجع به نحوه اداره بنياد مسكن و معاملات واحدهاي مسكوني

‌قانون تنظيم هزينه‌هاي درماني و بهداشتي

‌قانون دولتي كردن بازرگاني خارجي

‌قانون الحاق يك تبصره به بند 2 لايحه تأمين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و‌توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره راجع به لغو بند 3 لايحه تأمين منافع‌كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق براي سال1359

‌قانون راجع به حداكثر حقوق بازنشستگي

‌قانون لغو محدوديتهاي مندرج در تبصره‌هاي 5 و 16 قانون بودجه سال 1359

قانون انتخابات و آئين‎نامه داخلي مجلس خبرگان مربوط به اصول پنجم و يك‎صد و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با الهام از روايت يعقوب‎ابن‎شعيب از امام صادق عليه‎السلام در زمينه شناسائي و تعيين [...ادامه]

قانون تعيين نام مجلس

‌قانون در مورد مرمت جاده‌ها و پاسگاههاي منهدم شده مناطق مرزي قصر شيرين

‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ‌در اجراي اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه نظارت بر انتخابات مجلس [...ادامه]

‌قانون تعيين سرپرستي وزارتخانه‌هاي بي‌وزير

‌قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به اجازه ورود و ترخيص ده دستگاه آمبولانس مورد نياز دانشگاه تهران با استفاده از‌معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي

‌قانون تفويض اختيارات و وظايف شوراي عالي هواپيمايي كشوري

قانون راجع به قرارداد منعقده بين دفتر برنامه ريزي و هدايت ترابري وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه كل انتفاعي و بازرگاني (سايوز ترانزيت) شوروي در باره ترانزيت كالاهاي تجاري با پروتكل و پيوست هاي چهارگانه آن

‌قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت آمريكا

ـ جناب آقاي رجائي نخست وزير در اجراي تبصره 3 ماده 4 قانون مطبوعات مصوب 31/5/1359 شوراي انقلاب [...ادامه]

- جناب آقاي رجائي نخست وزير در اجراي بند ب ماده 21 قانون اصلاح قانوني پولي و بانکي [...ادامه]

[نظريه هاي شوراي نگهبان ـ شماره م/54 مورخ 8/11/1359]

- رياست محترم مجلس شوراي اسلامي احتراما فتوکپي نامه شماره 12752 مورخ 24/8/1359 آقاي مدير‎عامل روزنامه رسمي و [...ادامه]

- بر اساس اصل شصت و نهم قانون اساسي «مذاکرات مجلس شوراي ملي بايد علني [...ادامه]

[نظريه هاي شوراي نگهبان]

- در تاريخ 26/8/1359 شوراي‎عالي قضائي براي اعمالي از قبيل عدم رعايت استتار نور در [...ادامه]

- در نامه‎اي که از رئيس جمهور به شوراي‎عالي قضائي رسيده با استناد به اصل [...ادامه]

- عين نامه شماره 8255/ش مورخ 12/9/1359 شوراي‎عالي قضائي منضم به فتوکپي‎نامه شماره 18156 ـ [...ادامه]

- شوراي‎عالي قضائي عطف به‎نامه شماره 8255/ش ـ 12/9/1359 موضوع در جلسه [...ادامه]

- در رابطه با حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستري سئوالات زير مطرح است خواهشمند [...ادامه]

- بسمه تعالي شوراي‎عالي قضائي عطف به نامه شماره 7727/ش ـ 6/9/1359 [...ادامه]

[نظريه هاي شوراي نگهبان ـ شماره 421 مورخ 11/9/1359]

- بسم‎الله الرحمن الرحيم شوراي عالي قضائي جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه [...ادامه]

[نظريه هاي شوراي نگهبان ـ شماره م/43 و 429 مورخ 8/10/1359]

- بسم‎الله الرحمن الرحيم جناب آقاي محمد علي رجائي ـ نخست وزير جمهوري اسلامي [...ادامه]

[نظريه هاي شوراي نگهبان ـ شماره 947 مورخ 15/11/1359 ]

[نظريه هاي شوراي نگهبان ـ شماره 460 مورخ 26/9/1359 ]

[نظريه هاي شوراي نگهبان ـ شماره 1384 مورخ 14/12/1359]

- بسم‎الله الرحمن الرحيم وزارت دفاع ملي جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه [...ادامه]

[نظريه ها شوراي نگهبان ـ شماره 1401 مورخ 21/12/1359 ]

[نظريه هاي شوراي نگهبان ـ شماره 1570 مورخ 21/12/1359 ]

‌قانون نحوه رسيدگي به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

‌- «6/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.6 بنا به پيشنهاد شماره 67780 [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني راجع به اعطاي سي ميليارد ريال وام بدون بهره به صندوقهاي قرض‌الحسنه جهت‌توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي و خدماتي مصوب 6/9/1359 ‌«مصوب 14/1/1359»

‌لايحه قانوني راجع به معافيت سه هزار و پانصد تن پودرهاي وارداتي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني

‌- «20/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.20 بنا به پيشنهاد شماره 19.16.53 [...ادامه]

- «20/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.20 بنا به پيشنهاد شماره 15.53.18 [...ادامه]

‌- «23/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.23 بنا به پيشنهاد شماره 217786 مورخ 58.12.25 [...ادامه]

‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران 25/6/1359

- «26/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.26 به منظور جلوگيري از حيف [...ادامه]

- «27/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.27 بنا به پيشنهاد شماره 3.2866 [...ادامه]

- «27/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.27 بنا به پيشنهاد شماره 1394 [...ادامه]

- «27/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.27 بنا به پيشنهاد شماره 1.1018 [...ادامه]

‌لايحه قانوني به اجازه انجام تعميرات اساسي در انبارهايي كه مالكين آنها در كشور حضور نداشته و يا مجهول‌المكان‌باشند «‌مصوب 30/1/1359»

- «30/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.30 بنا به پيشنهاد وزارت امور [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اجازه استخدام‌هاي موضوع طرح توسعه آموزش

‌لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار جهت هزينه‌هاي طرح خودكفايي راه‌آهن دولتي ايران ‌«مصوب 3/2/1359»

- «6/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.6 بنا به پيشنهاد شماره 21635.310.124 [...ادامه]

الحاق تبصره‌اي به بند 2 ماده 18 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت ارضي موات شهري و كيفيت عمران آن «13/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.13 بنا به پيشنهاد شماره 1.1983 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به واگذاري شعب سازمان تعاون و مصرف شهر و روستا در شهرستانها به استانداريها ‌مصوب 59.2.17

- «20/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.20 بنا به پيشنهاد شماره 50.6056 [...ادامه]

- «20/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.20 بنا به پيشنهاد شماره 315004 [...ادامه]

- «21/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.21 بنا به پيشنهاد شماره 765.53.578 [...ادامه]

- «21/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.21 بنا به پيشنهاد شماره .11537م [...ادامه]

- «21/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.21 بنا به پيشنهاد شماره 1546.53.1135 [...ادامه]

- «21/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.21 بنا به پيشنهاد شماره .11535م [...ادامه]

- «21/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.21 بنا به پيشنهاد شماره 1233.53.851 [...ادامه]

- «21/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.2.21 بنا به پيشنهاد شماره 1640.53.1213 [...ادامه]

- «21/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.21 بنا به پيشنهاد شماره 1746.53.1299 [...ادامه]

- «21/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.2.21 بنا به پيشنهاد شماره .11536م [...ادامه]

- «21/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.2.21 بنا به پيشنهاد شماره .11533م [...ادامه]

- «23/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.23 بنا به پيشنهاد شماره 50.6124 [...ادامه]

- «24/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.2.24 وزارت بازرگاني بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهايي كه به طور غير قانوني وارد كشور مي‌شوند «‌مصوب 17/2/1359»

تشکيل شوراي عالي عشاير «3/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.2.3 بنا به پيشنهاد شماره 394.1766.1.4.41 [...ادامه]

ضوابط اجرايي بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوق‌العاده مورخ 30/2/1359 مشترك هيأت وزيران و شوراي‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران «30/2/1359»

‌لايحه قانوني راجع به توقف اجراي كليه احكام و دستورهاي اجرايي دادگاه‌هاي صالح و مراجع ثبتي كه به استناد بندهاي1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 ماده 14 قانون موجر و مستأجر و نيز به علت عدم پرداخت اجاره‌بها يا فسخ سند به علت مزبور‌صادر گرديده به مدت شش ماه ‌«مصوب 31/2/1359»

‌لايحه قانوني تشكيل شوراي تأمين مسكن پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران ‌«مصوب 31/2/1359»

- «4/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.4 بنا به پيشنهاد شماره 2022.53.1504 [...ادامه]

‌لايحه قانوني فوق‌العاده شغل و مزاياي پرسنل نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌«مصوب 5/3/1359»

‌لايحه قانوني شمول مقررات قانون استخدام كشوري به كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌«مصوب 5/3/1359»

‌لايحه قانوني راجع به اجازه خريد از خارج كشور براي رفع بحران و كمبود كالاهاي اساسي و پايين آوردن قيمت‌ها ‌«مصوب 11/3/1359»

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 2408.53.1982 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 2820.53.2051 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 200.334 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 1508.2026.53 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 1922.2321.5.53 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 2023.53.1503 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 2926.53.2096 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 2027.53.1507 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 1509.2028.53 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 2049.2465.53 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 2292.53.1607 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 2025.53.1506 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 1510.1207.53 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 6044 مورخ 59.3.1 [...ادامه]

- «14/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.14 بنا به پيشنهاد شماره 2024.53.1505 [...ادامه]

- «19/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.3.19 بنا به [...ادامه]

- «24/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 3132 [...ادامه]

- «24/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.3.24 بنا به پيشنهاد شماره 1104 ـ [...ادامه]

- «25/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.25 بنا به پيشنهاد شماره 72.87.764.3809 [...ادامه]

- «4/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 1065.7.53 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره ذيل ماده 135 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي «31/3/1359»

- «4/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 3432.53.5.2425 [...ادامه]

- «4/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 2822.53.2050 [...ادامه]

- «4/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.4 بنا به پيشنهاد شماره 113955 [...ادامه]

- «12/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.12 بنا به پيشنهاد شماره 4878.53.2842 [...ادامه]

لايحه قانوني الحاقي به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب دروزارتخانهها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 7/6/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران «مصوب 12/4/1359»

- «12/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.12 بنا به پيشنهاد شماره 3939.53.2838 [...ادامه]

- «12/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.12 بنا به پيشنهاد شماره 4314.53.2866.1 [...ادامه]

- «12/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.4.12 بنا به پيشنهاد شماره 4229.53.2807 [...ادامه]

- «15/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.15 تصويب نمودند كه پرچم رسمي [...ادامه]

- «15/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.15 تصويب نمودند كه هيأتي مركب [...ادامه]

- «15/4/1359» بخشنامه به كليه وزراء و استانداران و رؤساي سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي [...ادامه]

- «15/4/1359» ‌قسمتي از صورت جلسه مورخ 59.4.15 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در خصوص علائم [...ادامه]

- «18/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.4.18 بنا به پيشنهاد شماره 1293 [...ادامه]

- «21/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.21 بنا به پيشنهاد شماره 310.492.5579 [...ادامه]

لايحه قانوني راجع به رفع مشكلاتي كه بر اثر قوانين و دستورالعمل هاي گذشته پيش آمده و تسريع در عمليات اجرايي عمراني «مصوب 19/4/1359»

- «21/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.21 بنا به پيشنهاد شماره 2.4013 [...ادامه]

- «21/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.21 بنا به پيشنهاد شماره 310.513.5811 [...ادامه]

- «23/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.23 بنا به پيشنهاد شماره 55.1153 [...ادامه]

لايحه قانوني پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه تبديل وضع يافته اند «مصوب 23/4/1359»

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 5142 [...ادامه]

‌اصلاح بند 27 ضوابط اجرايي بودجه سال 1359 «23/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.23 بنا به پيشنهاد شماره 704 [...ادامه]

لايحه قانوني بهره‌برداري از امكانات نيروگاههاي اهواز و بوشهر «مصوب 25/4/1359»

لايحه قانوني اصلاح تاريخ اجراي لايحه قانوني شمول حكم تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كشور و آيين نامه اجرايي آن در مورد كاركنان مستمري بگير و وراث مستمري بگير كاركنان متوفي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه مستمري آنان به موجب مجوزهاي قانوني از محل اعتبار وزارتخانه ها و سازمانهاي مذكور پرداخت ميگردد مصوب 28/6/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران «مصوب 25/4/1359»

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 2859.73.774.117 [...ادامه]

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 10906 [...ادامه]

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.6367 [...ادامه]

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.4.25 تصويب نمودند كه در سطر [...ادامه]

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 116709 [...ادامه]

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.25 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني [...ادامه]

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 116713 [...ادامه]

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.25 تصويب نمودند كه در قسمت [...ادامه]

- «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 6786.985.450 [...ادامه]

‌اصلاح بند 10 قسمت الف ماده 1 تصويبنامه .1105‌د مورخ 16/10/1358 در مورد مقررات و آيين‌نامه مربوط به صدور‌كارت بازرگاني «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.4.25 بنا به پيشنهاد وزارت امور [...ادامه]

- «26/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.26 بنا به پيشنهاد شماره 310.763 [...ادامه]

‌اجازه استخدام به وزارت نيرو به تعداد 3055 نفر 1359.05.13 ـ 7300 ـ 1359.05.23 ـ 2 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه استخدام به وزارت راه و ترابري 1359.05.13 ـ 7314 ـ 1359.05.23 ـ 7 ‌استخدام كشوري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا [...ادامه]

‌انتخاب آقاي رضا سليمي به عنوان نماينده دولت در بانك جهاني 1359.05.13 ـ 7294 ـ 1359.05.23 ـ 11 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به [...ادامه]

‌انجام عمليات ساختماني احداث راه اصلي كوار ـ فيروزآباد 1359.05.13 ـ 6388 ـ 1359.05.28 ـ 13 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به [...ادامه]

‌انجام عمليات آسفالت راه فيروزآباد ـ فراشبند هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به پيشنهاد شماره 4795.2 مورخ 59.2.30 وزارت راه و [...ادامه]

‌آسفالت راه شيراز ـ دشت ارژن 1359.05.13 ـ 6850 ـ 1359.05.28 ـ 15 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌روكش تقويتي راه شيراز ـ جهرم قطعه دوم 1359.05.13 ـ 6418 ـ 1359.05.28 ـ 16 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌مرمت تعريض و روكش آسفالت گرم راه بردسير ـ بافت 1359.05.13 ـ 6848 ـ 1359.05.28 ـ 17 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.5.23 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌آسفالت راه اسلام‌آباد ـ ملاوي 1359.05.13 ـ 7290 ـ 1359.05.28 ـ 18 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به [...ادامه]

‌احداث راه فرعي لوشان ـ كلج 1359.05.13 ـ 6390 ـ 1359.05.28 ـ 19 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.5.13 بنا به [...ادامه]

‌عمليات مربوط به راه دوگنبدان ـ چنار شاهيجان ‌قطعه اول) 1359.05.13 ـ 7168 ـ 1359.05.28 ـ 20 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌عمليات مربوط به راه دوگنبدان ـ چنار شاهيجان ‌قطعه دوم) 1359.05.13 ـ 7170 ـ 1359.05.28 ـ 21 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به [...ادامه]

‌روكش تقويتي آسفالت گرم راه گرگان ـ آزادشهر 1359.05.13 ـ 7286 ـ 1359.05.28 ـ 22 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به [...ادامه]

‌روكش تقويتي آسفالت راه بندر انزلي ـ هشتپر 1359.05.13 ـ 7288 ـ 1359.05.28 ـ 23 ‌هيأت ويران در جلسه مورخ 59.5.23 بنا به [...ادامه]

‌تفويض اختيارات هيأت وزيران در مورد اجاره ساختمانهاي مورد نياز دولت به وزير مسكن و شهرسازي، كشور و وزير‌مشاور در امور اجرايي 1359.05.13 ـ 6694 ـ 1359.05.23 ـ 24 ‌در جلسه مورخ 59.5.13 هيأت وزيران موضوع تصميم‌گيري [...ادامه]

‌تأمين افزايش سهام وزارت پست و تلگراف و تلفن به مبلغ 185.000.000 ريال 1359.05.13 ـ 7328 ـ 1359.05.23 ـ 12 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به [...ادامه]

‌بازنشستگي و بازخريد كاركنان مازاد بر احتياج سازمان خبرگزاري پارس 1359.05.13 ـ 16088 ـ 1359.05.23 ـ 48.1 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.13 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه خريد دويست و بيست و دو دستگاه خودرو صحرايي به وزارت راه و ترابري 1359.05.13 ـ 7056 ـ ـ 1 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.12 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌انتقال گاراژ جمهوري اسلامي ايران از نخست‌وزيري به شهرداري 1359.05.20 ـ 16382 ـ 1359.06.01 ـ 50 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌پرداخت حقوق تير ماه كارگران شركت استيودورينگ 1359.05.20 ـ 7520 ـ 1359.06.01 ـ 51 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.5.20 [...ادامه]

‌اجازه فروش ابنيه ـ اموال و اثاثيه مازاد نمايندگي‌هاي ايران در خارج 1359.05.20 ـ 7594 ـ 1359.06.01 ـ 52 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.5.20 [...ادامه]

‌اعطاء يك سال مرخصي با حقوق و مزايا به خانم محبوبه حافظي 1359.05.20 ـ 7440 ـ 1359.06.01 ـ 53 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.5.20 [...ادامه]

‌پرداخت كرايه حمل 550 تن دارو به هواپيمايي ملي ايران 1359.05.20 ـ 16388 ـ 1359.06.01 ـ 54 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.20 با به [...ادامه]

‌اجازه خريد 10 دستگاه اتومبيل وانت به سازمان بنادر و كشتيراني 1359.05.20 ـ 7292 ـ 1359.06.01 ـ 55 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.20 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اقدام در مورد احداث يكهزار واحد مسكوني در سنندج 1359.05.20 ـ 7578 ـ 1359.06.01 ـ 56 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.5.20 [...ادامه]

‌انعقاد مجدد قرارداد مشاوره فني با آقاي دكتر شمس 1359.05.20 ـ 7576 ـ 1359.06.01 ـ 57 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌توزيع تمبر بين نمايندگي‌هاي سياسي خارجه در ايران مستقيماً به وسيله وزارت خارجه انجام مي‌گيرد 1359.05.20 ـ 6818 ـ 1359.06.01 ـ 58 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌وكلاي دادگستري بانكها كه مقرري ماهيانه دارند مشمول بند 30 ضوابط اجرايي بودجه 59 1359.05.20 ـ 7598 ـ 1359.06.01 ـ 59 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.20 بنا به [...ادامه]

‌انتزاع تعدادي از قراء گلپايگان و اليگودرز 1359.05.20 ـ 7592 ـ 1359.06.01 ـ 60 ‌هيأت وزيران جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

انتزاع تعدادي از قراء قزوين و تابع بخش عمادلو شهرستان رودبار 1359.05.20 ـ 7588 ـ 1359.06.01 ـ 61 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

تغيير نام شهر و بخش زرگان به زرقان 1359.05.20 ـ 7584 ـ 1359.06.01 ـ 62 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

تغيير نام روستاي شاه‌آباد بر آفتاب به برآفتاب 1359.05.20 ـ 7590 ـ 1359.06.01 ـ 63 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

انتخاب دانش‌آموز مدارس اسلامي به عهده شوراي معلمان همان مدارس است 1359.05.20 ـ 7864 ـ 1359.06.05 ـ 65 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.20 تصويب نمودند [...ادامه]

‌اجازه محاسبه هزينه‌هاي حاصل از خريد و فروش نهادهاي كشاورزي و خدمات بانك و كارمزد و ضمانت‌نامه‌هاي بانكي‌و مطالبات لاوصول كشاورزان و نحوه پرداخت آن 1359.05.20 ـ 7532 ـ 1359.06.05 ـ 64 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.20 بنا به [...ادامه]

پرداخت وجه لباس مستخدم به طور نقد 1359.05.27 ـ 16358 ـ 1359.06.05 ـ 83 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

تفويض اختيار به كميسيوني مركب از وزراء كشاورزي، دارايي، صنايع و بانك مركزي در مورد ورود بعضي كالا 1359.05.27 ـ 7734 ـ 1359.06.05 ـ 71 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 با توجه [...ادامه]

پرداخت حقوق و مزاياي تير ماه 15 نفر كارمندان منتقله به وزارت كشاورزي 1359.05.27 ـ 16512 ـ 1359.06.05 ـ 81 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

تخفيف سرانه به هر يك از عائله افراد كادر نيروهاي انتظامي 1359.05.27 ـ 8118 ـ 1359.06.05 ـ 72 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

خريد يك دستگاه لندرور 1359.05.27 ـ 7748 ـ 1359.06.05 ـ 76 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

اقدام در مورد عمليات راه‌سازي قطعه سوم تربت حيدريه ـ بيرجند زاهدان 1359.05.27 ـ 7884 ـ 1359.06.05 ـ 77 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ .5.27 بنا به [...ادامه]

عمليات راه‌سازي راه فرعي، لار، بستك ‌قطعه دوم) 1359.05.27 ـ 7880 ـ 1359.06.05 ـ 78 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

عمليات راه فرعي ـ لاربستك ‌قطعه اول) 1359.05.27 ـ 7882 ـ 1359.06.05 ـ 79 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

عقد قرارداد وكالت با آقاي مهدي افتخاري 1359.05.27 ـ 7356 ـ 1359.06.05 ـ 80 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

خريد لوله‌هاي آزبست 1359.05.27 ـ 7850 ـ 1359.06.05 ـ 86 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

اجازه ورود ده هزار كارتن ‌هر كارتن 48 قوطي) كنسرو زبان 1359.05.27 ـ 7556 ـ 1359.06.05 ـ 87 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

اجازه خريد لوله‌هاي چدني داكتيل با قطرهاي مختلف 1359.05.27 ـ 7040 ـ 1359.06.05 ـ 88 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

اجازه خريد بيست دستگاه ديزل ژنراتور 850 كيلوواتي 1359.05.27 ـ 7702 ـ 1359.06.05 ـ 89 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد انواع مقره براي شركتهاي برق منطقه‌اي 1359.05.27 ـ 7860 ـ 1359.06.05 ـ 90 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

اجازه خريد 3750 تن سيم مسي براي شبكه‌هاي توزيع برقهاي منطقه‌اي 1359.05.27 ـ 7270 ـ 1359.06.05 ـ 91 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

‌پرداخت فوق‌العاده شغل به كاركنان شاغل در مراكز خدمات كشاورزي 1359.05.27 ـ 7858 ـ 1359.06.05 ـ 92 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به پيشنهاد وزارت [...ادامه]

عقد قرارداد وكالت با آقاي اميرحسين فخاري 1359.05.27 ـ 7726 ـ 1359.06.05 ـ 93 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

استخدام به صورت خريد خدمت دو نفر معتمد در امور پاكسازي و سالم‌سازي 1359.05.27 ـ 8112 ـ 1359.06.05 ـ 94 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

اجازه شماره‌گذاري 25 دستگاه اتومبيل رنجرور 1359.05.27 ـ 15736 ـ 1359.06.05 ـ 95 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.17 بنا به [...ادامه]

‌اعاده به خدمت آقاي مهندس عبدالنبي امامي مهندس معمار 1359.05.27 ـ 15476 ـ 1359.06.05 ـ 85 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

‌ادامه خدمت آقاي بهروز گلزاري بيش از 30 سال خدمت 1359.05.27 ـ 8114 ـ 1359.06.05 ـ 96 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اجازه استخدام يك نفر مهندس براي پست مدير كلي مسكن و شهرسازي لرستان 1359.05.27 ـ 7866 ـ 1359.06.05 ـ 97 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

انعقاد قرارداد با آقايان دكتر محمود غديري و دكتر بهرام ياري 1359.05.27 ـ 16276 ـ 1359.06.05 ـ 84 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

موافقت خريد 50 دستگاه وانت تيونر مورد نياز بانك مسكن 1359.05.27 ـ 8116 ـ 1359.06.05 ـ 98 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

ورود دستگاه ويدئو موكول به موافقت وزارت بازرگاني 1359.05.27 ـ 7730 ـ 1359.06.05 ـ 99 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تمديد پيمان وكلاي دعاوي رحيم ضرابي، حميد بحريني، جواد صادقي 1359.05.27 ـ 7652 ـ 1359.06.05 ـ 101 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌استفاده از خدمت آقاي محمد فرزين افسري 1359.05.27 ـ 6404 ـ 1359.06.05 ـ 102 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.17 بنا به [...ادامه]

اجازه خريد 3200 دستگاه ترانسفورماتور ‌برق) 1359.05.27 ـ 7796 ـ 1359.06.05 ـ 103 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

اعاده به خدمت آقاي مهندس جهانبخش ارجمند 1359.05.27 ـ 7718 ـ 1359.06.05 ـ 104 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

‌قرارداد وكالت با آقاي انور حميدي 1359.05.27 ـ 7346 ـ 1359.06.05 ـ 105 ‌هيأت وزيران جمهوري اسلامي ايران در جلسه 59.5.27 [...ادامه]

استفاده از خدمات آقايان اكبر عارفي، بهمن عيوقي، آسا ايرانمنش 1359.05.27 ـ 6640 ـ 1359.06.05 ـ 106 ‌استخدام كشوري ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا [...ادامه]

اقدام در مورد قطعه دوم راه تربت حيدريه ـ بيرجند ـ زاهدان 1359.05.27 ـ 7886 ـ 1359.06.05 ـ 107 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

‌اداره خدمت آقايان سيد حسين مستخدمين حسيني ـ احمد حدادي 1359.05.27 ـ 6748 ـ 1359.06.05 ـ 108 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

اعزام چهار نفر وابسته كار به كشورهاي كويت، ابوظبي، بحرين و قطر 1359.05.27 ـ 7492 ـ 1359.06.05 ـ 109 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح بند "ب" ماده يك تصويب‌نامه شماره 30898 مورخ 54.4.1 1359.05.27 ـ 16656 ـ 1359.06.05 ـ 69 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

ورود و اقامت و فعاليت نمايندگان مذهبي خارجي 1359.05.27 ـ 7582 ـ 1359.06.05 ـ 110 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

‌بازنشستگي و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج مستخدمين ثابت شهرداريها 1359.05.27 ـ 71050 ـ 1359.06.05 ـ 112 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

نمودار و تشكيلات تفصيلي وزارت مسكن و شهرسازي ‌حوزه مركزي) 1359.05.29 ـ 16696 ـ 1359.06.05 ـ 115 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.29 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تفويض اختيارات وزير ارشاد در مورد حج به آقاي ناصر ميناچي 1359.06.06 ـ 8328 ـ 1359.06.12 ـ 148 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.6.6 تصويب نمودند [...ادامه]

ساعات كار وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي 1359.06.24 ـ .2ت ـ 1359.06.24 ـ 151 ‌هيأت وزيران بنا به پيشنهاد تعدادي از وزارتخانه‌ها [...ادامه]

در اختيار قراردادن 514 دستگاه تله تايپ مازاد ارتش به مخابرات 1359.06.24 ـ .3ت9024 ـ 1359.06.24 ـ 149 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.6.24 بنا به [...ادامه]

پرداخت 400 ميليون ريال مستمري به روحانيون اهل تسنن 1359.06.26 ـ 17900 ـ .6ت ـ 1359.07.09 ـ 150 ‌هيأت وزيران در جلسه دوشنبه 1359.6.24 [...ادامه]

‌دعوت به كار آقاي رمضان قزوين كارمند اداره حسابداري راه‌آهن 1359.06.26 ـ .7ت17308 ـ 1359.07.09 ـ 165 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.6.26 بنا به [...ادامه]

تمديد قرارداد وكالت وزارت نيرو با آقايان محمدرضا مجتهدي و ميرصادق مصطفي‌زاده 1359.06.26 ـ .10ت8338 ـ 1359.06.26 ـ 153 ‌هيأت دولت در جلسه مورخ 1359.6.26 بنا به [...ادامه]

تمديد قرارداد وكالت وزارت نيرو با آقاي خسرو غفاري 1359.06.26 ـ .9ت 8304 ـ 1359.06.26 ـ 154 ‌هيأت دولت در جلسه مورخ 1359.6.26 بنا [...ادامه]

تمديد قرارداد وكالت وزارت نيرو با آقاي عبدالغني احمدي و محمد منصور شافعي 1359.06.26 ـ .13ت8486 ـ 1359.06.26 ـ 155 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.26 بنا به [...ادامه]

واگذاري 5 دستگاه جرثقيل به ماشين‌سازي اراك 1359.06.26 ـ .16ت 8550 ـ 1359.06.26 ـ 156 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.26 بر [...ادامه]

‌استخدام 13 نفر تكنيسين الكترونيك در سازمان هواپيمايي كشوري 1359.06.26 ـ .19ت7220 ـ 1359.06.26 ـ 157 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.26 بر اساس [...ادامه]

تمديد قرارداد وكالت وزارت نيرو يا آقايان ميرمحمد صادق آل محمد و هيبت‌اله افخم 1359.06.26 ـ .11ت9020 ـ 1359.06.26 ـ 152 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.26 بنا به [...ادامه]

سپردن عمليات اجرايي راه مرزي بوستان ـ فكه ‌پل دويرج) به شركت عمران راه‌ها 1359.06.26 ـ .18ت8552 ـ 1359.07.15 ـ 164 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.26 و بر اساس پيشنهاد [...ادامه]

تغيير نام روستاي سگ‌گشته تابع كازرون به عدل‌آباد 1359.06.26 ـ .14ت6408 ـ 1359.06.26 ـ 158 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.26 بنا به [...ادامه]

‌تأسيس بخشداري به مركزيت شهر گلباف 1359.06.26 ـ .15ت9012 ـ 1359.06.26 ـ 159 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.26 بنا به [...ادامه]

‌تغيير نام شهرك بوربور و روستاي شاه‌قلندر و كره‌شاه نخجير 1359.06.26 ـ .12ت9014 ـ 1359.06.26 ـ 160 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

تغيير نام روستاهاي فراشاه، شاه‌آباد، باغ شاه و شاه‌آباد يخ 1359.06.26 ـ .20ت8396 ـ 1359.06.26 ـ 161 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.26 بنا به [...ادامه]

اداره كردم شركت سهامي خاص توليدي پليمن به وسيله وزارت صنايع و معادن 1359.06.26 ـ 17ت6638. ـ 1359.06.26 ـ 162 ‌هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 120705 مورخ [...ادامه]

‌انجام اضافه‌كاري و تكميل شش پروژه ساختماني نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران توسط پيمانكاران شاغل 1359.06.26 ـ .21ت6684 ـ 1359.07.19 ـ 163 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.26 بر اساس [...ادامه]

‌خريد 52 دستگاه كاميونت 102 دستگاه پيكان وانت 5 دستگاه كاميون و 22 دستگاه ژيان وانت براي وزارت پست و‌تلگراف و تلفن 1359.06.29 ـ .23ت8666 ـ 1359.06.29 ـ 166 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.6.29 بر اساس [...ادامه]

اجازه خريد 8 فرستنده با 18 آنتن به صدا و سيما 1359.06.29 ـ .22ت18314 ـ 1359.06.29 ـ 167 ‌در جلسه مورخ 1359.6.29 هيأت وزيران پيشنهاد شماره [...ادامه]

در مورد اخذ هزينه نصب تلفن از متقاضيان و مشتركين تلفن 1359.06.29 ـ .66ت8566 ـ 1359.07.15 ـ 169 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.6.29 بنا به [...ادامه]

در مورد تشكيل ستاد بسيج اقتصادي كشور 1359.07.05 ـ .24ت18534 ـ 1359.07.05 ـ 171 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

انتقال مركز نگهداري كودكان معلول و عقب مانده احمدآباد اصفهان به بهزيستي كشور 1359.07.05 ـ .27ت18326 ـ 1359.07.05 ـ 172 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.5 بنا به [...ادامه]

ثبت نام فرزندان مهاجرين افغاني در مدارس 1359.07.05 ـ .26ت9022 ـ 1359.07.05 ـ 173 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.5 بنا به [...ادامه]

تأمين اعتبار هزينه‌هاي بهداشتي و درماني اردوگاه‌هاي پناهندگان عراقي و افغاني 1359.07.05 ـ .32ت9308 ـ 1359.07.05 ـ 170 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.5 بنا به [...ادامه]

اصلاح ماده 7 اساسنامه سازمانهاي منطقه‌اي بهداري و بهزيستي 1359.07.05 ـ .25ت9028 ـ 1359.06.29 ـ 168 ‌پيشنهاد شماره 4985 مورخ 1359.6.29 آن وزارتخانه در خصوص اصلاح [...ادامه]

تأمين اعتبار پيوند كليه 1359.07.07 ـ .42ت6756 ـ 1359.07.07 ـ 174 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌تمديد قرارداد وكالت وزارت نيرو با آقاي منوچهر شهيدي 1359.07.07 ـ .46ت8206 ـ 1359.07.07 ـ 175 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.7 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد يك دستگاه وانت‌بار به اداره صنايع دستي كرمانشاهان 1359.07.07 ـ .47ت8730 ـ 1359.07.07 ـ 176 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.7 بنا به [...ادامه]

‌تأمين مبلغ 80 ميليون ريال براي پرداخت كرايه حمل براي گمركات 1359.07.07 ـ .44ت36094 ـ 1359.07.07 ـ 177 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.7 با توجه [...ادامه]

‌اجازه استخدام 50 نفر متخصص صنايع به صورت پيماني به وزارت صنايع و معادن 1359.07.07 ـ 9656 ـ 1359.07.23 ـ 178 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.7 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 66 نفر تكنيسين و 12 نفر نگهبان به وزارت كشاورزي و عمران روستايي 1359.07.08 ـ .36ت8944 ـ 1359.07.08 ـ 184 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.8 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تهيه ده دستگاه اتومبيل صحرايي به وسيله استانداري كردستان 1359.07.08 ـ .35ت1144 ـ 1359.07.08 ـ 180 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.8 بنا به [...ادامه]

مسترد نمودن 10 هزار متر مربع از منابع ملي شده سراب به وزارت كشاورزي و عمران روستايي 1359.07.08 ـ .30ت7846 ـ 1359.07.08 ـ 179 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.8 بنا به [...ادامه]

استخدام 30 نفر از افراد نهادهاي انقلابي 1359.07.08 ـ .43ت8668 ـ 1359.07.08 ـ 182 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.8 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 1 كارشناس آزمايشگاه و دو نفر مترجم و 2 نفر وكيل و 15 مهندس به وزارت راه 1359.07.08 ـ .37ت9186 ـ 1359.07.08 ـ 183 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.8 بنا به [...ادامه]

‌تمديد قرارداد وكالت با آقاي حسين اعتضادپور 1359.07.08 ـ .45ت8906 ـ 1359.07.08 ـ 185 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.8 بنا به [...ادامه]

موكول بودن و ورود دستگاه ويدئو تيپ مشمول تعرفه 92.11 به موافقت وزارت بازرگاني 1359.07.08 ـ 7330،.34ت ـ 1359.07.08 ـ 181 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.8 بنا به [...ادامه]

‌استخدام سه نفر پزشك جهت بيمارستان بانك ملي 1359.07.08 ـ 16536 ـ 1359.07.12 ـ 186 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.8 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار جهت تعمير و تجهيز وسائط نقليه ارتش و حمل و نقل عمومي 1359.07.09 ـ .38ت، 36318 ـ 1359.07.09 ـ 188 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.9 بنا [...ادامه]

تأمين اعتبار جهت جبران خسارات وارده به اهالي شهرها و روستاهاي آذربايجان غربي 1359.07.09 ـ .41ت،17918 ـ 1359.07.09 ـ 187 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.9 بنا به [...ادامه]

‌واگذاري قسمتي از اعياني و مستحدثات باشگاه دانشجويان به راه و ترابري 1359.07.09 ـ .40ت،8882 ـ 1359.07.09 ـ 189 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.9 بنا به [...ادامه]

‌تغيير نام شش روستا از توابع شهرستان سنقر 1359.07.09 ـ .39ت،8684 ـ 1359.07.09 ـ 190 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.9 و بنا [...ادامه]

‌در مورد اجازه به شركت نفت جهت كمك‌هاي لازم به نهادهاي انقلاب و ستاد مشترك ارتش جمهوري 1359.07.09 ـ 9540 ـ 1359.07.20 ـ 192 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.9 بنا به [...ادامه]

‌تغيير نام شهر سعادت‌آباد به سعادت‌شهر 1359.07.09 ـ .68ت،9482 ـ 1359.07.15 ـ 191 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.9 بنا به [...ادامه]

‌واگذاري دو قطعه زمين به وزارت دفاع ملي 1359.07.10 ـ .63ت،9148 ـ 1359.07.10 ـ 193 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.10 بنا به [...ادامه]

‌انعقاد قرارداد وكالت وزارت صنايع و معادن با آقاي علي فتحي‌پور 1359.07.10 ـ .60ت،8340 ـ 1359.07.10 ـ 194 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.10 بنا به [...ادامه]

‌انتزاع مركز بهبود صنايع پوست و چرم از صنايع و معادن و الحاق آن به كار 1359.07.10 ـ .62ت،8172 ـ 1359.07.13 ـ 196 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.10 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 460 دستگاه خودرو به ژاندارمري 1359.07.10 ـ .69ت،9486 ـ 1359.07.15 ـ 197 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.10 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه خريد 60 دستگاه وانت با سمپاش به كشاورزي 1359.07.10 ـ .67ت،8624 ـ 1359.07.15 ـ 199 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.10 بنا، به [...ادامه]

‌در مورد مستثني بودن هزينه‌هاي جنگ از قانون محاسبات عمومي 1359.07.12 ـ 9474 ـ 1359.07.15 ـ 200 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.12 بنا به [...ادامه]

‌حفظ پست سازماني مستخدميني كه مجدداً به خدمت احضار شده‌اند 1359.07.14 ـ 19468 ـ 1359.07.20 ـ 204 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.14 بنا به [...ادامه]

‌تغيير نام‌آذران به هشترود 1359.07.14 ـ 9542 ـ 1359.07.20 ـ 205 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌گشايش اعتبار و ترخيص 30 هزار دست اوركت به وزارت بازرگاني 1359.07.14 ـ 9534 ـ 1359.07.20 ـ 201 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.14 پيرو تصميم [...ادامه]

‌گشايش اعتبار و ترخيص 10 هزار كيسه خواب و 40 هزار اوركت به سپاه پاسداران 1359.07.14 ـ 9536 ـ 1359.07.20 ـ 202 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.14 بنا به تقاضاي سپاه [...ادامه]

‌اجازه عقد قرارداد وكالت به وزارت بهداري و بهزيستي 1359.07.14 ـ 19476 ـ 1359.07.20 ـ 203 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.14 بنا به [...ادامه]

‌دستورالعمل اجرايي تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومي 1359.07.14 ـ 19470 ـ 1359.07.20 ـ 207 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.14 بنا به [...ادامه]

‌گشايش اعتبار و ترخيص 15 هزار تخته پتو از مبدأ كشور جمهوري خلق چين به نام جمعيت هلال‌احمر 1359.07.14 ـ 9518 ـ 1359.07.19 ـ 206 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.14 بنا به [...ادامه]

‌در مورد بيمه بودن وسائل نقليه موتوري و رانندگان و كمك رانندگاني كه از تاريخ 59.7.15 مبادرت به حمل بار به‌محل‌هاي معين شده مي‌نمايند 1359.07.14 ـ 9538 ـ 1359.08.05 ـ 210 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.14 بنا به [...ادامه]

‌تشكيل شوراي سرپرستي امور تاكسيراني شهر تهران 1359.07.16 ـ 18246 ـ 1359.07.21 ـ 211 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.16 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 119 نفر به فرهنگ و آموزش عالي براي دانشگاه اروميه 1359.07.19 ـ 9658 ـ 1359.07.23 ـ 217 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.19 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه استخدام 37 نفر به فرهنگ و آموزش عالي براي دانشگاه شيراز 1359.07.19 ـ 9660 ـ 1359.07.23 ـ 219 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.19 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 53 نفر به فرهنگ و آموزش عالي براي دانشگاه اصفهان 1359.07.19 ـ 9664 ـ 1359.07.23 ـ 221 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.19 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 668 نفر به فرهنگ و آموزش عالي براي دانشگاه تهران 1359.07.19 ـ 9654 ـ 1359.07.23 ـ 224 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.19 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه استخدام 25 نفر به فرهنگ و آموزش عالي براي دانشگاه مشهد 1359.07.19 ـ 9662 ـ 1359.07.23 ـ 225 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.19 بنا به [...ادامه]

‌افزودن 511.000 پوند به اعتبار اسنادي شماره 11.41992 1359.07.19 ـ 50164 ـ 1359.08.03 ـ 226 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.19 بنا به [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه شماره .22ت18314 مورخ 59.6.19 در مورد خريد 8 فرستنده با 18 آنتن 1359.07.21 ـ 9666 ـ 1359.07.23 ـ 227 پيرو تصويب‌نامه شماره .22ت18314. مورخ 1359.6.29 در مورد اجازه [...ادامه]

‌اجازه استخدام 50 نفر متخصص براي ادارات كل مسكن و شهرسازي استانها 1359.07.21 ـ 50146 ـ 1359.08.01 ـ 229 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.21 بنا به [...ادامه]

‌عضويت جهاد سازندگي در ستاد بسيج اقتصادي كشور 1359.07.21 ـ 50144 ـ 1359.08.01 ـ 228 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.21 و پيرو [...ادامه]

‌اجازه استخدام آتش‌نشان به شهرداري 1359.07.23 ـ 18672 ـ 1359.08.03 ـ 242 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.23 بنا به [...ادامه]

‌دعوت به كار آقاي ابوالحسن رشيدي كارمند پست و تلگراف و تلفن 1359.07.23 ـ 19004 ـ 1359.08.03 ـ 243 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.23 بنا به [...ادامه]

‌دعوت به كار آقاي احمد خسروي قاسمي در وزارت پست و تلگراف و تلفن 1359.07.23 ـ 19002 ـ 1359.08.03 ـ 244 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.23 بنا به [...ادامه]

‌استرداد 200 هكتار اراضي واگذار شده به وزارت دفاع 1359.07.23 ـ 8748 ـ 1359.08.01 ـ 230 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.23 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 20 دستگاه آمبولانس به وزارت دفاع با معافيت از سود بازرگاني و عوارض 1359.07.23 ـ 36464 ـ 1359.08.03 ـ 241 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.23 بنا به [...ادامه]

‌واگذاري ساختمان شركت سهامي كارخانجات ايران به آموزش و پرورش اصفهان 1359.07.23 ـ 50170 ـ 1359.08.03 ـ 240 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.23 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌در اختيار قراردادن اوراق قرضه به جاي 3% سهم دولت در صندوق تأمين اجتماعي 1359.07.23 ـ 50148 ـ 1359.08.01 ـ 231 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.23 بنا به [...ادامه]

‌تغيير نام روستاي بادشاه به باغ شاد 1359.07.23 ـ 9492 ـ 1359.08.01 ـ 236 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.23 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اختصاص بودجه به بسيج استانها 1359.07.23 ـ 16592 ـ 1359.08.03 ـ 239 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.23 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استفاده از خدمت مستخدميني كه بيش از 15 سال و كمتر از 20 سال سابقه دارند به وزارت راه و ترابري 1359.07.23 ـ 9456 ـ 1359.08.01 ـ 237 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.23 بنا به [...ادامه]

‌الحاق تبصره به بند 5 ضوابط مربوط به ارجاع كار به پيمانكاران 1359.07.23 ـ 50152 ـ 1359.08.01 ـ 238 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.23 بنا به [...ادامه]

‌لزوم موافقت وزارت بازرگاني در مورد كالاهاي ذكر شده در مصوبه 1359.07.23 ـ 50150 ـ 1359.08.01 ـ 233 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.23 بنا به [...ادامه]

‌واگذاري 47900 متر مربع از اراضي ملي به وزارت دادگستري جهت ايجاد كانون اصلاح و تربيت 1359.07.23 ـ 8288 ـ 1359.08.01 ـ 232 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.23 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت خارجه با آقاي غلامعلي اميري 1359.07.23 ـ 9532 ـ 1359.08.01 ـ 245 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.23 بنا به [...ادامه]

‌اجازه انتخاب ناظر براي شركت ميناكان 1359.07.23 ـ 8096 ـ 1359.08.01 ـ 235 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.23 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 1000 نفر نگهبان به وزارت نيرو 1359.07.23 ـ 50754 ـ 1359.08.12 ـ 246 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.23 بنا به [...ادامه]

‌انتصاب آقاي مهندس احمدحسين صميمي به عنوان سرپرست صندوق عمران مراتع 1359.07.26 ـ 50122 ـ 1359.08.01 ـ 247 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.26 بنا به [...ادامه]

‌افزايش نرخ بنزين 1359.07.30 ـ 59668 ـ 1359.11.25 ـ 253 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.30 تصويب نمودند [...ادامه]

‌تفويض اختيارات امور تخليه و بارگيري به كميته هماهنگي امور حمل و نقل و توزيع 1359.07.03 ـ 40488 ـ 1359.08.05 ـ 254 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.3 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي تشويق كاميونداران براي حمل كالا 1359.08.03 ـ 50352 ـ 1359.08.07 ـ 255 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.3 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت اوقاف با 35 نفر از وكلاي دادگستري 1359.08.05 ـ 16274 ـ 1359.08.08 ـ 256 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.5 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقاي حميد فرساد جهت تصدي اداره حقوقي بانك استان اصفهان 1359.08.05 ـ 17948 ـ 1359.08.08 ـ 258 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.5 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت اوقاف با آقاي احمد درخشان 1359.08.05 ـ 16680 ـ 1359.08.08 ـ 259 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.5 بها به [...ادامه]

‌اجازه خريد 66 دستگاه كاميون توسط سازمان گوشت 1359.08.05 ـ 9774 ـ 1359.08.08 ـ 260 ‌اتومبيلهاي دولتي هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.5 بنا [...ادامه]

‌امتداد خط‌آهن شوروي در خارك ايران از منطقه مرزي آستارا به وسيله وزارت راه 1359.08.05 ـ 18584 ـ 1359.08.08 ـ 261 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.5 بنا به [...ادامه]

‌تغيير نام بخش و روستاي پهلويدژيه ننور 1359.08.07 ـ 9746 ـ 1359.08.11 ـ 264 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.7 بنا به [...ادامه]

‌كاهش سود بازرگاني چرم نيم ساخته 1359.08.07 ـ 9002 ـ 1359.08.11 ـ 269 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.7 بنا به [...ادامه]

‌اجازه ترخيص 4 دستگاه اتومبيل وسيله آموزش و پرورش از گمرك 1359.08.07 ـ 50756 ـ 1359.08.12 ـ 274 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.7 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 40 دستگاه اتومبيل تويوتا ‌آمبولانس) به وزارت دفاع 1359.08.07 ـ 50642 ـ 1359.08.11 ـ 267 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.8.7 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره .43ت 8668 مورخ 59.7.8 1359.08.07 ـ 50650 ـ 1359.08.11 ـ 266 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.8.7 بنا به [...ادامه]

‌تشكيل كميسيوني تحت عنوان "‌كميسيون فني هيأت دولت" در نخست‌وزيري 1359.08.07 ـ 50752 ـ 1359.08.12 ـ 268 تصميم متخذه در جلسه مورخ 1359.8.7 هيأت وزيران به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي امكانات رفاهي مصدومين و مجروحين و آوارگان جنگ 1359.08.07 ـ 40972 ـ 1359.08.12 ـ 271 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.7 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي پناهندگان 1359.08.07 ـ 40862 ـ 1359.08.11 ـ 265 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.7 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام به وزارت آموزش و پرورش در موارد بسيار ضروري 1359.08.07 ـ 50760 ـ 1359.08.12 ـ 272 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.7 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام به وزارت آموزش و پرورش در چند رشته شغلي 1359.08.07 ـ 50762 ـ 1359.08.12 ـ 273 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.7 بنا به [...ادامه]

‌قرارداد وكالت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران با آقاي سيد رضا خياط‌شاهي 1359.08.07 ـ 50648 ـ 1359.08.11 ـ 270 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.8.7 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار به منظور پرداخت حقوق كاركنان شركت ملي انبارهاي عمومي 1359.08.10 ـ 52582 ـ 1359.09.06 ـ 276 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.10 بنا به [...ادامه]

‌ترخيص يك دستگاه اتومبيل برف‌پيما توسط استانداري چهارمحال بختياري 1359.08.10 ـ 50348 ـ 1359.08.12 ـ 275 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.10 بنا به [...ادامه]

‌منظور نمودن وزارت راه و ترابري به عنوان عضو ستاد بسيج اقتصادي كشور 1359.08.13 ـ 41410 ـ 1359.08.17 ـ 278 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.8.13 و پيرو [...ادامه]

‌استفاده وزارت بهداري از دانشجويان رشته‌هاي مختلف بهداشتي و درماني و پزشكان وظيفه 1359.08.13 ـ 51180 ـ 1359.08.17 ـ 279 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.13 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار هزينه‌هاي مروجين مذهبي و روحانيون 1359.08.13 ـ 41414 ـ 1359.08.17 ـ 277 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.13 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره 22.5.26 ـ 9 مورخ 59.7.5 در مورد ثبت نام فرزندان پناهندگان 1359.08.14 ـ 50198 ـ 1359.08.17 ـ 281 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به [...ادامه]

‌شركت نماينده وزارت كشور در جلسات تطبيق وضع مستخدمين شهرداريها 1359.08.14 ـ 40768 ـ 1359.08.17 ـ 280 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به [...ادامه]

‌تعيين گروهي از وزراء جهت رسيدگي به وضع سازمان تأمين اجتماعي 1359.08.14 ـ 50856 ـ 1359.08.18 ـ 285 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.14 تصويب نمودند [...ادامه]

‌ترخيص 20 هزار چادر به طور نسيه از گمرك 1359.08.14 ـ 51268 ـ 1359.08.18 ـ 286 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به [...ادامه]

‌افزايش مدت اقامت ايرانيان مقيم خارج از چهار ماه به شش ماه در ايران 1359.08.14 ـ 51664 ـ 1359.08.22 ـ 287 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 7 دستگاه وسيله نقليه صحرايي به وزارت نيرو 1359.08.14 ـ 8336 ـ 1359.08.17 ـ 282 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اجازه استخدام 4 نفر مترجم به وزارت پست و تلگراف و تلفن 1359.08.14 ـ 9844 ـ 1359.08.17 ـ 283 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به [...ادامه]

‌تمديد قرارداد استخدامي آقاي علي رضواني به عنوان مترجم در وزارت نيرو 1359.08.14 ـ 9396 ـ 1359.08.17 ـ 284 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد اتومبيل و جراثقال به وزارت نيرو 1359.08.14 ـ 8850 ـ 1359.08.25 ـ 288 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.14 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌ترخيص و توزيع كالاهاي ضروري و موز نياز مناطق جنگزده 1359.08.17 ـ 51666 ـ 1359.08.22 ـ 289 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.8.17 تصويب نمودند [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت ارشاد با آقاي نصرا قهرماني 1359.08.19 ـ 51168 ـ 1359.08.22 ـ 295 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.19 بنا به [...ادامه]

‌گشايش اعتبار و ترخيص پنجاه هزار تخته پتو به نام كميته امداد امام خميني 1359.08.19 ـ 50984 ـ 1359.08.22 ـ 294 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.19 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 27 نفر به وزارت ارشاد ملي 1359.08.19 ـ 51668 ـ 1359.08.22 ـ 292 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.19 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام به سازمان بهزيستي كشور 1359.08.19 ـ 42410 ـ 1359.08.29 ـ 297 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.19 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقاي مهدي نعمت‌اللهي به عنوان متصدي توجيه خبرنگاران خارجي 1359.08.19 ـ 51798 ـ 1359.08.25 ـ 296 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.19 بنا به [...ادامه]

‌تغيير نام چند بخش در شهرستان سقز 1359.08.21 ـ 9552 ـ 1359.08.25 ـ 300 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.21 بنا به [...ادامه]

‌تحويل 2500 تن خرماي متعلق به سازمان مركزي تعاون روستايي 1359.08.21 ـ 51802 ـ 1359.08.25 ـ 298 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.21 بنا به [...ادامه]

‌شركت وزير كار در رأس هيأتي در هشتمين كنفرانس وزراي كار آسيا و اقيانوسيه 1359.08.21 ـ 51800 ـ 1359.08.25 ـ 299 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.21 بنا به [...ادامه]

‌تعيين آقاي معيري به عنوان مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي 1359.08.21 ـ 51796 ـ 1359.08.25 ـ 301 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.21 بنا به [...ادامه]

‌قراردادن 350 ميليون ريال در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران براي ذخائر روغن نباتي خام 1359.08.24 ـ 51352 ـ 1359.08.29 ـ 302 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.24 بنا به [...ادامه]

‌تفويض اختيار تغيير خط توليد كارخانجات به وزير صنايع و معادن 1359.08.24 ـ 50058 ـ 1359.08.29 ـ 303 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.24 بنا به [...ادامه]

‌ترخيص اتومبيل معلمين و كاركنان مدارس ايراني در عراق و معاودان ايراني 1359.08.24 ـ 52580 ـ 1359.09.06 ـ 304 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.24 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي هزينه حمل كالاهايي كه اضطراراً به ساير نقاط حمل مي‌شود 1359.08.26 ـ 52424 ـ 1359.09.06 ـ 307 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.26 بنا به [...ادامه]

‌تأمين 160 ميليون ريال به منظور حقوق شهريور كارگران شركت استيودورينگ 1359.08.26 ـ 52066 ـ 1359.08.29 ـ 305 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.26 بنا به [...ادامه]

