عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8131
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/09/30
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1351/9/18

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1351/9/18 بنا به پيشنهاد شماره 24/7290 مورخ 1351/8/3 وزارت دارائي تصويب نمودند بند (4) ماده يك آئين‌نامه چاپ و صحافي مطبوعات دولتي موضوع تصويبنامه شماره 53518 مورخ 1349/12/27 از (نماينده سنديكاي مركزي صنف چاپ) به‌اتحاديه صنف چاپخانه‌داران اصلاح گردد.