عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1353/12/18

‌ماده 4 ـ

هرگاه سن مجني‌عليه پانزده سال تمام يا بيشتر باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيبهاي وارده فوت كند يا ناپديد شود مجازات مرتكب‌اعدام است. و اگر او صدمه جسماني يا رواني وارد شود كه منجر به مرض دايم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا ازكارافتادن يكي از اعضاي اصلي‌بدن او گردد و يا با او لواط شده و يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دايم است.


روابــــط صریـــــــــح