عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1353/12/18

‌ماده 12 ـ

مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي‌لغو مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه