عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1353/12/18

‌ماده 2 ـ

هرگاه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيب‌هاي وارده فوت كند يا ناپديد شود يا به او صدمه‌جسمي‌يا رواني برسد كه منجر به مرض دايم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا ازكارافتادن يكي از اعضاء اصلي بدن او گردد مجازات مرتكب‌اعدام است.