عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1353/12/18

‌ماده 7 ـ

هر كس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگري انجام دهد به‌همان مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود و در اين مورد ترتيب تخفيف‌مجازات همان است كه درباره مباشر مقرر گرديده است.