‌در اختيار قراردادن معادل 3 هزار دلار به رييس هيأت نمايندگي ايران 1359.08.26 ـ 52068 ـ 1359.08.29 ـ 306 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.26 بنا به [...ادامه]

‌مستخدميني كه رسماً به خدمت زير پرچم فرا خوانده مي‌شوند و افرادي كه داوطلبانه به جبهه اعزام مي‌شوند 1359.09.01 ـ 42600 ـ 1359.09.02 ـ 308 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.1 در مورد [...ادامه]

‌تأمين بودجه تهيه وسائل توليد گرماي مدارس كشور 1359.09.01 ـ 60418 ـ 1359.09.17 ـ 312 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.1 تصويب نمودند [...ادامه]

‌اجازه استخدام 15 نفر به وزارت راه و ترابري 1359.09.01 ـ 51520 ـ 1359.09.05 ـ 309 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.1 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 250 نفر مهندس و تكنيسين 1359.09.01 ـ 51364 ـ 1359.09.05 ـ 310 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.1 بنا به [...ادامه]

‌دعوت به خدمت آقاي يوگهان ديوان‌بيگي 1359.09.01 ـ 50986 ـ 1359.09.05 ـ 311 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.1 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار مربوط به ادامه حمايت 1674 خانواده 1359.09.03 ـ 43538 ـ 1359.09.11 ـ 321 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.3 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت سه ماهه وزارت نيرو با يكي از وكلاي دادگستري 1359.09.03 ـ 43064 ـ 1359.09.06 ـ 315 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.3 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت شركت فولاد ايران با يك از وكلاي دادگستري 1359.09.03 ـ 43070 ـ 1359.09.06 ـ 316 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.3 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت نيرو با دو نفر وكيل كه بعداً انتخاب خواهد كرد 1359.09.03 ـ 50886 ـ 1359.09.06 ـ 317 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.3 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت نيرو با آقاي كاظم ماهيار 1359.09.03 ـ 50584 ـ 1359.09.06 ـ 318 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.3 بنا به [...ادامه]

‌اعاده به خدمت آقاي كريم مشرف 1359.09.03 ـ 9760 ـ 1359.09.06 ـ 319 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.3 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار بابت بهاي 10 دستگاه كمپرسي براي استانداري بوشهر 1359.09.03 ـ 39758 ـ 1359.09.08 ـ 320 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.3 تصويب نمودند [...ادامه]

‌خريد اتومبيل براي سازمان بهزيستي كشور 1359.09.03 ـ 43046 ـ 1359.09.06 ـ 314 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 13593.9.3 بنا به [...ادامه]

‌استخدام 4 نفر از روشندلان به عنوان تلفنچي 1359.09.03 ـ 52458 ـ 1359.09.05 ـ 313 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.3 بنا به [...ادامه]

‌مستثني نمودن معاملات و هزينه‌هاي مربوط به موارد بازسازي نوسازي در ارتباط با جنگ تحميلي دولت عراق از شمول‌قانون محاسبات عمومي 1359.09.05 ـ 46394 ـ 1360.05.25 ـ 322 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.5 بر اساس [...ادامه]

‌تعيين مدير دولتي براي اداره امور شركت اتوال پيمانكار طرح لويزان 1359.09.08 ـ 18504 ـ 1359.09.11 ـ 325 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.8 بنا به [...ادامه]

‌انتصاب آقايان احمد دارويي و حسين افشار صديق به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي 1359.09.08 ـ 53086 ـ 1359.09.11 ـ 323 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.8 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تأمين هزينه و پرداخت بابت سفرهاي نخست‌وزير و همراهان 1359.09.08 ـ 42202 ـ 1359.09.11 ـ 324 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.8 تصويب نمودند [...ادامه]

‌عقد قرارداد و كالت وزارت راه با آقاي ابوالقاسم ستاريان 1359.09.10 ـ 51276 ـ 1359.09.17 ـ 328 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.10 بنا به [...ادامه]

‌شمول تعرفه .11.01‌الف مربوط به ورود گندم 1359.09.10 ـ 51054 ـ 1359.09.17 ـ 329 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.10 بنا به [...ادامه]

‌پرداخت كرايه حمل كالاهاي موجد در بنادر و گمركات مرز جنوبي 1359.09.15 ـ 44222 ـ 1359.09.18 ـ 331 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.15 بنا به [...ادامه]

‌وصول عوارض از اتومبيلهاي در حال عبور از آزاد راه قم 1359.09.15 ـ 53686 ـ 1359.09.18 ـ 332 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.15 بنا به [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد اموال و پرسنلي كه در اجراي قانون اوزان و مقياسها در اختيار شهرداريها قرار گرفته‌اند 1359.09.15 ـ 55014 ـ 1359.10.04 ـ 343 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.15 بنا به [...ادامه]

‌پرداخت حق‌الوكاله وكيل 73 نفر دانشجوي ايراني كه به اتهمام تظاهرات در مقابل سافرت آمريكا در انگليس دستگير‌شده‌اند 1359.09.15 ـ 51854 ـ 1359.09.18 ـ 330 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.15 بنا به [...ادامه]

‌تعيين هيأت نمايندگي ايران در جلسه هيأت نظارت شركت فريدكروپ 1359.09.15 ـ 59566 ـ 1359.11.29 ـ 344 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.15 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار به منظور كمك به مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان همدان 1359.09.17 ـ 46176 ـ 1359.10.07 ـ 346 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.17 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار 1.500.000.000 ريال وام براي جهاد سازندگي 1359.09.19 ـ 60710 ـ 1359.09.20 ـ 347 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.19 تصويب نمودند [...ادامه]

‌اجازه ورود بذر يونجه و ذرت و سورگوم به سازمان حفظ نباتات 1359.09.19 ـ 54142 ـ 1359.09.23 ـ 348 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.19 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار امور فرهنگي و تبليغي در استان گيلان 1359.09.19 ـ 61872 ـ 1359.10.07 ـ 350 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.19 بنا به [...ادامه]

‌معافيت 5 دستگاه اتومبيل وزارت آموزش و پرورش از پرداخت سود بازرگاني 1359.09.19 ـ 52082 ـ 1359.09.23 ـ 349 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.19 بنا به [...ادامه]

‌خريداري و صدور سبزه موجود در اختيار كشاورزان 1359.09.24 ـ 54474 ـ 1359.09.26 ـ 353 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.24 بنا به [...ادامه]

‌اجازه ورود يكصد و پنجاه هزار تن پنبه‌دانه 1359.09.24 ـ 53020 ـ 1359.09.27 ـ 354 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.24 بنا به [...ادامه]

‌الحاق يك تبصره به بند "8" ضوابط اجرايي بودجه سال 59 مصوب 59.2.30 1359.09.24 ـ 54438 ـ 1359.09.26 ـ 351 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.24 بنا به [...ادامه]

‌استخدام دارندگان تحصيلات علوم اسلامي جهت مشاغل قضايي در دادگستري 1359.09.24 ـ 53414 ـ 1359.10.06 ـ 355 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.24 بنا به [...ادامه]

‌اجازه ورود 10 هزار تخته پتو بدون پرداخت سود بازرگاني به وسيله بنياد شهيد 1359.09.24 ـ 60666 ـ 1359.09.26 ـ 352 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.24 بنا به [...ادامه]

‌ورود و ترخيص كالاهاي ضروري وسيله وزارت بازرگاني 1359.09.26 ـ 54718 ـ 1359.09.30 ـ 356 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.26 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار جهت پرداخت به خانواده‌هاي افراد بسيج مستضعفان خراسان 1359.09.29 ـ 45968 ـ 1359.10.04 ـ 357 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.29 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار جهت رفع احتياجات آوارگان جنگ 1359.10.01 ـ 54034 ـ 1359.10.06 ـ 358 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.1 بنا به [...ادامه]

‌منظور نمودن 75000 ريال بهاي يك قطعه فرش مفقود به حساب ضايعات راه‌آهن 1359.10.03 ـ 9730 ـ 1359.10.04 ـ 359 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.3 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي امور حمل و نقل ستاد بسيج اقتصادي كشور 1359.10.06 ـ 46410 ـ 1359.10.09 ـ 360 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقاي عباس شهرياري به وزارت كشاورزي و عمران روستايي 1359.10.06 ـ 50672 ـ 1359.10.10 ـ 362 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌استفاده شركت مخابرات از وجود آقاي محمد نيلي به عنوان مشاور حقوقي و قضايي 1359.10.06 ـ 52654 ـ 1359.10.10 ـ 363 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام شش نفر ماما برا بيمارستان طالقاني دانشگاه اروميه 1359.10.06 ـ 53670 ـ 1359.10.10 ـ 364 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد اتومبيل به وزارت مسكن و شهرسازي از محل طرحهاي مشترك بنادر سه گانه 1359.10.06 ـ 54038 ـ 1359.10.10 ـ 365 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 22 نفر متخصص فني به وزارت مسكن و شهرسازي 1359.10.06 ـ 54040 ـ 1359.10.10 ـ 366 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقاي حميد قندهاري به عنوان مشاور وزير در وزارت كشور 1359.10.06 ـ 55450 ـ 1359.10.10 ـ 367 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌اعاده به خدمت آقاي عبدالعزيز شفيعي كاردار سفارت ايران در لهستان 1359.10.06 ـ 82044 ـ 1359.12.11 ـ 375 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.6 بنا به [...ادامه]

‌شناخته شدن سازمان بهزيستي كشور از جمله مؤسسات مذكور در جزء ب) بند "ت" ماده 124 قانون مالياتهاي‌مستقيم 1359.10.06 ـ 52844 ـ 1359.10.10 ـ 369 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌معافيت ورود آرد گندم از سود بازرگاني 1359.10.06 ـ 55566 ـ 1359.10.10 ـ 370 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌حق‌الزحمه پزشكان بيهوشي در خارج از ساعات اداري 1359.10.06 ـ 55448 ـ 1359.10.10 ـ 371 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌انحلال آزمايشگاه فني و مكانيك خاك و ادغام آن وظايف در وزارت راه و ترابري 1359.10.06 ـ 52980 ـ 1359.10.13 ـ 373 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌واگذاري قسمتي از اراضي سازمان حفاظت محيط‌زيست به شركت صنايع ملي پتروشيمي 1359.10.06 ـ 72852 ـ 1359.12.02 ـ 374 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌تصويب‌نامه در مورد چاپ كتب درسي 1359.10.10 ـ 56802 ـ 1359.10.24 ـ 377 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.10 بنا به [...ادامه]

‌اعاده به خدمت 39 نفر در وزارت نيرو 1359.10.10 ـ 47908 ـ 1360.05.19 ـ 376 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.10 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره 53580 مورخ 59.9.6 راجع به حقوق گمركي و سود بازرگاني اتومبيلهاي سواري 1359.10.13 ـ 53442 ـ 1359.10.16 ـ 381 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به [...ادامه]

‌واگذاري زمين به وزارت دفاع لمي جهت تأمين اجراي طرح مهمات و ميدان تير 1359.10.13 ـ 55550 ـ 1359.10.16 ـ 380 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.13 بنا به [...ادامه]

‌تهيه ملبوس مستخدمين مشمول دستورالعمل شماره 15 امور استخدامي 1359.10.13 ـ 43770 ـ 1359.10.16 ـ 379 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به [...ادامه]

‌ورود گچ‌هاي صنعتي 1359.10.13 ـ 51816 ـ 1359.10.16 ـ 378 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به [...ادامه]

‌اضافه كار كادر حريق و نجات سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري 1359.10.13 ـ 47452 ـ 1359.10.20 ـ 384 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار سرمايه اوليه سازمانهاي عمران اراضي شهري در سه استان 1359.10.13 ـ 18292 ـ 1359.10.16 ـ 382 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به [...ادامه]

‌اعتبار حقوق و مزاياي 128 نفر كاركنان روزمزد گروه عمليات مالچهاي نفتي استان خوزستان 1359.10.13 ـ 18158 ـ 1359.10.20 ـ 385 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد اتومبيل به وزارت كشاورزي و عمران روستاي 1359.10.13 ـ 9526 ـ 1359.10.18 ـ 383 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار ماهانه براي پرداخت به كارگران شركت استيودورينگ وسيله استاندار خوزستان 1359.10.13 ـ 81596 ـ 1359.12.07 ـ 386 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به [...ادامه]

‌الحاق يك تبصره به تصويب‌نامه شماره 14152 مورخ 59.4.4 شوراي انقلاب 1359.10.17 ـ 48852 ـ 1359.10.29 ـ 387 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.17 بنا به [...ادامه]

‌تفويض اختيارات مندرج در تصويب‌نامه شماره 4438 مورخ 58.5.2 به آقاي محسن نوربخش 1359.10.17 ـ 54546 ـ 1359.11.05 ـ 389 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.17 بنا به [...ادامه]

‌انتزاع 15 واحد از وزارت فرهنگ و آموزش عالي و ادغام در وزارت ارشاد 1359.10.17 ـ 57120 ـ 1359.10.29 ـ 388 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.17 بنا به [...ادامه]

‌در مورد بليط نيم بهاي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و خانواده آنها 1359.10.20 ـ 55080 ـ 1359.10.25 ـ 392 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.20 با توجه [...ادامه]

‌اجازه استخدام مهندس و تكنيسين و كارگر به شركت ملي فولاد ايران 1359.10.20 ـ 47306 ـ 1359.10.24 ـ 391 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.20 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح بعضي از مواد اساسنامه اصلاحي شركت ملي فولاد ايران 1359.10.20 ـ 45980 ـ 1359.10.24 ـ 390 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.20 بنا [...ادامه]

‌دعوت به كار آقاي ابوالحسن صلاحي ديسفاني به اوقاف 1359.10.22 ـ 45220 ـ 1359.10.24 ـ 394 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.21 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح بند 9) تصويب‌نامه شماره 9654 مورخ 59.7.23 راجع به استخدام افراد مورد نياز دانشگاه 1359.10.22 ـ 52738 ـ 1359.10.25 ـ 393 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.22 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 800 نفر از فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم فني و حرفه‌اي 1359.10.22 ـ 86882 ـ 1359.10.25 ـ 395 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.22 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام كارگر روزمزد به وزارت راه و ترابري 1359.10.22 ـ 58484 ـ 1359.11.13 ـ 396 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.22 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار جهت انجام هزينه‌هاي روشندلان اهل سنت 1359.10.23 ـ 48452 ـ 1359.10.25 ـ 397 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.23 بنا به [...ادامه]

‌دعوت به كار آقاي غلامرضا بلوكي رييس هيأت رسيدگي به حسابهاي راه‌آهن 1359.10.23 ـ 54300 ـ 1359.10.25 ـ 398 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.23 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام عده‌اي به منظور تكميل كادر دانشگاه تبريز 1359.10.23 ـ 55558 ـ 1359.10.25 ـ 399 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.23 بنا به [...ادامه]

‌در مورد حقوق فراخواندگان منقضي خدمت سال 56 و داوطلبان كليه مؤسسات و 1359.10.24 ـ 49450 ـ 1359.11.05 ـ 400 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.24 پيرو پيشنهاد [...ادامه]

‌مقررات مربوط به مصرف اعتبار تصويب‌نامه شماره 54033 مورخ 1354.10.6 1359.10.24 ـ 58110 ـ 1359.11.08 ـ 401 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.24 بنا به [...ادامه]

‌در مورد تصويب متن بيانيه دولت الجزاير و تفويض اختيار به آقاي بهزاد نبوي 1359.10.25 ـ 56794 ـ 1359.10.29 ـ 402 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.25 در اجراي [...ادامه]

‌اجازه ورود يك دستگاه B.M.W به نام پروين معتضدي با معافيت گمركي 1359.10.29 ـ 48572 ـ 1359.11.02 ـ 405 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.29 بنا به [...ادامه]

‌شركت آقاي محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنايع در ميز گرد وزراء كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي 1359.10.29 ـ 56240 ـ 1359.11.02 ـ 403 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.29 بنا به [...ادامه]

‌مصرف مبالغ مندرج در تصويب‌نامه شماره 44222 مورخ 58.9.18 1359.10.29 ـ 57584 ـ 1359.11.02 ـ 484 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.29 بنا به [...ادامه]

‌معافيت مالياتي فوق‌العاده تضمين صاحب جمعان تا ده هزار ريال 1359.10.29 ـ 56204 ـ 1359.11.02 ـ 404 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.29 بنا به [...ادامه]

‌تشكيلات تفضيلي حوزه مركزي سازمان آموزش فني و نيروي انساني وابسته به وزارت كار 1359.10.29 ـ 45462 ـ 1359.11.06 ـ 408 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.29 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌اجازه استخدام 35 نفر به وزارت ارشاد 1359.10.29 ـ 57590 ـ 1359.11.02 ـ 406 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.29 بنا به [...ادامه]

‌تعيين آقاي حسين غفاري به عنوان نماينده قوه مجريه در صدا و سيما 1359.11.05 ـ 49672 ـ 1359.11.07 ـ 485 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.11.15 به استناد [...ادامه]

‌هيأت نمايندگي ايران در جلسات شوراي وزيران صندوق اوپك 1359.11.05 ـ 82512 ـ 1359.12.16 ـ 486 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.5 بنا به [...ادامه]

‌در مورد اجازه به سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان جهت توزيع عادلانه كالاهاي اساسي 1359.11.08 ـ 81110 ـ 1359.12.05 ـ 487 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.8 با توجه [...ادامه]

‌در مورد پاداش و عيدي سال 59 مستخدمين دولت و نيروهاي مسلح و كارگران 1359.11.11 ـ 58526 ـ 1359.11.13 ـ 488 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.11.11 در اجراي [...ادامه]

‌انتقال خانه‌هاي فرهنگ روستايي از وزارت كشاورزي به سازمان بهزيستي كشور 1359.11.13 ـ 71308 ـ 1359.11.20 ـ 491 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌الحاق يك تبصره به تصويب‌نامه شماره 58526 مورخ 59.11.13 در مورد پاداش و عيدي كارمندان 1359.11.13 ـ 81278 ـ 1359.12.06 ـ 518 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 پيرو تصويب‌نامه [...ادامه]

‌اجازه استخدام شش نفر تكنيسين به وزارت فرهنگ آموزش عالي 1359.11.13 ـ 57928 ـ 1359.11.20 ـ 490 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام دو نفر بهداشتكار دهان و دندان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1359.11.13 ـ 59474 ـ 1359.11.20 ـ 491 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقاي دكتر قاسم‌پور معتمد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1359.11.13 ـ 57930 ـ 1359.11.20 ـ 493 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت به وزارت دفاع با آقاي صالح هدايت‌نسب 1359.11.13 ـ 55164 ـ 1359.11.18 ـ 489 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد يك دستگاه لندرور به وزارت كشور براي استانداري كرمانشاهان 1359.11.13 ـ 56034 ـ 1359.11.20 ـ 494 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه پرداخت اضافه كار تا ميزان 80 ساعت به 104 نفر از كشاورزان 1359.11.13 ـ 51760 ـ 1359.11.20 ـ 495 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام سه نفر متخصص امور مالي و بازرگاني و بازاريابي 1359.11.13 ـ 59486 ـ 1359.11.20 ـ 496 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 14 نفر كادر متخصص دانشكده پزشكي 1359.11.13 ـ 59484 ـ 1359.11.20 ـ 497 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 4 نفر در كادر امور مالي دانشگاه تهران 1359.11.13 ـ 55796 ـ 1359.11.20 ـ 498 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 255 نفر براي دانشگاه تبريز 1359.11.13 ـ 56136 ـ 1359.11.20 ـ 499 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقاي دكتر محمود ملايري ‌پيماني) 1359.11.13 ـ 57058 ـ 1359.11.20 ـ 500 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقايان دكتر مصطفي تهراني راد ـ رضا گلزاقي و احمد صادقين 1359.11.13 ـ 56608 ـ 1359.11.20 ـ 501 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقاي غلامعباس چوياري براي دانشگاه اصفهان 1359.11.13 ـ 58050 ـ 1359.11.20 ـ 502 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت سازمان ورزش با خانم اعظم برهاني و آقاي محمد كاظم نوروزي 1359.11.13 ـ 46578 ـ 1359.11.20 ـ 503 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت آموزش و پرورش با آقاي محمد مصلي حقيقي 1359.11.13 ـ 55070 ـ 1359.11.20 ـ 504 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد و كالت وزارت نيرو با آقاي علي‌اكبر محمدي 1359.11.13 ـ 55492 ـ 1359.11.20 ـ 505 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت پست و تلگراف و تلفن با آقاي علي كشاورزي 1359.11.13 ـ 56836 ـ 1359.11.20 ـ 506 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت راه و ترابري با آقاي محمدصادق ضيايي 1359.11.13 ـ 57482 ـ 1359.11.20 ـ 507 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت مسكن و شهرسازي با آقاي دكتر شفيع شفيعي 1359.11.13 ـ 59496 ـ 1359.11.20 ـ 508 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 69 نفر به وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1359.11.13 ـ 59812 ـ 1359.11.23 ـ 509 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت راه و ترابري با آقايان اكبر و ضياء‌الله مجد و حسينعلي ملاحسيني 1359.11.13 ـ 55496 ـ 1359.11.26 ـ 517 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد سه دستگاه اتومبيل به بنياد شهيد ساري 1359.11.13 ـ 38894 ـ 1359.11.23 ـ 510 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 4 دستگاه پيكان به مدرسه عالي شهيد مطهري 1359.11.13 ـ 48974 ـ 1359.11.23 ـ 516 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 11 اتومبيل وسيله شهرباني از بنياد مستضعفان 1359.11.13 ـ 59822 ـ 1359.11.22 ـ 511 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقاي ساده‌دل جهت تكميل كادر آموزش دانشكده كشاورزي 1359.11.13 ـ 59818 ـ 1359.11.23 ـ 512 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام آقاي اكبر كرم‌زاده به عنوان مكانيسين تراشكار در دانشگاه تهران 1359.11.13 ـ 55044 ـ 1359.11.23 ـ 513 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌اعاده به خدمت آقاي محمدباشي در وزارت كشاورزي 1359.11.13 ـ 15386 ـ 1359.11.23 ـ 514 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت كشور با آقاي اعتضادپور 1359.11.13 ـ 55188 ـ 1359.11.23 ـ 515 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به [...ادامه]

‌پرداخت پنجاه ميليون ريال به عنوان كمك به وزارت آموزش و پرورش 1359.11.15 ـ 6692 ـ 1359.11.18 ـ 519 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.15 تصويب نمودند [...ادامه]

‌در مورد بازپرداخت غرامت ناشي از ملي‌شدن بانك روس و ايران 1359.11.16 ـ 71234 ـ 1359.11.19 ـ 520 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.11.16 بنا به [...ادامه]

‌نرخ پاره‌اي از محصولات عمده كشاورزي 1359.11.18 ـ 59962 ـ 1359.11.26 ـ 525 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.18 بنا به [...ادامه]

‌انتخاب آقاي حسين طارمي به عنوان عضو علي‌البدل قوه مجريه در صدا و سيما 1359.11.18 ـ 71600 ـ 1359.11.23 ـ 524 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.18 به استناد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار چاپ كتابهاي راهنمايي و دبيرستاني 1359.11.18 ـ 80886 ـ 1359.11.03 ـ 526 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.18 بنا به [...ادامه]

‌پرداخت هزينه‌هاي ضروري مربوط به اعزام عشايري به جبهه جنگ 1359.11.20 ـ 82514 ـ 1359.11.16 ـ 530 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.11.20 بنا به [...ادامه]

‌مصرف اعتبارات عمراني موضوع تبصره قانون اصلاح بعضي از مقررات قانون بودجه 1359.11.25 ـ 72648 ـ 1359.11.30 ـ 531 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.25 به استناد [...ادامه]

‌طرز انتخاب و استخدام پليس قضايي 1359.11.25 ـ 72638 ـ 1359.11.30 ـ 533 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.25 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي تهيه هزينه‌هاي ارزي مربوط به نيازهاي دفاعي كشور 1359.11.25 ـ 73492 ـ 1359.11.6 ـ 541 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.11.25 به استناد [...ادامه]

‌استرداد 31.2255 هكتار منابع ملي از وزارت جنگ سابق به وزارت كشاورزي 1359.11.27 ـ 53102 ـ 1359.11.02 ـ 568 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد اتومبيل به وزارت نيرو جهت شركت برق منطقه‌اي كرمان 1359.11.27 ـ 56482 ـ 1359.11.5 ـ 557 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد اتومبيل به وزارت كشاورزي جهت شركتهاي تعاوني توليد استانها 1359.11.27 ـ 57278 ـ 1359.11.05 ـ 567 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد اتومبيل به وزارت نيرو جهت شركتهاي سهامي برق منطقه‌اي 1359.11.27 ـ 81108 ـ 1359.12.05 ـ 558 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌توزيع لاستيك‌هاي وارده بين كاميونداران 1359.11.27 ـ 81098 ـ 1359.12.04 ـ 554 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌انتخاب آقاي پرويز دهقان به عنوان نماينده دولت در شوراي عالي كار 1359.11.27 ـ 81594 ـ 1359.12.07 ـ 565 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 32 دستگاه اتومبيل به وزارت كشاورزي 1359.11.27 ـ 57690 ـ 1359.12.03 ـ 547 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 10 دستگاه اتومبيل به وزارت كشور 1359.11.27 ـ 54572 ـ 1359.12.03 ـ 551 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 50 دستگاه اتومبيل به وزارت كشور 1359.11.27 ـ 56748 ـ 1359.12.03 ـ 546 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 20 دستگاه اتومبيل صحرايي به وزارت كشور 1359.11.27 ـ 53220 ـ 1359.12.03 ـ 566 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 25 دستگاه اتومبيل كمپرسي به وزارت كشور 1359.11.27 ـ 54872 ـ 1359.12.03 ـ 548 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد يك دستگاه كشنده بوژي به وزارت نيرو 1359.11.27 ـ 57704 ـ 1359.12.04 ـ 556 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 152 دستگاه اتومبيل به نهضت سوادآموزي 1359.11.27 ـ 69220 ـ 1359.12.04 ـ 555 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 4 دستگاه اتومبيل كمپرسي به وزارت كشور 1359.11.27 ـ 49182 ـ 1359.12.03 ـ 549 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌تغيير نام روستاي خراب به بهارستان 1359.11.27 ـ 58540 ـ 1359.12.02 ـ 543 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌انتزاع قراء جعفرآباد از قم و انضمام آنها به ساوه 1359.11.27 ـ 81096 ـ 1359.12.04 ـ 553 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره 9538 مورخ 59.8.5 راجع به بيمه نمودن وسائل نقليه و راننده و كمك راننده 1359.11.27 ـ 56858 ـ 1359.12.04 ـ 552 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.11.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه ترك مناقصه به وزارت دفاع ملي نسبت به محصولات دريايي تا پايان جنگ 1359.11.27 ـ 81114 ـ 1359.12.05 ـ 561 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌انتزاع قراء فلاح‌آباد و كلاشم پايين از فومن و انضمام آن به شهرستان صومعه‌سرا 1359.11.27 ـ 80836 ـ 1359.12.03 ـ 544 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌تغيير نام درياچه آريامهر به زريوار 1359.11.27 ـ 80828 ـ 1359.12.03 ـ 545 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌انتزاع بخش كنگاور از كرمانشاه و تبديل آن به شهرستان 1359.11.27 ـ 51572 ـ 1359.12.03 ـ 542 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌در مورد الغاء تفويض اختيارات مندرج در لايحه قانوني تشكيل سازمان حج 1359.11.27 ـ 58862 ـ 1359.12.03 ـ 550 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.27 بنا به [...ادامه]

‌نحوه مبارزه با آفات و بيماريهاي نباتي عمومي و قرنطينه‌اي داخلي و فهرست آنها 1359.11.27 ـ 81216 ـ 1359.12.06 ـ 562 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.11.27 بنا به [...ادامه]

‌انتخاب آقاي محسن نوربخش به عنوان نماينده اصلي دولت در بانك بين‌المللي 1359.11.29 ـ 54540 ـ 1359.12.03 ـ 569 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.29 بنا به [...ادامه]

‌اعاده به خدمت آقاي منصور زراعي به وزارت آموزش و پرورش 1359.11.30 ـ 81100 ـ 1359.12.04 ـ 570 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.30 به استناد [...ادامه]

‌تأمين اعتبار چاپ مجموعه مصوبات شوراي انقلاب 1359.12.02 ـ 47248 ـ 1359.12.05 ـ 571 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.2 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار بابت هزينه برگزاري سمينار سفرا و كارداران جمهوري اسلامي 1359.12.02 ـ 82044 ـ 1359.12.06 ـ 573 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.2 بنا به [...ادامه]

‌اجازه مصرف سي ميليون ريال به كميته هماهنگي امور حمل و نقل ستاد بسيج 1359.11.02 ـ 81214 ـ 1359.12.05 ـ 572 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.2 بنا به [...ادامه]

‌واگذاري چند بيمارستان و درمانگاه به وزارت بهداري 1359.12.06 ـ 82042 ـ 1359.12.11 ـ 574 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.6 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار به منظور رفع احتياجات آوارگان جنگ 1359.12.06 ـ 82038 ـ 1359.12.11 ـ 575 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.6 بنا به [...ادامه]

‌انتصاب آقاي حسن عضدي به سمت رييس كل بانك مركزي 1359.12.07 ـ 81198 ـ 1359.12.10 ـ 576 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.7 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 30 دستگاه وانت وسيله وزارت كشور 1359.12.09 ـ 58346 ـ 1359.12.16 ـ 579 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.9 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 14 دستگاه نيسان براي روستاها اطراف تهران 1359.12.09 ـ 72950 ـ 1359.12.16 ـ 580 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.9 بنا به [...ادامه]

‌استخدام آقاي دكتر فريدون اختياري در دانشگاه بوعلي سينا 1359.12.09 ـ 57922 ـ 1359.12.16 ـ 581 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.9 بنا به [...ادامه]

‌استخدام 154 نفر جهت تكميل كادر درماني و بهداشتي مركز علوم پزشكي بيمارستان ايرانشهر 1359.12.09 ـ 56008 ـ 1359.12.18 ـ 578 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.6 بنا به [...ادامه]

‌لغو واگذاري 7200 متر مربع از منابع ملي شده به سازمان اطلاعات و امنيت منحله 1359.12.09 ـ 57890 ـ 1359.12.18 ـ 586 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.9 بنا به [...ادامه]

‌اجازه ورود بذر ذرت و بذر يونجه به سازمان حفظ نباتات 1359.12.09 ـ 81196 ـ 1359.12.11 ـ 584 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.9 بنا به [...ادامه]

‌تبديل بخشهاي سرپل ذهاب و گيلانغرب و انديمشك به شهرستان 1359.12.09 ـ 51574 ـ 1359.12.16 ـ 582 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.9 بنا به [...ادامه]

‌انتزاع مناطقي از شهرستان شهرضا و الحاق آنها به شهرستان بروجن 1359.12.09 ـ 52846 ـ 1359.12.16 ـ 583 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.9 بنا به [...ادامه]

‌اعاده نمودارهاي سازمانهاي تفصيلي دستگاه‌هاي دولتي به سازمان امور استخدامي 1359.12.09 ـ 71470 ـ 1359.12.15 ـ 577 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.9 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي جبران كسر بودجه شهرداري تهران 1359.12.09 ـ 74022 ـ 1359.12.11 ـ 585 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.9 بنا به [...ادامه]

‌اجازه ورود پنجاه تن بذر سورگوم سودان گراس 1359.12.10 ـ 57820 ـ 1359.12.16 ـ 587 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.10 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي مصارف هزينه‌ها و تعهدات استانداري كردستان 1359.12.11 ـ 82040 ـ 1359.12.11 ـ 588 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.11 بنا به [...ادامه]

‌تأمين ده ميليون ريال جهت تهيه مقدمات لازم براي تشكيل پليس قضايي 1359.12.16 ـ 74310 ـ 1359.12.18 ـ 589 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.16 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 72648 مورخ 59.11.30 1359.12.18 ـ 83076 ـ 1359.12.19 ـ 590 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.18 به استناد [...ادامه]

‌خريد چهل هزار تن برنج 1359.12.18 ـ 75400 ـ 1359.12.21 ـ 592 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.18 بنا به [...ادامه]

‌تعيين آقاي دكتر ابوالفضل غرضي به عنوان مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي 1359.12.18 ـ 83390 ـ 1359.12.21 ـ 593 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.18 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 119 دستگاه اتومبيل به سازمان بهزيستي 1359.12.20 ـ 72216 ـ 1359.12.24 ـ 595 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌استخدام آقاي فريدون امجدي در وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1359.12.20 ـ 81524 ـ 1359.12.24 ـ 594 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي سازمان مركزي تعاون روستاها 1359.12.20 ـ 92138 ـ 1359.12.24 ـ 608 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 تصويب نمودند [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت به وزارت فرهنگ و آموزش عالي با آقاي بهروز تهرانچي 1359.12.20 ـ 50248 ـ 1359.12.24 ـ 607 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت به شوراي عالي قضايي با آقاي عيسي كيايي 1359.12.20 ـ 50248 ـ 1359.12.24 ـ 607 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت به وزارت دفاع با آقايان پور سرتيپ و طباطبايي 1359.12.20 ـ 80826 ـ 1359.12.24 ـ 606 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت به وزارت نيرو با آقاي مجتبي كمره‌اي 1359.12.20 ـ 81956 ـ 1359.12.24 ـ 600 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد به وزارت كشاورزي با چهار نفر وكيل 1359.12.20 ـ 59888 ـ 1359.12.24 ـ 605 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت سازمان برنامه و بودجه با آقاي اسماعيل بخشي دزفولي 1359.12.20 ـ 59736 ـ 1359.12.24 ـ 599 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت وزارت مسكن و شهرسازي با آقاي آرتا وازميليكيان 1359.12.20 ـ 48860 ـ 1359.12.24 ـ 598 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه با آقاي مصطفي مصطفوي 1359.12.20 ـ 83762 ـ 1359.12.24 ـ 604 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت شركت ملي فولاد ايران با آقاي كسري قوباري 1359.12.20 ـ 45982 ـ 1359.12.24 ـ 603 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت بانك مسكن با آقاي عباس پارسامنش 1359.12.20 ـ 75664 ـ 1359.12.24 ـ 602 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد شش دستگاه اتومبيل به وزارت بهداري 1359.12.20 ـ 40016 ـ 1359.12.25 ـ 601 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌استخدام 5 نفر جهت پست‌هاي مديريت و سرپرستي به وزارت كشور 1359.12.20 ـ 59834 ـ 1359.12.26 ـ 609 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت به وزارت صنايع با آقاي جلال كارگر 1359.12.20 ـ 88722 ـ 1359.12.25 ـ 615 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 10 دستگاه اتومبيل به وزارت صنايع و معادن 1359.12.20 ـ 35662 ـ 1359.12.25 ـ 610 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌ترخيص مايحتاج عمومي در ايام تعطيل نوروز و پرداخت اضافه كار به كاركنان مربوط 1359.12.20 ـ 80710 ـ 1359.12.24 ـ 611 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌ترخيص كالاهايي كه ديرتر از موعد مقرر در مقررات عمومي صادرات و واردات گمرك وارد شده 1359.12.20 ـ 83700 ـ 1359.12.24 ـ 597 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 5 دستگاه اتومبيل به وزارت نيرو 1359.12.20 ـ 86622 ـ 1359.12.25 ـ 596 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 1 دستگاه كاميون به وزارت كشاورزي 1359.12.20 ـ 580912 ـ 1359.12.25 ـ 612 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 13 دستگاه اتومبيل به وزارت نيرو 1359.12.20 ـ 81134 ـ 1359.12.26 ـ 613 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌اجازه عقد قرارداد وكالت به بانك سپه با آقايان اردلان، بحريني، شيرازي 1359.12.20 ـ 57936 ـ 1359.12.27 ـ 617 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌عقد قرارداد وكالت به وزارت راه و ترابري با آقايان بحريني، ضرابي صادقي 1359.12.20 ـ 80374 ـ 1359.12.27 ـ 616 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.20 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 194 نفر به وزارت ارشاد از طريق جايگزيني 1359.12.20 ـ 84394 ـ 1359.12.28 ـ 618 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.20 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار به منظور كمك به تعدادي از شركتهاي وابسته به وزارت نيرو 1359.12.21 ـ 73712 ـ 1359.12.23 ـ 628  هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.21 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌تغييرات لازم در اعتبارات فصول آب و برق 1359.12.21 ـ 83264 ـ 1359.12.21 ـ 619 تصويب نمودند4634.120 مورخ 1359.12.20 وزارت نيرو و به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار جهت پرداخت حق‌الزحمه سال جاري مربيان امور تربيتي در سراسر كشور ص629 1359.12.23 ـ 83380 ـ 1359.12.23 ـ 629 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.23 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار به منظور تأمين هزينه‌هاي ارزي مربوط به نيازمنديهاي دفاعي كشور 1359.12.23 ـ 75902 ـ 1359.12.26 ـ 634 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.23 به استناد تبصره [...ادامه]

‌تأمين اعتبار مابه‌التفاوت بهاي شكر مصرفي كارخانجات داروسازي كشور 1359.12.23 ـ 84076 ـ 1359.12.26 ـ 630 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.23 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي فعاليتهاي اداره اوقاف اصفهان 1359.12.23 ـ 40928 ـ 1359.12.26 ـ 631 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.23 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار از محل اعتبارات پرداخت شده جهت كسري اعتبارات جاري آموزش و پرورش اصفهان 1359.12.23 ـ 73710 ـ 1359.12.26 ـ 632 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.23 بنا به [...ادامه]

‌اجازه استخدام 50 نفر به صورت پيماني به وزارت كار و امور اجتماعي 1359.12.23 ـ 84074 ـ 1359.12.26 ـ 633 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.23 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي پرداخت به بنياد شهيد #27/12/1359 1359.12.25 ـ 75986 ـ 1359.12.27 ـ 639 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 24 دستگاه اتومبيل به وزارت نيرو #27/12/1359 1359.12.25 ـ 82724 ـ 1359.12.27 ـ 638 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي بازسازي كارخانه شير پاستوريزه ساري #27/12/1359 1359.12.25 ـ 84188 ـ 1359.12.27 ـ 642 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌پرداخت حقوق اسفند ماه كاركنان شركت سهامي كشت و صنعت دامپروري مغان #26/12/1359 1359.12.25 ـ 84134 ـ 1359.12.26 ـ 637 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌پرداخت آخرين قسط وام دريافتي آسيب‌ديدگان زلزله به بانك ملت #27/12/1359 1359.12.25 ـ 75982 ـ 1359.12.27 ـ 643 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌پرداخت مزاياي 388 نفر كاركنان سابق شركت بل هليكوپتر #26/12/1359 1359.12.25 ـ 4776 ـ 1359.12.26 ـ 636 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار به منظور رفع نيازمنديهاي دادستان انقلاب #28/12/1359 1359.12.25 ـ 74196 ـ 1359.12.28 ـ 645 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌كسري بودجه حقوق و مزاياي سال 59 كاركنان آموزش و پرورش استان گيلان #27/12/1359 1359.12.25 ـ 75978 ـ 1359.12.27 ـ 644 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد 20 دستگاه اتومبيل به وزارت كشور براي استانداري لرستان #28/12/1359 1359.12.25 ـ 84284 ـ 1359.12.28 ـ 646 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح تصويب‌نامه شماره 82040 مورخ 59.12.11 در مورد مصارف هزينه‌ها و تعهدات استانداري كردستان #28/12/1359 1359.12.25 ـ 84396 ـ 1359.12.28 ـ 647 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌جبران خسارات وارده به اهالي شهرها و روستاهاي آذربايجان غربي #28/12/1359 1359.12.25 ـ 84398 ـ 1359.12.28 ـ 618 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌صدور اجازه ورود پنج هزار تن لوبيا جهت بخش خصوصي #27/12/1359 1359.12.25 ـ 82244 ـ 1359.12.27 ـ 641 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌اجازه انتقال قسمتي از اعتبارات فصل برق به فصل آب به وزارت نيرو #27/12/1359 1359.12.25 ـ 84196 ـ 1359.12.27 ـ 640 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌سود بازرگاني كالاهايي كه تا تاريخ 60.2.15 به گمرك اظهار شده و كليه حقوق و عوارض گمركي آن پرداخت شده #9/1/1359 1359.12.27 ـ 10372 ـ 1360.1.09 ـ 663 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.27 بنا به [...ادامه]

‌مقررات عمومي صادرات و واردات سال 60 #28/1/21359 1359.12.27 ـ 84476 ـ 1359.12.28 ـ 649 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.27 بنا به [...ادامه]

‌تجويزي ورود ششصد تن بذر سوژا جهت شركت سهامي خاص توسعه كشت دانه‌هاي روغني #9/1/1359 1359.12.27 ـ 10290 ـ 1360.01.09 ـ 662 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.27 بنا به [...ادامه]

‌معافيت مواد اوليه كارخانه پلي‌آكريل از حقوق گمركي #25/1/1359 1359.12.27 ـ 12344 ـ 1360.01.25 ـ 665 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.27 بنا به [...ادامه]

‌حذف سود بازرگاني و تقليل حقوق گمركي مس و آلياژه‌هاي مسي و لغو تصويب‌نامه 6038 مورخ 54.4.1 #31/1/1359 1359.12.27 ـ 13598 ـ 1360.01.31 ـ 666 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد يك دستگاه كاميون به وزارت بهداري براي شهرستان كاشان #8/1/1359 1359.12.27 ـ 84112 ـ 1360.01.08 ـ 658 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد يك دستگاه كاميون به وزارت بهداري براي آذربايجان شرقي #8/1/1359 1359.12.27 ـ 84110 ـ 1360.01.08 ـ 659 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.27 بنا به [...ادامه]

‌اجازه خريد يك دستگاه اتوبوس به وزارت بهداري براي بيمارستان فيروزآبادي #8/1/1360 1359.12.27 ـ 84114 ـ 1360.01.08 ـ 660 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.27 بنا به [...ادامه]

‌تأمين اعتبار براي تكميل شركتهاي تعاوني و راه‌اندازي طرح‌هاي در دست اقدام به مركز گسترش و خدمات عمراني استان‌لرستان #8/1/1360 1359.12.27 ـ 75232 ـ 1360.01.08 ـ 661 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.27 بنا به [...ادامه]

‌لغو چند تصويب‌نامه و معافيت حقوق گمركي آهن مصرف در كارخانجات توليدكننده يخچال، بخاري، اجاق گاز #25/1/1360 1359.12.27 ـ 12354 ـ 1360.01.25 ـ 664 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.12.27 بنا به [...ادامه]

‌رأي وحدت رويه شماره 9 هيأت عمومي ديوان عالي کشور - در مورد اختلاف نظر دادگاههاي مدني در باب صلاحيت ‌موضوع: اختلاف نظر دادگاههاي مدني در باب صلاحيت. ‌استناد مطرح شدن: ماده 3 از مواد اضافه شده [...ادامه]

اعاده دادرسي نسبت به دادنامه هاي صادره از محاكم نظامي ‌استوار دوم سابق ژاندارمري آقاي عبدالحسين تجسس طي مرقومه‌اي كه به عنوان رياست كل ديوان عالي [...ادامه]

در مورد آثار محكوميت كيفري و مجازات هاي تبعي با توجه به لايحه عفو عمومي ‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور ‌در خصوص اين كه لايحه عفو عمومي متهمان و محكومان [...ادامه]

در مورد مشمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي پرونده هائي كه منجر به صدور حكم نشده ‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور ‌در خصوص ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و [...ادامه]

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تسري احكام تعدد جرم به مجازات معلق ‌هيأت محترم ديوان عالي كشور ‌بين شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور در مورد اينكه اگر [...ادامه]

در مورد قبول شكايت متهم مبني بر ابقاء قرار تأمين ‌آقاي سرپرست ناحيه دادسراي تهران به عنوان اين كه در مورد بند 2 ماده 129 قانون [...ادامه]

تصويب نامه درباره انتصاب آقايان خسرو رحيم قشقائي و سيد محمدعلي بطحائي به سمت عضو هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 29/2/1359 بنا به پيشنهاد شماره 109385 مورخ 27/2/59 [...ادامه]

تصويبنامه راجع به حذف 25% حقوق گمركي كربنات دو سود شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 25/4/59 بنا به پيشنهاد شماره 117322 [...ادامه]

نحوه پرداخت حقوق و مزاياي و تعيين تكليف كاركنان دولت در مناطق جنگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.8.19 به دنبال بروز شرايط ويژه كنوني و به [...ادامه]

‌تعيين نحوه پرداخت حقوق و مزاياي و تعيين تكليف كاركنان دولت در مناطق جنگي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.6 بنا به پيشنهاد شماره 8417 مورخ 59.10.6 وزارت [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي هواپيمائي خدمات ويژه

اساسنامه سازمان عمران شهري اراضي شهري استان

‌اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان «31/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.31 اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي ساخت و تهيه كالاي آب و برق "‌ساتكاب" با اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده «19/3/1359»

‌اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي كشاورزي و دامپروري سفيد رود «31/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.31 بنا به پيشنهاد شماره 5777.310.371 [...ادامه]

‌اساسنامه بانك سپه «24/4/1359»

‌اساسنامه بانك كشاورزي «24/4/1359»

‌اساسنامه شركت سهامي مطالعات و گسترش پرورش كرم ابريشم ايران «28/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 29187ـ310.804 [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه شركت سهامي كشاورزي و دامپروري سفيدرود 1359.07.10 ـ 7820 ـ 1359.07.10 ـ 195 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.7.10 بنا به [...ادامه]

‌اساسنامه اصلاحي شركت ملي فولاد ايران 1359.09.15 ـ 44560 ـ 1359.09.22 ـ 333 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.9.15 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

آئين نامه كميسيون عفو و بخشودگي

آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران

‌آيين‌نامه استخدامي مستخدمين هواپيمايي ملي ايران "‌هما"

آئين نامه اجرائي قانون استخدام قضات و منتقلين به وزارت دادگستري و شرائط كارآموزي دراجراي تبصره 2 ماده واحده راجع به انتقال يا استخدام جهت تأمين کادراداري و [...ادامه]

اصلاح قسمتي ازتبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مصوب 12/11/59 مبلغ مندرج در تبصره يک ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در مورد ارزش [...ادامه]

آئين نامه كميسيون عفو و بخشودگي

‌آيين‌نامه نحوه تطبيق و تبديل وضع كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست با قانون استخدام كشوري «23/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.23 بنا به پيشنهاد شماره 4214 [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران «27/1/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.1.27 بنا به پيشنهاد شماره 17929.3.34.12500 [...ادامه]

‌آيين‌نامه برخورداري ساكنان روستاها از تسهيلات اعتباري و بانكي در زمينه ساختمان واحدهاي مسكوني «10/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.10 بنا به پيشنهاد شماره 1.15145 [...ادامه]

‌آيين‌نامه نحوه انتخاب و حدود وظائف و اختيارات اركان اصلي سازمان حج و زيارت «17/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.2.17 بنا به پيشنهاد شماره 799.45.192 [...ادامه]

‌اصلاح ماده 9 آيين‌نامه مربوط به اعطاي وام مسكن به مستخدمين رسمي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي «17/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.17 تصويب نمودند. ‌الف ـ [...ادامه]

‌آيين‌نامه همطرازي كادر سياسي «17/2/1359»

‌اصلاح تبصره 1 ماده 18 آيين‌نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ‌مركزي) ايران «20/2/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.2.20 بنا به پيشنهاد شماره 222 [...ادامه]

‌آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان «1/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.1 بنا به پيشنهاد شماره 55 [...ادامه]

‌آيين‌نامه ارجاع كار به مهندسان مشاور و كارشناسان «1/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.1 بنا به پيشنهاد شماره 55 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 7 موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و‌جوانان ايراني «12/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.12 بنا به پيشنهاد شماره 1.1719 [...ادامه]

‌الحاق يك تبصره به بند پ ماده 2 اصلاح آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني «17/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.17 بنا به پيشنهاد شماره 2847.2 [...ادامه]

‌اصلاح ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها و تبصره ذيل آن «17/3/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.3.17 بنا به پيشنهاد شماره 1.1858 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره يك قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران «17/3/1359»

‌آيين‌نامه مصرف اعتبار موضوع لايحه قانوني مربوط به تأمين اعتبار براي مبارزه با اعتياد و درمان معتادان «11/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيأت وزيران در جلسه مشترك مورخ 59.4.11 بنا [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به آيين‌نامه اجرايي دفتر معاملات مسكن و تغيير نام "‌دفتر طرح استفاده از خانه‌هاي خالي" به "‌دفتر‌معاملات مسكن" «11/4/1359» 1 ـ از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني نام "‌دفتر طرح استفاده از خانه‌هاي [...ادامه]

‌اصلاح مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 آيين‌نامه مربوط به اصلاح آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي‌سازماني «21/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.21 بنا به پيشنهاد شماره 1.6029 [...ادامه]

‌آيين‌نامه موضوع تبصره 4 لايحه قانوني راجع به الحاق 4 تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان‌سياسي «23/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.23 بنا به پيشنهاد شماره 6.8226 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي پرداخت كمكهاي بلاعوض براي عمليات زير بنايي «23/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.23 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه [...ادامه]

‌اصلاح ماده 14 آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني «25/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.4.25 بنا به پيشنهاد شماره 2941.2 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي پروژه بندرعباس و تكميل بندر موقت چاه‌بهار «25/4/1359»

‌آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني الحاق صندوق بازنشستگي كاركنان شركت سهامي شيلات ايران به صندوق بازنشستگي‌كشوري «28/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1359.4.28 بنا به پيشنهاد شماره 030.2018.17168 [...ادامه]

‌آيين‌نامه لايحه قانوني تشكيل شوراي تأمين مسكن پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران «30/4/1359» ‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيأت وزيران در جلسه مشترك مورخ 59.4.30 بنا [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا 1359.05.13 ـ 7394 ـ 1359.06.03 ـ 25 ‌آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع [...ادامه]

‌آيين‌نامه بازنشستگي و بازخريد كاركنان مازاد بر احتياج كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان #1/6/1359 1359.05.20 ـ 16456 ـ 1359.06.01 ـ 66 ‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه [...ادامه]

‌اصلاح عبارتي در آيين‌نامه ارجاع كار به مهندسان مشاور و كارشناسان 1359.05.27 ـ 16724 ـ 1359.06.05 ـ 70 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي خدمت نيروي انساني درماني و بهداشتي مصوب 58.9.24 1359.07.16 ـ 18032 ـ 1359.07.23 ـ 214 هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.16 بنا به [...ادامه]

‌آيين‌نامه مالي واحدهاي اجرايي ‌خدماتي) سازمان بهزيستي كشور 1359.07.28 ـ 40326 ـ 1359.08.03 ـ 248 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.7.28 بنا به [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 41 قانون بودجه سال 1359 1359.08.05 ـ 50646 ـ 1359.08.11 ـ 262 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.8.5 بنا به [...ادامه]

‌آيين‌نامه استخدامي واحدهاي اجرايي سازمان بهزيستي كشور 1359.09.08 ـ 43534 ـ 1359.09.11 ـ 326 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.8 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح بند 2 آيين‌نامه توزيع و نحوه مصرف وجوه مربوط به قانون پرداخت 3 ميليارد ريال براي عمران و نوسازي مناطق‌زلزله‌زده و سيل‌زده استانها #17/9/1359 1359.09.16 ـ 53574 ـ 1359.09.17 ـ 345 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.9.16 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه راجع به تشكيل صندوق تعاون دادگستري و شرايط وام 1359.10.06 ـ 52296 ـ 1359.10.10 ـ 372 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.6 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه بازنشستگي و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج شهرداري 1359.10.06 ـ 41762 ـ 1359.10.09 ـ 361 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.6 بنا به [...ادامه]

‌الحاق و اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع استخدامي افزارمندان ارتش و تبديل عنوان افزارمند به كارمند فني‌مصوب 56.2.5 1359.11.20 ـ 80364 ـ 1359.11.29 ـ 527 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.20 بنا به [...ادامه]

‌اصلاح و الحاق موادي به آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع استخدامي افزارمندان ارتش 1359.11.20 ـ 70088 ـ 1359.11.26 ـ 526‌مكرر هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.11.30 بنا به [...ادامه]

‌الحاق يك تبصره به ماده 4 آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از ماشينهاي نقش تمبر 1359.12.25 ـ 51656 ـ 1360.01.24 ـ 635 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.12.25 بنا به [...ادامه]

‌لايحه قانوني الحاق چهار تبصره به لايحه قانون انتخابات مجلس شوراي ملي

لايحه قانوني اجازه پرداخت جرايم نقدي تعدادي از دانشجويان ايراني به علت محكوميت ناشي از تظاهرات به حمايت از رهبر انقلاب اسلامي ايران

‌اختصاص 2.5 ميليون ريال جهت نگهداري و ترميم دروازه قديمي باغ ملي  1359.05.20 ـ 7420 ـ 1359.06.01 ـ 49‌هيأت وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 59.5.20 [...ادامه]

‌لايحه قانوني راجع به تعيين حداكثر ميزان كمك به تأمين حداقل هزينه زندگي براي افراد و گروه‌هاي نيازمند جامعه‌موضوع بند "ج" ماده 2 قانون تشكيل سازمان خدمات رفاهي

‌لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان ملي پيشاهنگي ايران و انجمن ملي اوليا و مربيان‌ايران

لايحه قانوني راجع به موعد تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهايي كه ملي شده و يا توسطدولت براي آنها سرپرست و يا مدير تعيين شده است

رأي اصراري 17 ـ 6/10/1359 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي کشور اشكال وارده بر دادنامه فرجام خواسته اين است كه دادگاه به صرف اظهار آقاي احمد... به [...ادامه]

ورود ساعت موكول به موافقت وزارت بازرگاني 1359.05.27 ـ 7732 ـ 1359.06.05 ـ 100 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]