عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1351/1/1

‌‌‌‌‌[پيوست]


کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي درقبال تقاضاي دولت اصلاح بودجه سال 1351 سازمان دفاع غيرنظامي کشور را بشرح زير تصويب نمود.
کسر مي‌شود:
1
از اعتبار ماده1 ـ حقوق و دستمزد
2.000.000
2
از اعتبار ماده5 ـ خدمات قراردادي
500.000
جمع
2.500.000
اضافه مي‌شود:
1
باعتبار ماده2 ـ مزايا و کمک ها
1.800.000
2
باعتبار ماده7 ـ مواد و لوازم مصرف شدني
300.000
3
باعتبار ماده 13ـ ساير کالاهاي مصرف نشدني
400.000
جمع
2.500.000