عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1304/7/12

‌ماده 9 ـ

انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 ـ تبعه ايران باشند.
2 ـ لااقل بيست سال داشته باشند.
3 ـ در حوزه انتخابيه متوطن يا لااقل از شش ماه قبل از موقع انتخاب در آنجا ساكن باشند.