عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8155
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/10/30
  • دستگاه مجری:[سازمان اوقاف]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون بودجه در تاریخ 1351/10/16

اصلاح بودجه سال 1351 سازمان اوقاف