عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8009
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/5/1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون بودجه در تاریخ 1351/4/3

-

صورت جزء سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان‌ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات در سال 1351 (1972)كه در تاريخ روز شنبه سوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه يك شمسي به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده وطي نامه شماره 13221 مورخ 1351/4/10‌مجلس مزبور واصل گرديد به‌پيوست ابلاغ مي گردد.
وزير مشاور ـ قوام صدري

جناب آقاي نخست وزير
عطف به نامه شماره 6252 مورخ 1351/3/30 دولت ، اينك صورت جزء سهميه ، حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات در سال 1351 (1972) كه باستناد تبصره 26 قانون بودجه سال1346 و تبصره 27 قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده است به پيوست ايفاد مي گردد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي