عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8227
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1352/2/4
  • تعداد مواد:17
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ در تاریخ 1351/1/1

طرح اصلاح آئين نامه پيماني


تبصره زير به ماده 3 اضافه مي‌شود: تبصره ـ حقوق يا اجرت ماهانه [...ادامه]

ماده 4 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده4ـ حداکثر مدت قرارداد براي استخدام افراد [...ادامه]

3- شرح زير به عنوان تبصره 2 به ماده 5 الحاق و تبصره اين [...ادامه]

ماده 11 بشرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 11ـ استخدام مجدد مستخدميني که براي [...ادامه]

5 ـ ماده 13 بشرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 13ـ اجرت ماهانه مستخدمين پيماني مشمول اين آئين نامه [...ادامه]

ماده 15 بشرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 15ـ اجرت ماهانه مستخدميني که حداقل [...ادامه]

8 ـ ماده 18 بشرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 18ـ وزارتخانه ها و موسسات [...ادامه]

ماده 21 بشرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 21ـ هرگاه مستخدم پيماني به [...ادامه]

10ـ تبصره ماده 23 به تبصره يک تبديل وبشرح زيراصلاح مي‌شود: تبصره 1ـ حق [...ادامه]

11ـ شرح زير بعنوان تبصره دو به ماده 23 اضافه مي‌شود: تبصره 2ـ [...ادامه]

12ـ شرح زير بعنوان تبصره به ماده 24 الحاق مي‌شود: تبصره ـ استفاده از [...ادامه]

13ـ ماده 25 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 25ـ به زنان باردار براي زايمان [...ادامه]

14ـ ماده 34 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده 34ـ تغيير شغل مستخدم پيماني استخدام [...ادامه]

15ـ ماده 38 و 39 به ترتيب به مواد 39 و 40 تبديل و شرح [...ادامه]

16ـ شرح زير بعنوان ماده 41 به آئين نامه استخدام پيماني اضافه مي‌شود. ماده [...ادامه]

17ـ شرح زير به عنوان ماده 42 تصويب مي‌شود: ماده 42ـ مستخدمين پيماني که [...ادامه]

فهرست مشاغل ضميمه آئين نامه استخدام پيماني موضوع بندب ماده 4 1ـ کارشناس آزمايشگاه 2ـ فيزيو تراپيست 3ـ روانشناس 4ـ [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه