عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8025
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/5/21
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون قوانين دارايي در تاریخ 1351/8/29

اصلاح بودجه سال 1351 وزارت آموزش و پرورش