عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8163
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/11/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/10/16
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/9/21

‌اصلاح مواد 32، 33، 36، 37 آيين‌نامه فوق‌العاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي سلح‌شاهنشاهيروابط زیرمجموعه