عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8127
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/09/25
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/8/29

‌آيين‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تأخير‌تأديه


‌ماده 1ـ در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره [...ادامه]

‌ماده 2 ـ در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره [...ادامه]

‌ماده 3 ـ در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از ساير اشخاص ناشي از احكام [...ادامه]

‌ماده 4 ـ دادن مهلت يا تقسيط بدهي موضوع مواد 1 و 2 و 3 اين [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در صورتي كه بدهي در پايان مهلت يا اقساط آن در سررسيد پرداخت [...ادامه]

‌ماده 6 ـ در مورد دادن مهلت يا تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ در صورتي كه به نظر مقامي كه براي دادن مهلت يا تقسيط بدهي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در مواردي كه براي دادن مهلت و تقسيط و اخذ بهره و خسارت [...ادامه]

‌ماده 9 ـ هرگونه تغيير در اين آيين‌نامه موكول به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيون دارايي [...ادامه]

[امضاء] ‌‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره به استناد ماده 39 قانون [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح