عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1353/12/18

‌ماده 6 ـ

در مورد ناپديد شدن مجني‌عليه حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجني‌عليه در اثر جرم ارتكابي فوت نموده است اجرا نخواهد شد و‌محكوم عليه در حبس باقي مي‌ماند و هرگاه پس از صدور حكم قطعي دليلي بر زنده بودن مجني‌عليه به دست آيد اعاده دادرسي به عمل خواهد آمد.